Archive | April, 2018

РЕШЕНИЕ №156/26.04.2018г.

На основание чл.6, ал.3 от Закон за местните данъци и такси, чл.21, ал.1, т.23 и ал.2 от ЗМСМА, чл.99, ал.3 от Закон за движението по пътищата, чл.79 от АПК, при съобразяване с изискванията на чл.11, ал.3, чл.18а, чл.20, ал.2, чл.26, ал.3 и чл.28 от Закон за нормативните актове и след проведеното гласуване с Брой гласове [...]

Прочети Коментарите са изключени!

РЕШЕНИЕ №155/26.04.2018г.

На основание чл. 21, ал. (1), т. 8 и т.11 и чл.27 от ЗМСМА; чл. 128, ал.(3) от ЗУТ, чл. 131, ал. (2), т.1 от ЗУТ, чл.134, ал.(2), т.6 и т.8 от ЗУТ, във връзка с чл. 64, ал.(1), т.3 от ЗУТ и чл.108, ал.(2) от ЗУТ и след проведеното поименно гласуване с Брой гласове [...]

Прочети Коментарите са изключени!

РЕШЕНИЕ №154/26.04.2018г.

На основание чл.21, ал.1, т. 10 и т.23 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,  чл. 3, т.3.1 от АДБФП BG16M1OP002-2.002-003-C01 и  раздел III т.1.1 от  Ръководство за изпълнение на договори\заповеди за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ и след проведеното поименно гласуване с Брой гласове “за” Брой гласове      “против” Брой гласове    [...]

Прочети Коментарите са изключени!

РЕШЕНИЕ №153/26.04.2018г.

На основание  чл.21, ал.1,т.11 и т.12 и ал.2 от ЗМСМА, чл.103, ал.1, т.1, чл104, ал.1 и ал.2, чл.105, т.2, чл.107  и чл.126, ал.4, т.1 от ЗУТ, чл.127, ал.1 от ЗУТ, решение №132/27.04.2017г. на Общински съвет-Велинград -одобряващо задание и  опорен план по чл.125 от ЗУТ -по Предложение на Кмета на Община Велинград и след проведеното гласуване [...]

Прочети Коментарите са изключени!

РЕШЕНИЕ №152/26.04.2018г.

На основание  чл.128, ал.1 от ЗУТ, чл. 21, ал.1, т.8 и т.11 от ЗМСМА, чл 64 от ЗУТ, чл.110, ал.1, т.5 от ЗУТ, във връзка с чл.109, ал.1, т.1 от ЗУТ  и чл. 108, ал. 2 от ЗУТ и след проведеното поименно гласуване с Брой гласове “за” Брой гласове      “против” Брой гласове    «въздържали се» Брой [...]

Прочети Коментарите са изключени!

РЕШЕНИЕ №151/26.04.2018г.

На основание  чл.21, ал,1  т.8 и т. 11 от ЗМСМА; чл. 124 а, ал. 1 от ЗУТ,  чл. 124б, ал. 1 от ЗУТ при спазване на  реда на чл. 15, ал. 3 и 5 от ЗУТ, чл. 134,  ал. 2 изречение първо и чл. 134, ал.2, т. 6 от ЗУТ, във връзка с чл. 134, [...]

Прочети Коментарите са изключени!

РЕШЕНИЕ №150/26.04.2018г.

На основание  чл.21, ал. (1), т. 8 и т.11 от ЗМСМА, чл.128, ал.3 от ЗУТ, чл.110, ал.1, т.3 от ЗУТ, във връзка с чл.131, ал.2, т.1 от ЗУТ,  чл.134, ал.1, т.1 от ЗУТ и след проведеното поименно гласуване с Брой гласове “за” Брой гласове      “против” Брой гласове    «въздържали се» Брой присъствали Общ брой общински съветници [...]

Прочети Коментарите са изключени!

РЕШЕНИЕ №149/26.04.2018г.

На основание  чл.21, ал.(1), т.8 и т.11 от ЗМСМА и чл. 27 от ЗМСМА, във връзка с чл. 128, ал. (3) от ЗУТ; чл. 64 от ЗУТ и 134, ал.(2), т.8 от ЗУТ и след проведеното поименно гласуване с Брой гласове “за” Брой гласове      “против” Брой гласове    «въздържали се» Брой присъствали Общ брой общински съветници [...]

Прочети Коментарите са изключени!

РЕШЕНИЕ №148/26.04.2018г.

На основание чл.64, ал.1, т.3, чл.124а, ал.1 от ЗУТ, чл.134, ал.2, т.8 от ЗУТ, чл. 21, ал. 1, т.8 и т. 11 от ЗМСМА и след проведеното поименно гласуване с Брой гласове “за” Брой гласове      “против” Брой гласове    «въздържали се» Брой присъствали Общ брой общински съветници 22 0 0 22 29 Общински съвет – Велинград, [...]

Прочети Коментарите са изключени!

РЕШЕНИЕ №147/26.04.2018г.

На основание чл.21, ал. (1), т.8 и т.11 от ЗМСМА и чл.27 от ЗМСМА; чл.128, ал.(3) от ЗУТ, чл.131, ал. (2), т.1 от ЗУТ, чл.134, ал.(2), т.6 от ЗУТ и след проведеното поименно гласуване с Брой гласове “за” Брой гласове      “против” Брой гласове    «въздържали се» Брой присъствали Общ брой общински съветници 22 0 0 22 [...]

Прочети Коментарите са изключени!