Archive | May, 2018

Обявление

        На основание чл. 128, ал.2 от ЗУТ Ви уведомяваме, че със Заповед № 736/30.05.2018 г. на Кмета на община Велинград е разрешено:        Изработване на проект за подробен устройствен план – план схема трасе на подземна кабелна линия ниско напрежение КЛ НН от ТП ВС “Плажа” в УПИ № № ІV-3181 [...]

Прочети Коментарите са изключени!

Обявление

      На основание чл.128 ал. 2 от ЗУТ съобщаваме, че  със  заповед № 740  от  30.05.2018г. на Кмета на Община Велинград се разрешава изработване на подробен устройствен план – частично изменение на плана за регулация и застрояване за  УПИ  VIII-484 и  IX- 483 в кв. 301   по плана на гр.Велинград , като се [...]

Прочети Коментарите са изключени!

Справка за постъпили предложения по Проект на Наредба за безопасността на движението – община Велинград

Справка за постъпили предложения

Прочети Коментарите са изключени!

Справка за постъпили предложения по Проект на Наредба за местните такси и цени на услуги – община Велинград

Справка за постъпили предложения

Прочети Коментарите са изключени!

Обявление

            На основание чл.128 ал. 2 от ЗУТ съобщаваме, че  със  заповед № 718  от  28.05.2018г. на Кмета на Община Велинград се разрешава изработване на подробен устройствен план – частично изменение на плана за регулация  ,като  за сметка на УПИ IX-1182  в кв.272 по плана на гр. Велинград се образуват три  нови УПИ по взаимно [...]

Прочети Коментарите са изключени!

Обявление

На основание чл. 128 ал. 2 от ЗУТ и Заповед № 723/28.05.2018г. на Кмета на Община Велинград се разрешава изработване на ПУП – частично изменение на плана за регулация и застрояване на УПИ № XXIII-3147 в кв. № 1411 по плана на гр.Велинград.       С проекта за частично изменение на плана за регулация, уличната и [...]

Прочети Коментарите са изключени!

Обявление

     На основание чл. 128 ал. 2 от ЗУТ и Заповед № 721/28.05.2018г. на Кмета на Община Велинград се разрешава изработване на ПУП – частично изменение на плана за застрояване на УПИ № V-7961-„ИЖС и общ. услуги” в кв.139  по плана на гр.Велинград.      С проекта за частично изменение на плана за застрояване, [...]

Прочети Коментарите са изключени!

Обявление

На основание чл. 128 ал. 2 от ЗУТ и Заповед № 722/28.05.2018г. на Кмета на Община Велинград се разрешава изработване на ПУП – частично изменение на плана за регулация на УПИ № V-3693, кв. 151 по плана на гр.Велинград.        С проекта за частично изменение на плана за регулация, уличната регулация не се променя. Дворищната [...]

Прочети Коментарите са изключени!

Обявление

            На основание чл.128 ал. 2 от ЗУТ съобщаваме, че  със  заповед № 464 от  16.04.2018г. на Кмета на Община Велинград се разрешава изработване на подробен устройствен план – план за застрояване за  УПИ I –  За детско учреждение  в кв. 324   по плана на гр.Велинград , като  в същия се предвижда  ново застроително петно [...]

Прочети Коментарите са изключени!

ПРОЕКТ! ПРАВИЛНИК ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПРАВИЛНИКА ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ВЕЛИНГРАД, НЕГОВИТЕ КОМИСИИ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕТО МУ С ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

СЪОБЩЕНИЕ Решение Мотиви,цели Проект Правилник

Прочети Коментарите са изключени!