Archive | October, 2018

Заповед №1563

Заповед №1563

Прочети Коментарите са изключени!

Обява за конкурс по проект Център за социално включване “Развитие”

       Във връзка с изпълнение на дейности по проект BG05M9OP001-2.004-0011 „Център за социално включване „Развитие”, приоритетна ос 2: „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване”, процедура чрез директно предоставяне на конкретен бенефициент „Услуги за ранно детско развитие”, Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020г. ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД О  Б  Я  В  Я  В  [...]

Прочети Коментарите са изключени!

Отчетни данни по ЕБК за изпълнението на бюджета и СЕС за третото тримесечие на 2018г., приложения към него и баланс

БАЛАНС ОТЧЕТИ ПРИКАЧЕНИ ФАЙЛОВЕ

Прочети Коментарите са изключени!

ПОЗДРАВИТЕЛЕН АДРЕС

ПОЗДРАВИТЕЛЕН АДРЕС ПО СЛУЧАЙ   1 НОЕМВРИ- ДЕНЯ НА НАРОДНИТЕ БУДИТЕЛИ     Уважаеми учители,                                 културни дейци,                                                             книжовници  и просветители,          Имам честта да Ви поздравя по случай 1 ноември – Деня на народните будители!       Вие днешните будители, носите огъня от духа на предците ни, градейки едно ново утре, [...]

Прочети Коментарите са изключени!

РЕШЕНИЕ №323/25.10.2018г.

На  основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, чл.12, ал.1, т.18 от Наредба за реда за учредяване на търговски дружества и упражняване на правата на собственост на общината в търговските дружества, във връзка с кандидатстване по проект „Рехабилитация, саниране, топлофикация, възобновяеми източници и модернизация на „МБАЛ-Велинград“ ЕООД, предоставен от Фонд “Енергийна ефективност и възобновяеми източници” /ФЕЕВИ/ [...]

Прочети Коментарите са изключени!

РЕШЕНИЕ №322/25.10.2018г.

На  основание чл.21, ал.1, т.8 и т.11, чл.27 от ЗМСМА, чл.128, ал.3 от ЗУТ, чл.131, ал.2, т.1 от ЗУТ, чл.134, ал.2, т.6 и т.8 от ЗУТ, във връзка с чл.64, ал.1, т.3 от ЗУТ и чл.108, ал.2 от ЗУТ, след проведеното поименно гласуване с Брой гласове “за” Брой гласове      “против” Брой гласове    «въздържали се» Брой [...]

Прочети Коментарите са изключени!

РЕШЕНИЕ №321/25.10.2018г.

На  основаниечл. 21, ал.1, т.8 и т.11 и чл.21, ал. 2 от ЗМСМА, във вр. с чл.124а, ал.1; чл. 128, ал. 3; чл. 129, ал. 2; чл. 131, ал. 1 и ал. 2 и чл. 134, ал. 1, т. 1 от ЗУТ, като взех предвид разпоредбите на чл. 99, т. 2 от АПК в срока [...]

Прочети Коментарите са изключени!

РЕШЕНИЕ №320/25.10.2018г.

На  основание чл. 21, ал.1, т. 23 от ЗМСМА, т. 5.2. на Решение № 28/04.02.2011 год. на Министъра на околната среда и водите във връзка с чл. 52, ал. 1, т. 3, буква „а” и ал.3 от Закона за водите и постъпило заявление от А.Читаков, в качеството му на управител на „ДИКСИ-64” ЕООД, с ЕИК [...]

Прочети Коментарите са изключени!

РЕШЕНИЕ №319/25.10.2018г.

На  основание чл.21, ал.1, т.15 и т.23, чл.21, ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл.198б, т.2 и чл.198е, ал.3 и ал.5 от Закон за водите /ЗВ/ и след проведеното поименно гласуване с Брой гласове “за” Брой гласове      “против” Брой гласове    «въздържали се» Брой присъствали Общ брой общински съветници 27 0 0 27 29 Общински съвет [...]

Прочети Коментарите са изключени!

РЕШЕНИЕ №318/25.10.2018г.

На  основание чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА, чл.60 от АПК и след проведеното поименно гласуване с Брой гласове “за” Брой гласове      “против” Брой гласове    «въздържали се» Брой присъствали Общ брой общински съветници 27 0 0 27 29 Общински съвет – Велинград, Р  Е  Ш  И: Изменя обект „„Проектиране, авторски надзор и изграждане фонтан при „Кооперативен [...]

Прочети Коментарите са изключени!