Archive | August, 2018

Обявление

      На основание чл. 128, ал. 2 от ЗУТ и във връзка със заповед № 1248 / 20.08.2018г. г. на Кмета на община Велинград се разрешава:       Изработване на подробен устройствен план – Схема за трасе на нова подземна кабелна линия от съществуващ стълб 3/7 до УПИ V-ИВС в кв.7А по плана [...]

Прочети Коментарите са изключени!

Съобщение

Съобщение

Прочети Коментарите са изключени!

Обявление

          На основание чл.124 б, ал.2, от ЗУТ и във връзка със Заповед №1205/14.08.2018 г. на Кмета на общ. Велинград  се  разрешава:           Изработване на ПУП-схема трасе за ВЪНШНО КАБЕЛНО ЗАХРАНВАНЕ за УПИ ХХХ-925, кв.65 по план на с.Драгиново, Община Велинград.            Целта на разработката е определяне на трасе на подземен електропорвод от съществуващ  КРШ [...]

Прочети Коментарите са изключени!

Обявление

         На основание чл.124 б,ал.2, от ЗУТ и във връзка със Решение № 265/26.07.2018 г. на Общински съвет гр. Велинград  се  разрешава :          Изработване на ПУП-проект за частично изменение на плана за регулация за УПИ І-общ., кв.76 по плана на с.Драгиново, Община Велинград.          С проект за частично изменение на плана за регулация, уличната [...]

Прочети Коментарите са изключени!

Обявление

        На основание чл.124 б,ал.2, от ЗУТ и във връзка със Заповед № 1024/16.07.2018 г. на Кмета на Община гр. Велинград  се  разрешава :         Изработване на ПУП-проект за частично изменение на плана за регулация и застрояване на ПИ 923 /ПОПАДАЩ В УПИ ХVІІІ/ и улица в кв.65 по плана на с.Драгиново,Община Велинград.          С [...]

Прочети Коментарите са изключени!

Обявление

          На основание чл.124 б,ал.2, от ЗУТ и във връзка със Заповед № 1204/14.08.2018 г. нана Кмета на  Община гр. Велинград  се  разрешава :           Изработване на ПУП- проект за частично изменение на плана за регулация и застрояване на УПИ ХІ-212 в кв.3 по плана на с.Драгиново, Община Велинград.          С проекта за частично изменение [...]

Прочети Коментарите са изключени!

Обявление

         На основание чл.124 б, ал.2, от ЗУТ и във връзка с Заповед № 1202/14.08.2018 г. на Кмета на Община гр. Велинград  се  разрешава :          Изработване на ПУП- схема трасе за ВЪНШНО КАБЕЛНО ЗАХРАНВАНЕ за УПИ ХХХІ-925, кв.65 по план на с.Драгиново, Община Велинград.            Целта на разработката е определяне на трасе на подземен [...]

Прочети Коментарите са изключени!

Обявление

На основание чл. 128 ал. 2 от ЗУТ и Решение № 240/26.07.2018г. на ОбС – гр. Велинград се разрешава изработване на ПУП – частично изменение на плана за регулация и застрояване на УПИ XXXVIII-„За озеленяване”, УПИ V-„За озеленяване” и УПИ III-7215-„За ПП”Винчо Горанов” в кв.4023 по плана на град Велинград.  С проекта за частично изменение [...]

Прочети Коментарите са изключени!

Правилник за организация на работа на „Общински солидарен фонд за подпомагане лечението на граждани от Община Велинград .

1. ДОКЛАД 2. МОТИВИ 3. ПРОЕКТ 4. ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ 5. ЧАСТИЧНА ОЦЕНКА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО 6. СПРАВКА ЗА ПОСТЪПИЛИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Прочети Коментарите са изключени!

ОБЯВА

ОБЯВА ОБЯВА ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТТА На основание чл. 6, ал.10, т.1 и т.2 от „Наредбата за условия и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда (Наредба за ОВОС) ДВ, бр. 3 от 05.01.2018 г., в сила от 09.01.2018 г. „ПАМИ 2 ООД” обл. София, общ. Столична, гр. София, п.к 1641, [...]

Прочети Коментарите са изключени!