Archive | September, 2017

Обявление

ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД ОБЯВЛЕНИЕ На основание чл.128, ал.2 от ЗУТ  Заповед  1275 от 21.09.2017 г. на   Кмета на Община Велинград , се разрешава изработването на проект за ЧИ?РЗ за УПИ  II -21  III – 22  кв.З по плана на с.Долна Дъбева , общ.Велинград. ? проекта за ЧИПР дворищната регулация се изменя , като вътрешните регулационни линии на [...]

Прочети Коментарите са изключени!

Обявление

Обявление

Прочети Коментарите са изключени!

Обявление

     На основание чл. 124 б, ал. 2 от ЗУТ и във връзка със Заповед № 1235/12.09.2017 г. на Кмета на Община  гр.Велинград се разрешава:      Изработване на на ПУП за изработване на ЧИ на влязъл в сила ПЗ  за  УПИ LIX  по плана на Стопанския двор №1 гр.Велинград,а именно:    По молба [...]

Прочети Коментарите са изключени!

Предстоящо заседание, което ще се проведе на 28. 09. 2017 г. /четвъртък/ от 09:30 ч.

С Ъ О Б Щ Е Н И Е     ДНЕВЕН РЕД:   Питания и въпроси. Упълномощаване на представителя на Община Велинград в „МБАЛ – Пазарджик“ АД да гласува по точките от дневния ред на общото събрание на акционерите.      Докл.:инж.Б.Мандраджиев Изпълнение на задачата, възложена на комисията избрана с Решениеа №260/08.08.17г. на ОбС – [...]

Прочети Коментарите са изключени!

Обявление

           На основание чл. 128, ал. 2 от ЗУТ и във връзка със Заповед №1236/12.09.2017 на Кмета на община Велинград се разрешава: Изработване на проект за изработване на подробен устройствен план – план за регулация и застрояване, засягащ УПИ XIV-3064 в кв. 114 по плана на гр. Велинград, като: 1. С [...]

Прочети Коментарите са изключени!

Съобщение

Съобщение

Прочети Коментарите са изключени!

Протокол за допуснатите и недопуснатите кандидати

                                                                                                          Приложение № 3                                                                                                           към чл.20, ал.3     ПРОТОКОЛ за допуснатите и недопуснатите кандидати        за участие в конкурс, обявен със Заповед № 1190/01.09.2017г. на кмет на община Велинград, за длъжността: „инспектор”, Отдел “Инвестиции, благоустройство и контрол върху територията” Дирекция “Инвестиции, архитектура и градоустройство”             І. Таблица за преценка на представените документи от [...]

Прочети Коментарите са изключени!

Протокол за допуснатите и недопуснатите кандидати

                                                                                                          Приложение № 3                                                                                                           към чл.20, ал.3  ПРОТОКОЛ               за допуснатите и недопуснатите кандидати        за участие в конкурс, обявен със Заповед № 1189/01.09.2017г. на кмет на община Велинград, за длъжността: „началник на отдел в община и район”, Отдел “Икономическа политика”             І. Таблица за преценка на представените документи от кандидатите [...]

Прочети Коментарите са изключени!

Краткосрочна програма на Община Велинград за насърчаване използването на енергията от възобновяеми източници на горивата

Краткосрочна програма на Община Велинград за насърчаване използването на енергията от възобновяеми  източници на горивата

Прочети Коментарите са изключени!

Общински съвет – Велинград активно се включи в инициативата ” Да изчистим България заедно”

     Общински съвет – Велинград активно се включи в инициативата ” Да изчистим България заедно” като почисти парк “Вельова баня” в района на площадката за скейтборд.  .

Прочети Коментарите са изключени!