Archive | August, 2017

Обявление

гр.ВЕЛИНГРАД-4600, бул.”Хан Аспарух” N 35,тел.0359/5-33-65, 5-20-19       На основание чл. 128 ал. 2 от ЗУТ и Заповед № 1184/31.08.2017г. на Кмета на Община Велинград се разрешава изработване на ПУП – частично изменение на плана за регулация на УПИ № XII-4471, кв. 650 по плана на гр.Велинград. С проекта за частично изменение на плана [...]

Прочети Коментарите са изключени!

ЗАПОВЕД №1160/24.08.2017 година

О Б Щ И Н А     В Е Л И Н Г Р А Д   З А П О В Е Д   №1160/24.08.2017 година             На основание чл.44,ал.2 от ЗМСМА, чл.72,чл.73, ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, разпореждане и управление на общинско имущество на Община Велинград и във връзка с изпълнение [...]

Прочети Коментарите са изключени!

ЗАПОВЕД №1161/24.08.2017 година

О Б Щ И Н А     В Е Л И Н Г Р А Д   З А П О В Е Д   №1161/24.08.2017 година             На основание чл.44,ал.2 от ЗМСМА, чл.93,чл.94 от Наредбата за реда за придобиване, разпореждане и управление на общинско имущество на Община Велинград и във връзка с изпълнение на  [...]

Прочети Коментарите са изключени!

Обявление

На основание чл. 128 ал. 2 от ЗУТ и Заповед № 1145/22.08.2017 г. на Кмета на Община Велинград, се разрешава изработване на ПУП – частично изменение на план за застрояване за урегулиран поземлен имот № VІ-5176 в квартал № 58 по плана на гр. Велинград, като се предвижда запазване на съществуващите сгради в имотите и [...]

Прочети Коментарите са изключени!

Обявление

На основание чл.128 ал. 2 от ЗУТ съобщаваме, че със заповед № 1128 от 18.08.2017г. на Кмета на Община Велинград се допуска изработване на частично изменение на влязъл в сила подробен устройствен план – СХЕМА ЗА ТРАСЕ ЗА НОВА ПОДЗЕМНА КАБЕЛНА ЛИНИЯ- КЛНН ЗА ВКЗ НА СГРАДА В УПИ VIII-93 , КВ.11 ПО ПЛАНА НА [...]

Прочети Коментарите са изключени!

Обявление

На основание чл. 124 б, ал. 2 от ЗУТ и във връзка с Решение № 240/27.07.2017 г. на Общински съвет гр.Велинград се разрешава: Изработване на на ПУП-ПП за трасе на подземна КЛ.20 kv и оптичен кабел от килия 6 от ЗРУ 20 kv на подстанция „Велинград” в ПИ 004047 по КВС на гр. Велинград до [...]

Прочети Коментарите са изключени!

Обявление

На основание чл. 124 б, ал. 2 от ЗУТ и във връзка с Решение № 255/27.07.2017 г. на Общински съвет гр.Велинград се разрешава: Изработване на проект за частично изменение на плана за регулация и застрояване. С настоящия проект за частично изменение на плана за регулация се предвижда обединяване на УПИ І-3 с част от УПИ [...]

Прочети Коментарите са изключени!

Обявление

На основание чл. 124 б, ал. 2 от ЗУТ и във връзка с Решение № 241/27.07.2017 г. на Общински съвет гр.Велинград се разрешава: Изработване на ПУП за промяна предназначението на земеделски земи имот пл. № 093023 м.” Могилица”. Предвижда се предприеме процедура за промяна на статута на земята и изключването и от фонда за земеделски [...]

Прочети Коментарите са изключени!

Обявление

На основание чл. 124 б, ал. 2 от ЗУТ и във връзка с Решение № 238/27.07.2017 г. на Общински съвет гр.Велинград се разрешава: Изработване на ПУП за промяна предназначението на земеделска земя за имот пл. № 150077 м.”Вельовица”.Изменения се регулацията на УПИХІІ-„Парк”,кв.№414 и се образува нов УПИ №LXXVІІ-77”ЖС ,Басейн ,търговия,обществени услуги и спа-център”и нова улица [...]

Прочети Коментарите са изключени!

Обявление

На основание чл. 124 б, ал. 2 от ЗУТ и във връзка с Решение № 242/27.07.2017 г. на Общински съвет гр.Велинград се разрешава: Изработване на ПУП – парцеларен план за трасе на нов водопровод ф75 от съществуващ на улица „Пирин” в гр.Велинград до ПИ-147095, м.”Голямо Блато/Варниците” по КВС на з-ще Велинград. Целта на разработката е [...]

Прочети Коментарите са изключени!