Archive | July, 2018

РЕШЕНИЕ №268/26.07.2018г.

На  основание  чл. 21, ал.1, т. 10 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.13, чл. 16, чл. 17, ал. 1 и ал. 2 и чл. 19а от Закона за общинския дълг и след проведеното  поименно гласуване с Брой гласове “за” Брой гласове      “против” Брой гласове    «въздържали се» Брой присъствали Общ [...]

Прочети Коментарите са изключени!

РЕШЕНИЕ №267/26.07.2018г.

На  основание  чл.21, ал.(1), т. 8, т.11 и чл.27 от ЗМСМА; чл. 134, ал.(1) , т. 1 от ЗУТ, чл.134, ал.(2), т. 6 от ЗУТ, чл. 129, ал.1 от ЗУТ и след проведеното  поименно гласуване с Брой гласове “за” Брой гласове      “против” Брой гласове    «въздържали се» Брой присъствали Общ брой общински съветници 20 0 0 [...]

Прочети Коментарите са изключени!

РЕШЕНИЕ №266/26.07.2018г.

На  основание  чл.21, ал.1, т.8 и т.11 от ЗМСМА; чл.27 от ЗМСМА; чл.134, ал.2, т.6 от ЗУТ и във връзка с чл.134, ал.1, т.1 от ЗУТ и чл.128,  ал.3 от ЗУТ  и след проведеното  поименно гласуване с Брой гласове “за” Брой гласове      “против” Брой гласове    «въздържали се» Брой присъствали Общ брой общински съветници 20 0 [...]

Прочети Коментарите са изключени!

РЕШЕНИЕ №265/26.07.2018г.

На  основание чл.21, ал.1, т.8 и т.11 от ЗМСМА; чл.124а, ал.1 от ЗУТ, във връзка с чл.134, ал.2, т.2 от ЗУТ  и след проведеното  поименно гласуване с Брой гласове “за” Брой гласове      “против” Брой гласове    «въздържали се» Брой присъствали Общ брой общински съветници 20 0 0 20 29 Общински съвет – Велинград, Р  Е  Ш  [...]

Прочети Коментарите са изключени!

РЕШЕНИЕ №264/26.07.2018г.

На  основание чл.21, ал. (1), т. 8 и т.11 от ЗМСМА и чл.27 от ЗМСМА; чл. 128, ал.(3) от ЗУТ, чл.131, ал.2, т.1 и т.4 от ЗУТ чл.134, ал.(2), т.6 от ЗУТ и след проведеното  поименно гласуване с Брой гласове “за” Брой гласове      “против” Брой гласове    «въздържали се» Брой присъствали Общ брой общински съветници 20 [...]

Прочети Коментарите са изключени!

РЕШЕНИЕ №263/26.07.2018г.

На  основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.5, ал.1, т.1 и чл.49, ал.1, т.1 и 2, чл.50, т.4 от НУРВИДГТДОСПДНГП, чл.60 от АПК и след проведеното  поименно гласуване с Брой гласове “за” Брой гласове      “против” Брой гласове    «въздържали се» Брой присъствали Общ брой общински съветници 20 0 0 20 29 Общински съвет [...]

Прочети Коментарите са изключени!

РЕШЕНИЕ №262/26.07.2018г.

На  основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 9, ал. 1, т.1 от Наредбата за реда за придобиване, разпореждане и управление на общинското имущество на Община Велинград и чл. 34, ал. 2 и чл.41, ал.2 от ЗОС и след проведеното  поименно гласуване с Брой гласове “за” Брой гласове      “против” Брой гласове    «въздържали [...]

Прочети Коментарите са изключени!

РЕШЕНИЕ №261/26.07.2018г.

На  основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА и след проведеното  гласуване с Брой гласове “за” Брой гласове      “против” Брой гласове    «въздържали се» Брой присъствали Общ брой общински съветници 16 1 3 20 29 Общински съвет – Велинград, Р  Е  Ш  И:   Отлага разглеждането на предложението относно намаляване на начална тръжна наемна цена за магазин №15, [...]

Прочети Коментарите са изключени!

РЕШЕНИЕ №260/26.07.2018г.

На основание  чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.4, ал.4, т.2 от Наредбата за разполагане на преместваеми обекти за търговия-маси, кабини и др., съгласно чл.56 от ЗУТ, чл. 28, ал.1 и ал.2 от Наредбата за реда за придобиване, разпореждане и управление на общинско имущество  на Община Велинград и след проведеното  поименно гласуване с Брой гласове “за” [...]

Прочети Коментарите са изключени!

РЕШЕНИЕ №259/26.07.2018г.

На основание  чл.21, ал.1, т.8, ал.2 от ЗМСМА, чл.36, ал.1, т.2 и чл.41, ал.2 от Закона за общинската собственост/ЗОС/, чл.62, ал.1, т.2, ал.2 от Наредбата за реда за придобиване, разпореждане и управление на общинското имущество на Община Велинград, Доклад   и след проведеното  поименно гласуване с Брой гласове “за” Брой гласове      “против” Брой гласове    «въздържали [...]

Прочети Коментарите са изключени!