Archive | November, 2018

Обявление

На основание чл.124 б,ал.2, от ЗУТ и във връзка със Заповед № 1698/14.11.2018 г. на Кмета на Община гр. Велинград се разрешава :         Изработване на ПУП-Проект за частично изменение на план за регулация за УПИ ХХІ в кв.8 по плана на с.Драгиново, Община Велинград.           С проекта [...]

Прочети Коментарите са изключени!

Обявление

На основание чл.124 б,ал.2, от ЗУТ и във връзка със Решение № 314/25.10.2018 г. на Общински съвет гр. Велинград се разрешава :          Изработване на ПУП-Проект за частично изменение на плана за регулация на част от улица “Скала“ с о.т.151 – 168 по плана на с.Драгиново,Община Велинград.           [...]

Прочети Коментарите са изключени!

Обявление

     На основание чл. 124 б, ал. 2 от ЗУТ и във връзка със Заповед № 1756/29.11.2018 г. на Кмета на Община  гр.Велинград се разрешава: Изработване на ПУП за частично изменение на плана за регулация и застрояване.     Обекта попада в местност „Стопански двор 1”, в район 6 по КК на гр. Велинград, общ. [...]

Прочети Коментарите са изключени!

Решение, протоколи

Решение, протоколи

Прочети Коментарите са изключени!

ОБЯВА ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТТА

ОБЯВА ОБЯВА ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТТА На основание чл. 4, ал. 2 от „Наредбата за условия и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда (Наредба за ОВОС) ДВ, бр. 3 от 05.01.2018 г., в сила от 09.01.2018 г. „ТОРОНТО“ ЕООД   СЪОБЩАВА на засегнатото население, че има инвестиционно предложение за „Преустройство [...]

Прочети Коментарите са изключени!

Съобщение

Съобщение

Прочети Коментарите са изключени!

ОБЯВА ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТТА

ОБЯВА ОБЯВА ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТТА На основание чл. 4, ал. 2 от „Наредбата за условия и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда (Наредба за ОВОС) ДВ, бр. 3 от 05.01.2018 г., в сила от 09.01.2018 г. Община Велинград   СЪОБЩАВА на засегнатото население, че има инвестиционно предложение за   [...]

Прочети Коментарите са изключени!

ОБЯВА ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТТА

ОБЯВА ОБЯВА ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТТА На основание чл. 4, ал. 2 от „Наредбата за условия и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда (Наредба за ОВОС) ДВ, бр. 3 от 05.01.2018 г., в сила от 09.01.2018 г. „БРАТЯ КОЦЕВИ“ ООД, обл. Пазарджк, община Велинград, гр. Велинград, бул. „Съединение“ №69 с [...]

Прочети Коментарите са изключени!

Протокол за допуснатите и недопуснатите кандидати

            Приложение № 3                                                                                                           към чл.20, ал.3 ПРОТОКОЛ               за допуснатите и недопуснатите кандидати   за участие в конкурс, обявен със Заповед № 1648/05.11.2018г. на кмет на община Велинград, за длъжността: „младши експерт” в Отдел “Управление на собствеността, нормативно регулиране, обществени поръчки и земеделие”, Дирекция “Административни дейности и управление на собствеността” І. Таблица [...]

Прочети Коментарите са изключени!

Проект за изменение и допълнение Правилник за организацията и дейността на Общински съвет – Велинград, неговите комисии и взаимодействието му с Общинска администрация

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА, Съгласно чл. 26, ал. 4, пр. 2 от Закона за нормативните актове, чрез настоящото публикуване, Общински съвет – Велинград осигурява възможност на заинтересованите лица да направят своите предложения и становища по проект за изменение и допълнение Правилник за организацията и дейността на Общински съвет – Велинград, неговите комисии и взаимодействието му [...]

Прочети Коментарите са изключени!