Archive | November, 2017

ОБЯВА ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТТА

ОБЯВА ОБЯВА ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТТА На основание чл.6, ал.9, т.2  от „Наредбата за условия и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда  “ВЕЛИНФИШ“ ООД, град Велинград, бул. „Хан Аспарух“ №61   СЪОБЩАВА на засегнатото население, че има инвестиционно предложение за     ИП „Възстановяване и модернизиране на риболюпилня за студенолюбиви [...]

Прочети Коментарите са изключени!

Конкурс се обявява за длъжността:”началник на отдел в община и в район” отдел”Инспекторат”

О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е   ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД Гр.Велинград,бул.”Хан Аспарух”№35 тел.0359 5-31-40, факс 5-43-41 На основание чл.10а, ал.2 от Закона за държавния служител, във връзка с чл. 14 ал.1 от Наредба за провеждане на конкурсите за държавни служители и Заповед № 1627/27.11.2017г. на Кмета на Община Велинград Конкурс за назначаване на [...]

Прочети Коментарите са изключени!

Конкурс се обявява за длъжност:”младши експерт” в Отдел “Инвестиции, благоустройство и контрол върху територията”

                                                                                                                                                                                                                                                                    О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е   ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД Гр.Велинград,бул.”Хан Аспарух”№35 тел.0359 5-31-40, факс 5-43-41      На основание чл.10а, ал.2 от Закона за държавния служител, във връзка с чл. 14 ал.1 от Наредба за провеждане на конкурсите за държавни служители и Заповед № 1628/27.11.2017г. на Кмета на [...]

Прочети Коментарите са изключени!

Обявление

На основание чл. 128 ал. 2 от ЗУТ и Заповед № 1612/23.11.2017г. на Кмета на Община Велинград, се разрешава изработване на ПУП – частично изменение на плана за регулация и застрояване на УПИ № III-22634 и УПИ № IV-2634, кв. 163 по плана на гр.Велинград. С проекта за частично изменение на плана за регулация, уличната [...]

Прочети Коментарите са изключени!

Обявление

           На основание чл. 128, ал. 2 от ЗУТ и във връзка със Заповед №1384/13.10.2017 на Кмета на община Велинград се разрешава: Изработване на проект за изработване на подробен устройствен план – план за регулация и застрояване, засягащ УПИ III-8829-„За производство и услуги” в кв.1014 и улица с о.т.№№389о-389п по плана на гр. Велинград, като: 1. [...]

Прочети Коментарите са изключени!

Обявление

           На основание чл. 128, ал. 2 от ЗУТ и във връзка със Заповед №1380/13.10.2017 на Кмета на община Велинград се разрешава: Изработване на проект за изработване на подробен устройствен план – план схема за нов подземен електропровод от съществуващ КРШ до нов КНН до УПИ XIX-8878, кв.82 по плана на гр. Велинград с дължина на [...]

Прочети Коментарите са изключени!

Обявление

   На основание чл. 128 ал. 2 от ЗУТ и Заповед № 1381/13.10.2017г. на Кмета на Община Велинград, се разрешава изработване на ПУП – частично изменение на плана за регулация и застрояване на УПИ № VI-2842 и УПИ № VII-2843, кв. 160 по плана на гр.Велинград.     С проекта за частично изменение на плана за [...]

Прочети Коментарите са изключени!

Предстоящо заседание, което ще се проведе на 30.11. 2017г. /четвъртък/ от 09:30 ч.

С Ъ О Б Щ Е Н И Е       ДНЕВЕН РЕД: Питания и въпроси. Изменение и допълнение на Наредба за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Велинград, приета с решение №51/12.02.2014г. на [...]

Прочети Коментарите са изключени!

ОБЯВА ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТТА

ОБЯВА ОБЯВА ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТТА На основание чл.95, ал.1 от ЗООС и чл. 4, ал. 1 от „Наредбата за условия и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда, приета с Постановление № 59 на Министерски съвет Кмета на Община Велинград   СЪОБЩАВА на засегнатото население, че има инвестиционно предложение за [...]

Прочети Коментарите са изключени!

ОБЯВА ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТТА

ОБЯВА ОБЯВА ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТТА На основание чл.95, ал.1 от ЗООС и чл. 4, ал. 1 от „Наредбата за условия и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда, приета с Постановление № 59 на Министерски съвет Кмета на Община Велинград   СЪОБЩАВА на засегнатото население, че има инвестиционно предложение за [...]

Прочети Коментарите са изключени!