Archive | January, 2019

ОБЯВА ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТТА

ОБЯВА ОБЯВА ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТТА На основание чл. 4, ал. 2 от „Наредбата за условия и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда (Наредба за ОВОС) ДВ, бр. 3 от 05.01.2018 г., в сила от 09.01.2018 г. Във връзка с постъпило уведомление в Общинска администрация –   Велинград с възложител [...]

Прочети Коментарите са изключени!

ОБЯВА ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТТА

ОБЯВА ОБЯВА ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТТА На основание чл. 4, ал. 2 от „Наредбата за условия и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда (Наредба за ОВОС) ДВ, бр. 3 от 05.01.2018 г., в сила от 09.01.2018 г. Във връзка с постъпило уведомление в Общинска администрация –   Велинград с възложител [...]

Прочети Коментарите са изключени!

Обявление

КМЕТСТВО ДРАГИНОВО, ОБЩИНА  ВЕЛИНГРАД   О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е          На основание чл.124 б,ал.2, от ЗУТ и във връзка със Заповед № 131/23.01.2019 г. на Кмета на  Община гр. Велинград  се  разрешава:         Изработване на ПУП- проект за частично изменение на плана за регулация и застрояване на [...]

Прочети Коментарите са изключени!

ПРОЕКТ:ОБЩИНСКА ПРОГРАМА ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА НАРКОТИЧНИ ЗАВИСИМОСТИ 2019/2020 ГОДИНА

ПРОЕКТ:ОБЩИНСКА ПРОГРАМА ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА НАРКОТИЧНИ ЗАВИСИМОСТИ   2019/2020 ГОДИНА

Прочети Коментарите са изключени!

СПРАВКА ПО ЧЛ. 26, АЛ. 5 ОТ ЗАКОН ЗА НОРМАТИВНИТЕ АКТОВЕ ЗА ПОСТЪПИЛИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ И СТАНОВИЩА ПО ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА ПО ЧЛ. 1, АЛ. 2 ОТ ЗМДТ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ВЕЛИНГРАД

СПРАВКА ПО ЧЛ. 26, АЛ. 5 ОТ ЗАКОН ЗА НОРМАТИВНИТЕ АКТОВЕ ЗА ПОСТЪПИЛИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ И СТАНОВИЩА ПО ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА ПО ЧЛ. 1, АЛ. 2 ОТ ЗМДТ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ВЕЛИНГРАД № ВНОСИТЕЛ, ВХ. № ПРЕДЛОЖЕНИЯ И СТАНОВИЩЕ С РЕЗЮМЕ НА БЕЛЕЖКИ ПРИЕТИ/НЕПРИЕТИ ОБОСНОВКА ЗА НЕПРИЕТИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ      [...]

Прочети Коментарите са изключени!

Отчетни данни по ЕБК за изпълнението на бюджета и СЕС за месец Декември 2018 г.

ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ – ДЕС ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ – ДМП ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА СМЕТКИТЕ ЗА ЧУЖДИ СРЕДСТВА ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ – КСФ [...]

Прочети Коментарите са изключени!

Предстоящо заседание, което ще се проведе на 31.01.2019 г. /четвъртък/ от 09:30 ч. в голяма заседателна зала на Община Велинград

С Ъ О Б Щ Е Н И Е      На основание чл.25, т.1 от ЗМСМА, свиквам общинските съветници на  заседание, което ще се проведе на  31.01.2019 г. /четвъртък/ от 09:30 ч. в голяма заседателна зала на Община Велинград,  при следния проект на   ДНЕВЕН РЕД:   Питания и въпроси. Приемане на общински бюджет за 2019г. на Община Велинград. [...]

Прочети Коментарите са изключени!

ОБЯВА ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТТА

ОБЯВА ОБЯВА ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТТА На основание чл. 4, ал. 2 от „Наредбата за условия и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда (Наредба за ОВОС) ДВ, бр. 3 от 05.01.2018 г., в сила от 09.01.2018 г. Амбулатория за индивидуална практика за първична медицинска помощ – дентална д-р Катерина Александрова [...]

Прочети Коментарите са изключени!

Проект ПРОГРАМА за 2019 г.

  Проект ПРОГРАМА за 2019 г. за изпълнение на Стратегията за устойчиво развитие на туризма в Община Велинград и дестинация Велинград 2016 – 2020г.             Програмата за 2019 г. за изпълнение на Стратегията за устойчиво развитие на туризма в Община Велинград и дестинация Велинград (2016-2020)  подкрепя  приоритетните направления и целите, вписани  в актуализираната през 2018 [...]

Прочети Коментарите са изключени!

Сесия 2019-01-16

ДНЕВЕН РЕД: Искане за отпускане на целеви безлихвен заем за сметка на централния бюджет, съгласно разпоредбите на чл.103, ал.1 от ЗПФ и в съответствие с чл.3, т.5 от ЗОД, в размер на 2 800 000лв. със срок за възстановяване не по-дълъг от края на средващата бюджетна година, който да послужи за финансиране на касовия разрив по общинския [...]

Прочети Коментарите са изключени!