Archive | December, 2017

Сесия 2017-12-29

  Д Н Е В Е Н   Р Е Д : Промяна на общинския бюджет на Община Велинград за 2017г.РЕШЕНИЕ №449 Докл.:Я.Тренчева Отчет на Общинска програма за полагане на общественополезен труд от лица, обект на месечно социално подпомагане в ОбщинаВелинград за 2017г. РЕШЕНИЕ №450 Докл.:М.Зинкова-Шенкова Общинска програма за полагане на общественополезен труд от лица, обект на [...]

Прочети Коментарите са изключени!

РЕШЕНИЕ №451/19.12.2017г.

          На основание чл.21, ал.1 т. 12   от ЗМСМА  и чл. 12 от ППЗСП  и  след проведеното гласуване  с: Брой гласове “за” Брой гласове      “против” Брой гласове    «въздържали се» Брой присъствали Общ брой общински съветници 19 0 0 19 29 Общински съвет – Велинград, Р  Е  Ш  И:             Приема Общинска [...]

Прочети Коментарите са изключени!

РЕШЕНИЕ №450/19.12.2017г.

          На основание чл.21, ал.1 т. 23   от  ЗМСМА  и  след проведеното гласуване  с: Брой гласове “за” Брой гласове      “против” Брой гласове    «въздържали се» Брой присъствали Общ брой общински съветници 19 0 0 19 29 Общински съвет – Велинград, Р  Е  Ш  И:             Приема отчет на Общинска програма за полагане [...]

Прочети Коментарите са изключени!

РЕШЕНИЕ №449/19.12.2017г.

              На основание чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА, и чл.124, ал.2 от ЗПФ , относно промяна бюджета на община Велинград за 2017г., във връзка с преизпълнение на част от собствените приходи в частта на  данъчни, неданъчни приходи , дарения и  след проведеното поименно гласуване  с: Брой гласове “за” Брой [...]

Прочети Коментарите са изключени!

РЕШЕНИЕ №448/19.12.2017г.

На основание чл.21, ал.1, т.6, т.8 и т.23 от ЗМСМА и  след проведеното поименно  гласуване  с: Брой гласове “за” Брой гласове      “против” Брой гласове    «въздържали се» Брой присъствали Общ брой общински съветници 17 0 0 17 29 Общински съвет – Велинград, Р  Е  Ш  И:                1. Дава съгласие община Велинград да кандидатства по проект [...]

Прочети Коментарите са изключени!

РЕШЕНИЕ №447/19.12.2017г.

На основание чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА и чл.60 от АПК,  след проведеното поименно  гласуване  с: Брой гласове “за” Брой гласове      “против” Брой гласове    «въздържали се» Брой присъствали Общ брой общински съветници 17 0 0 17 29 Общински съвет – Велинград, Р  Е  Ш  И: Изменя обект „Подмяна дограма на сградата на кметство с. Грашево” [...]

Прочети Коментарите са изключени!

РЕШЕНИЕ №446/19.12.2017г.

     На основание  чл.21, ал.1, т.8 и т.11 от ЗМСМА, чл.124а, ал.1 от ЗУТ, чл. 124б, ал.1  от  ЗУТ, чл.64, ал.1, т.2 от ЗУТ , чл.108, ал.2 от ЗУТ, чл.109, ал.1, т.1 от ЗУТ,  както и във връзка с издадено положително становище на главен архитект и  след проведеното поименно  гласуване  с: Брой гласове “за” [...]

Прочети Коментарите са изключени!

РЕШЕНИЕ №445/19.12.2017г.

На основание  чл.21, ал.1, т.8 и т.11 от ЗМСМА, чл.64, ал.2 от ЗУТ, чл.108, ал.2 от ЗУТ, чл.129, ал.1 от ЗУТ  и  след проведеното поименно  гласуване  с: Брой гласове “за” Брой гласове      “против” Брой гласове    «въздържали се» Брой присъствали Общ брой общински съветници 17 0 0 17 29 Общински съвет – Велинград, Р  Е  Ш  [...]

Прочети Коментарите са изключени!

РЕШЕНИЕ №444/19.12.2017г.

  На основание  чл.21, ал.1, т.8 и т.11 от ЗМСМА, чл.124а, ал.1 от ЗУТ, 124б, ал.1  от ЗУТ и  след проведеното поименно  гласуване  с: Брой гласове “за” Брой гласове      “против” Брой гласове    «въздържали се» Брой присъствали Общ брой общински съветници 15 0 0 15 29   Общински съвет – Велинград, Р  Е  Ш  И:           [...]

Прочети Коментарите са изключени!

РЕШЕНИЕ №443/19.12.2017г.

На основание  чл.129, ал.1 от ЗУТ, чл.21, ал.1, т.8 и т.11 от ЗМСМА, чл 64, ал.2 от ЗУТ, чл.108, ал.2 от ЗУТ и  след проведеното поименно  гласуване  с: Брой гласове “за” Брой гласове      “против” Брой гласове    «въздържали се» Брой присъствали Общ брой общински съветници 21 0 0 21 29 Общински съвет – Велинград, Р  Е  [...]

Прочети Коментарите са изключени!