Archive | January, 2018

РЕШЕНИЕ №20/25.01.2018г.

На основание: чл. 21, ал. 1, т. 10 и чл. 27, ал. 4 и ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.60 от Административно-процесуален кодекс и договор и споразумение за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № РД – 189 от  29.11.2016 г. по подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за [...]

Прочети Коментарите са изключени!

РЕШЕНИЕ №19/25.01.2018г.

На основание чл.21, ал.1, т.10 и т.23 от ЗМСМА, чл.11, ал.1, т.18 от Наредба за реда за учредяване на търговски дружества и упражняване на правата на собственост на общината в търговските дружества на Общински съвет – Велинград, чл.60 от АПК и  след проведеното поименно гласуване с Брой гласове “за” Брой гласове      “против” Брой гласове    «въздържали [...]

Прочети Коментарите са изключени!

РЕШЕНИЕ №18/25.01.2018г.

На основание  чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.37, ал.6, т.1 от ЗОС и  след проведеното поименно гласуване с Брой гласове “за” Брой гласове      “против” Брой гласове    «въздържали се» Брой присъствали Общ брой общински съветници 25 0 0 25 29 Общински съвет – Велинград, Р  Е  Ш  И:             Дава съгласие СУ „Св.Св.Кирил [...]

Прочети Коментарите са изключени!

РЕШЕНИЕ №17/25.01.2018г.

На основание  чл.21, ал.1, т.8 и т.12 от ЗМСМА, чл.34, ал.2 от ЗОС, чл.60 от АПК и  след проведеното поименно гласуване с Брой гласове “за” Брой гласове      “против” Брой гласове    «въздържали се» Брой гласове «не гласувал» Брой присъствали Общ брой общински съветници 21 0 0 1 22 29 Общински съвет – Велинград, Р  Е  Ш  [...]

Прочети Коментарите са изключени!

РЕШЕНИЕ №16/25.01.2018г.

На основание чл.21, ал.1, т.12 от ЗМСМА, чл.197, ал.1 и ал.2 от Закона за предучилищното и училищно образование и  след проведеното гласуване с Брой гласове “за” Брой гласове      “против” Брой гласове    «въздържали се» Брой присъствали Общ брой общински съветници 22 0 0 22 29 Общински съвет – Велинград, Р  Е  Ш  И:             Приема Общинска [...]

Прочети Коментарите са изключени!

РЕШЕНИЕ №15/25.01.2018г.

На основание  чл.21, ал.1, т.12 от ЗМСМА, чл.11, ал.1, чл.12, т.1 и чл.13, ал.6, т.1 от Закона за туризма, Решение №12 с протокол №14 от 11.01.2018г. на КСВТ-Велинград и  след проведеното гласуване с Брой гласове “за” Брой гласове      “против” Брой гласове    «въздържали се» Брой присъствали Общ брой общински съветници 22 0 0 22 29 Общински [...]

Прочети Коментарите са изключени!

РЕШЕНИЕ №14/25.01.2018г.

На основание  чл.21, ал.1, т.24 от ЗМСМА, чл.11, ал.1, чл.12, т.1 и чл.13, ал.6, т.1 от Закона за туризма, Решение №11 с протокол №14 от 11.01.2018г. на КСВТ-Велинград и  след проведеното гласуване с Брой гласове “за” Брой гласове      “против” Брой гласове    «въздържали се» Брой присъствали Общ брой общински съветници 22 0 0 22 29 Общински [...]

Прочети Коментарите са изключени!

РЕШЕНИЕ №13/25.01.2018г.

На основание  чл.21, ал.1, т.12, т.23 от ЗМСМА, във връзка с чл.26а от Закона за народните читалища и  след проведеното гласуване с Брой гласове “за” Брой гласове      “против” Брой гласове    «въздържали се» Брой присъствали Общ брой общински съветници 22 0 0 22 29 Общински съвет – Велинград, Р  Е  Ш  И: Приема Годишна програма за [...]

Прочети Коментарите са изключени!

РЕШЕНИЕ №12/25.01.2018г.

Относно: Актуализация на План за действие на Община Велинград в изпълнение на областната стратегия за интегриране на българските граждани от ромски произход и други граждани в уязвимо социално положение, живеещи в сходна на ромите ситуация 2018-2020г. На основание  чл.21, ал.1, т.12 от ЗМСМА и  след проведеното гласуване с Брой гласове “за” Брой гласове      “против” Брой [...]

Прочети Коментарите са изключени!

РЕШЕНИЕ №11/25.01.2018г.

Относно: Отчет по изпълнението на План за интеграция на ромите /2017-2020/ за 2017г. На основание  чл.21, ал.1, т.24 от ЗМСМА и  след проведеното гласуване с Брой гласове “за” Брой гласове      “против” Брой гласове    «въздържали се» Брой присъствали Общ брой общински съветници 24 0 0 24 29 Общински съвет – Велинград, Р  Е  Ш  И:             [...]

Прочети Коментарите са изключени!