Archive | March, 2018

Разяснение по чл.189 от ЗОП

Разяснение по чл.189 от ЗОП

Прочети Коментарите са изключени!

Разяснение по чл.189 от ЗОП

Разяснение по чл.189 от ЗОП

Прочети Коментарите са изключени!

Обявление

     На основание чл. 128 ал. 2 от ЗУТ и Заповед № 362/23.03.2018 г. на Кмета на Община Велинград, се разрешава изработване на проект за частично изменение на влязъл в сила подробен устройствен план – план за застрояване за урегулирани поземлени имоти № VІІІ-4806-„За хотел” в квартал № 398 по плана на гр. Велинград [...]

Прочети Коментарите са изключени!

Обявление

           На основание чл. 128 ал. 2 от ЗУТ и Заповед № 362/23.03.2018 г. на Кмета на Община Велинград, се разрешава изработване на проект за частично изменение на влязъл в сила подробен устройствен план – план за застрояване за урегулирани поземлени имоти № VІІІ-4806-„За хотел” в квартал № 398 по плана на гр. Велинград за [...]

Прочети Коментарите са изключени!

Обявление

   На основание чл. 128 ал. 2 от ЗУТ и Заповед № 313/14.03.2018г. на Кмета на Община Велинград, се разрешава изработване на ПУП – частично изменение на плана за регулация на УПИ № VII, УПИ № XVI и УПИ № XVII кв.107 по плана на гр.Велинград.       С проекта за частично изменение на плана за [...]

Прочети Коментарите са изключени!

Обявление

На основание чл. 128 ал. 2 от ЗУТ и Заповед № 363/23.03.2018г. на Кмета на Община Велинград, се разрешава изработване на ПУП – частично изменение на плана за регулация на УПИ № IV-3306, кв. 183 по плана на гр.Велинград. С проекта  за частично изменение на плана за регулация, дворищната регулация се променя, като за сметка [...]

Прочети Коментарите са изключени!

ОБЯВЛЕНИЕ

Р Е П У Б Л И К А   Б Ъ Л Г А Р И Я О Б Щ И Н А   В Е Л И Н Г Р А Д О Б Я В Л Е Н И Е      В изпълнение на чл. 39, ал. 1, т. 2 и във връзка [...]

Прочети Коментарите са изключени!

Доставка на 1 брой нов автомобил при условията на финансов лизинг

Доставка на 1 брой нов автомобил при условията на финансов лизинг

Прочети Коментарите са изключени!

Доставка на 1 брой нов автомобил – 4х4, при условията на финансов лизинг

Доставка на 1 брой нов автомобил – 4х4, при условията на финансов лизинг Обява Информация за публикувана в профил на купувача обява за обществена поръчка Обява Информация за публикувана в профил на купувача обява за обществена поръчка Протокол Протокол Договор № 28395/A Договор № 28395/В

Прочети Коментарите са изключени!

ИНСТРУКЦИЯ ЗА РАБОТА ПО ПРИЕМАНЕ, РЕГИСТРАЦИЯ И ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ СЪЗДАДЕНА ИЛИ СЪХРАНЯВАНА В ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ ВЕЛИНГРАД СЪГЛАСНО ИЗИСКВАНИЯТА НА ЗАКОНА ЗА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ (ЗДОИ

1. Дирекция  „Административна дейност и управление на собствеността”/АДУС/ е административното звено, което отговаря за приемането на заявления за достъп до обществена информация, както и за връчване на информацията по издадено от съответното направление решение по конкретно заявление. 2. Достъп до обществена информация се предоставя въз основа на писмено заявление. Писмените заявления за достъп до обществена [...]

Прочети Коментарите са изключени!