Archive | February, 2019

ПОЗДРАВИТЕЛЕН АДРЕС

ПОЗДРАВИТЕЛЕН АДРЕС   от инж. Али Мареков Председател на ОбС-Велинград по случай Националния празник на Република България 3 МАРТ Уважаеми госпожи и господа,             скъпи жители на Община Велинград,                                                                Драги Българи,       За мен e чест да Ви поздравя по повод  Националния празник на Рeпублика България 3 март! На тази светла дата [...]

Прочети Коментарите са изключени!

Отчетни данни по ЕБК за изпълнението на бюджета и СЕС за четвъртото тримесечие на 2018г., приложения към него и баланс

ОТЧЕТИ ПРИКАЧЕНИ ФАЙЛОВЕ БАЛАНС

Прочети Коментарите са изключени!

СПИСЪК ИМОТИ – ПАСИЩА, МЕРИ И ЛИВАДИ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ ПОД НАЕМ НА ЖИВОТНОВЪДИ ПО РЕДА НА чл. 37и от ЗСПЗЗ за стопанската 2018/2019 г.

     СПИСЪК ИМОТИ – ПАСИЩА, МЕРИ И ЛИВАДИ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ ПОД НАЕМ НА ЖИВОТНОВЪДИ ПО РЕДА НА чл. 37и от ЗСПЗЗ за стопанската 2018/2019 г.

Прочети Коментарите са изключени!

СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ В ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД 2016 – 2020 ГОДИНА

СТРАТЕГИЯ  ЗА  РАЗВИТИЕ   НА   СОЦИАЛНИТЕ   УСЛУГИ  В  ОБЩИНА  ВЕЛИНГРАД    2016 – 2020 ГОДИНА

Прочети Коментарите са изключени!

Проект на Наредба за рекламната и информационната дейност на територията на Община Велинград

Доклад за цялостна предварителна оценка на въздействие Доклад по чл.28,ал.2 от ЗНА Мотиви по чл.28,ал.2 от ЗНА ПРОЕКТ на НАРЕДБА ЗА РЕКЛАМНАТА И ИНФОРМАЦИОННА ДЕЙНОСТ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД Резюме на цялостна предварителна оценка на въздействие Съобщение Интерактивна карта РИЕ

Прочети Коментарите са изключени!

НАРЕДБА ПО ЧЛ.1, АЛ.2 ОТ ЗМДТ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР.ВЕЛИНГРАД

НАРЕДБА  ПО ЧЛ.1, АЛ.2 ОТ ЗМДТ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР.ВЕЛИНГРАД

Прочети Коментарите са изключени!

Предстоящо заседание, което ще се проведе на 28.02.2019 г. /четвъртък/ от 09:30 ч. в голяма заседателна зала на Община Велинград

С Ъ О Б Щ Е Н И Е         ДНЕВЕН РЕД:   Питания и въпроси. Приемане изменение в начален план на бюджета на Община Велинград за 2019г. Докл.:К.Йвчева, В.Благова-Дамова Увеличение на бюджета на Община Велинград за 2019г. в частта и за капиталови разходи с 2 635 988лв. От продажба на общински земи и [...]

Прочети Коментарите са изключени!

Съобщение

СЪОБЩЕНИЕ

Прочети Коментарите са изключени!

СПРАВКА ПО ЧЛ. 26, АЛ. 5 ОТ ЗАКОН ЗА НОРМАТИВНИТЕ АКТОВЕ ЗА ПОСТЪПИЛИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ И СТАНОВИЩА ПО ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА ЗА РЕДА ЗА ПРИДОБИВАНЕ, РАЗПОРЕЖДАНЕ И УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНСКОТО ИМУЩЕСТВО НА ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД

СПРАВКА ПО ЧЛ. 26, АЛ. 5 ОТ ЗАКОН ЗА НОРМАТИВНИТЕ АКТОВЕ ЗА ПОСТЪПИЛИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ И СТАНОВИЩА ПО ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА ЗА РЕДА ЗА ПРИДОБИВАНЕ, РАЗПОРЕЖДАНЕ И УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНСКОТО ИМУЩЕСТВО НА ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД № ВНОСИТЕЛ, ВХ. № ПРЕДЛОЖЕНИЯ И СТАНОВИЩЕ С РЕЗЮМЕ НА БЕЛЕЖКИ ПРИЕТИ/НЕПРИЕТИ ОБОСНОВКА ЗА НЕПРИЕТИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ [...]

Прочети Коментарите са изключени!

Проект:Доклад за ОПР за 2018г.

Доклад за ОПР за 2018г.

Прочети Коментарите са изключени!