Archive | October, 2017

РЕШЕНИЕ №360/26.10.2017г.

На основание чл. 21, ал.(1), т.8 и т.11 от ЗМСМА и чл. 27 от ЗМСМА, във връзка с чл. 128, ал.(3) от ЗУТ; чл.64 от ЗУТ и чл.134, ал. (2), т. 8 от ЗУТ, както и в съответствие в чл.108, ал.(2) от ЗУТ и след проведеното поименно гласуване  с: Брой гласове “за” Брой гласове      “против” [...]

Прочети Коментарите са изключени!

РЕШЕНИЕ №359/26.10.2017г.

На основание чл. 21, ал.(1), т. 8 и т. 11 и чл. 27 от ЗМСМА, във връзка с чл. 128, ал. (3) от ЗУТ; чл.64 от ЗУТ и 134, ал.(2), т.8 от ЗУТ, както и в съответствие с чл.108, ал.(2) от ЗУТ и след проведеното поименно гласуване  с: Брой гласове “за” Брой гласове      “против” Брой [...]

Прочети Коментарите са изключени!

РЕШЕНИЕ №358/26.10.2017г.

В качеството си на орган, управляващ общинската собственост, на основание чл.128, ал.3, чл.134, ал.2, т.8  от ЗУТ, чл.64 от ЗУТ и глава ІV от ЗУТ –общи изисквания към елементите на техническата инфраструктура, както и на основание чл.21, ал.1, т.8 и т.11 от ЗМСМА и след проведеното поименно гласуване  с: Брой гласове “за” Брой гласове      “против” [...]

Прочети Коментарите са изключени!

РЕШЕНИЕ №357/26.10.2017г.

На основание  чл. 21, ал. (1), т. 8 и т.11 от  ЗМСМА ,чл.27  и  чл. 44,  ал. (2) от ЗМСМА и на  основание чл.16, ал.1, чл.16, ал.5, т.3 от ЗУТ, §4, т.2 от ЗКИР, във връзка с чл.16, ал.6 от ЗУТ и след проведеното поименно гласуване  с: Брой гласове “за” Брой гласове      “против” Брой гласове    [...]

Прочети Коментарите са изключени!

РЕШЕНИЕ №356/26.10.2017г.

На основание  чл. 21, ал. (1), т. 8 и т.11 ,чл.27  и чл. 44, ал. (2) от ЗМСМА,   чл.134, ал.2, т.1 от   ЗУТ, чл.128, ал.3 от ЗУТ, във връзка с изтеклите срокове по чл.208 от ЗУТ и след проведеното поименно гласуване  с: Брой гласове “за” Брой гласове      “против” Брой гласове    «въздържали се» Брой присъствали Общ [...]

Прочети Коментарите са изключени!

РЕШЕНИЕ №355/26.10.2017г.

На основание  чл. 21, ал. (1), т. 8 и т.11 ,чл.27,  ал.5 от от ЗМСМА,  чл.134, ал.1, т.1 от ЗУТ ,  чл.128, ал.2 от ЗУТ, чл.124а, ал.1 от ЗУТ, чл.62а, ал.4 от ЗУТ, във връзка с изтеклите срокове по чл.208 от ЗУТ и след проведеното поименно гласуване  с: Брой гласове “за” Брой гласове      “против” Брой [...]

Прочети Коментарите са изключени!

РЕШЕНИЕ №354/26.10.2017г.

На основание чл.21, ал.1,  т.8 и т. 11, чл. 27 от ЗМСМА, чл. 134, ал. 2, т. 6 от ЗУТ; във връзка с чл. 128, ал. 3 от ЗУТ  и след проведеното поименно гласуване  с: Брой гласове “за” Брой гласове      “против” Брой гласове    «въздържали се» Брой присъствали Общ брой общински съветници 25 0 0 25 [...]

Прочети Коментарите са изключени!

РЕШЕНИЕ №353/26.10.2017г.

В качеството си на орган, управляващ общинската собственост, на основание чл.128, ал.3, чл.134, ал.2, т.8  от ЗУТ, чл.64 от ЗУТ и глава ІV от ЗУТ –общи изисквания към елементите на техническата инфраструктура, както и на основание чл.21, ал.1, т.8 и т.11 от ЗМСМА и след проведеното поименно гласуване  с: Брой гласове “за” Брой гласове      “против” [...]

Прочети Коментарите са изключени!

Обявление

         На основание  чл. 124б ал.2 и чл.128 ал.2 от ЗУТ и във връзка            със Заповед № 1256/15.09.2017 г. на кмета на община Велинград , се разрешава изработване  на проект на проект за частично изменение на плана за регулация на УПИ II-127 , IV-129,III-127, XVI-143 ,XV-142 , XVII-142 и УПИ I.-” Озеленяване” в [...]

Прочети Коментарите са изключени!

РЕШЕНИЕ №352/26.10.2017г.

На основание  чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка §27, ал.2, т.1 от ПЗР към ЗИД на ЗСПЗЗ и след проведеното поименно гласуване  с: Брой гласове “за” Брой гласове      “против” Брой гласове    «въздържали се» Брой присъствали Общ брой общински съветници 25 0 0 25 29 Общински съвет – Велинград,   Р  Е  Ш  И: 1.ПРЕДОСТАВЯ [...]

Прочети Коментарите са изключени!