Archive | June, 2018

Обявление

          На основание чл.124 б, ал.2, от ЗУТ и във връзка със Решение №247/27.07.2017 г. на Община съвет гр. Велинград  се  разрешава:           Изработване на ПУП-ПР за изменение регулацията на улична алея между кв. № 71 и кв. № 74, на улица с ос.т. № 213-232 между кв. № 71и № 74 и кв. № [...]

Прочети Коментарите са изключени!

Обявление

  На основание чл.124 б,ал.2, от ЗУТ и във връзка със Решение № 73/22.02.2018 г. на Общински съвет гр. Велинград  се  разрешава :           Изработване на ПУП-проект за частично изменение на плана за регулация уличната регулация се променя по следния начин: образува се нова улица с ширина 8,0м. с о.т.65а-65б по съществуващата на място улица [...]

Прочети Коментарите са изключени!

Обявление

На основание чл.124 б,ал.2, от ЗУТ и във връзка със Заповед № 861 /18.06.2018 г. на Кмета на Община гр. Велинград  се  разрешава :               Изработване на ПУП-Проект за ЧИПР на улица с о.т.144-142-141 по плана на с.Драгиново, Община Велинград.               С проекта за ЧИПР се предвижда да се промени северната улично-регулационна линия на улица [...]

Прочети Коментарите са изключени!

Обявление

          На основание чл.124 б,ал.2, от ЗУТ и във връзка със Заповед № 528/27.04.2018 г. нана Кмета на  Община гр. Велинград  се  разрешава :           Изработване на ПУП- проект за частично изменение на план за регулация и застрояване на УПИ ІХ-525 в кв.55 по плана на с.Драгиново, общ. Велинград.           С проекта за частично изменение [...]

Прочети Коментарите са изключени!

Обявление

         На основание чл.124 б, ал.2, от ЗУТ и във връзка с Решение № 115/29.03.2018 г. на Кмета на Община гр. Велинград  се  разрешава :          Изработване на ПУП- за промяна предназначение на ПИ 296193 в месност „Мариница“ по КВС на с. Драгиново, общ. Велинград.           С настоящия подробен устройствен план се предвижда да се [...]

Прочети Коментарите са изключени!

ОБЯВЛЕНИЕ

На основание чл. 128 ал. 2 от ЗУТ и Заповед № 938/26.06.2018г. на Кмета на Община Велинград се разрешава изработване на ПУП – частично изменение на плана за регулация на УПИ № XXXIV-3140-“За търговия” и УПИ № XXXVII-6570-“За жил. строителство и магазини”  в кв.139 по плана на гр.Велинград.       С проекта за частично изменение на [...]

Прочети Коментарите са изключени!

ОБЯВЛЕНИЕ

       На основание чл. 128 ал. 2 от ЗУТ и Заповед № 939/26.06.2018г. на Кмета на Община Велинград се разрешава изработване на ПУП – частично изменение на плана за регулация на УПИ № III-6950 и част от алея (имот 7572) в кв.70 по плана на гр.Велинград.       С проекта за частично изменение на [...]

Прочети Коментарите са изключени!

ОБЯВЛЕНИЕ

На основание чл. 124 б, ал. 2 от ЗУТ и във връзка с Решение №198/31.05.2018 г. на Общински съвет гр.Велинград се разрешава:         Изработване на ПУП- за промяна предназначение на земеделски земи – разширение с настоящия проект се предвижда да се предприеме процедура по промяна предназначение на ПИ 136007 от „ливада” в режим на застрояване [...]

Прочети Коментарите са изключени!

РЕГИСТЪР/ СПИСЪК НА РАЗРЕШЕНИТЕ МЕСТА ЗА КЪПАНЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД 2019 ГОД.

РЕГИСТЪР/ СПИСЪК НА РАЗРЕШЕНИТЕ МЕСТА  ЗА КЪПАНЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД 2019 ГОД. № ПО РЕД ИМЕ/ОБЕКТ НОМЕР НА РАЗРЕШЕНИЕТО ДАТА ПЕРИОД НА ДЕЙСТВИЕ НА РАЗРЕШЕНИЕТО АДРЕС НА ОБЕКТА СТОПАНИСВАЩ ОБЕКТА 1. басейн  Макси – външен № 894 2.7.2019 до 15.10.2019 ул. “Николай Хрелков” №30 “МАКСИ I” АД 2. басейн Макси – външен № [...]

Прочети Коментарите са изключени!

ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ НА ОбС-ВЕЛИНГРАД ИНЖ.БЕЛЬО МАНДРАДЖИЕВ ПОСРЕЩНА СЪВЕТНИЦИ ОТ ОБЩИНА ЧИРПАН

     ОбС- Чирпан избра Велинград за домакин на двудневен семинар. Съветниците от Чирпан посетиха нашия град в периода 22.06.-24.06.2018г. като веднага след пристигането си се срещнаха с Председателят на ОбС-Велинград инж.Б.Мандраджиев. Сред коментираните на срещата теми бяха нормативната уредба и зачестилите случаи в цялата страна, в които Прокуратурата атакува масово наредбите на общинските съвети. [...]

Прочети Коментарите са изключени!