Archive | March, 2019

Съобщение

Съобщение  

Прочети Коментарите са изключени!

ОБЯВА ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТТА

ОБЯВА ОБЯВА ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТТА На основание чл. 4, ал. 2 от „Наредбата за условия и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда (Наредба за ОВОС) ДВ, бр. 3 от 05.01.2018 г., в сила от 09.01.2018 г. Във връзка с постъпило писмо в Общинска администрация – Велинград с вх. № [...]

Прочети Коментарите са изключени!

ОБЯВА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПУБЛИЧНО ОПОВЕСТЕН КОНКУРС

  О Б Щ И Н А     В Е Л И Н Г Р А Д   ОБЯВА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПУБЛИЧНО ОПОВЕСТЕН КОНКУРС                   На основание Заповед №431/22.03.2019 година на Кмета на община Велинград: – На 10.04.2019 година от 10:00 часа в Малката заседателна зала на Община Велинград да се проведе публично оповестен [...]

Прочети Коментарите са изключени!

Доставка, монтаж, въвеждане в експлоатация, обучение на персонала и гаранционно поддържане на нов 16-срезов компютърен томограф /скенер/

Договор Обявление

Прочети Коментарите са изключени!

Годишен отчет ЗЕВИ 2019г.

Годишен отчет ЗЕВИ 2019г.

Прочети Коментарите са изключени!

Справка за постъпили предложения по проект на Наредба за рекламната и информационната дейност на територията на Община Велинград

СЪОБЩЕНИЕ ПО ЧЛ.26 ,АЛ.5 ОТ ЗНА

Прочети Коментарите са изключени!

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за организацията и безопасността на движението и дисциплината на водачите на пътни превозни средства и пешеходните на територията на община Велингра

1. Доклад 2. Консолидирана версия на наредбата 3.Мотиви 4.Обявление 5.Проект за решение наредба ЗДП 6.ЧАСТИЧНА ОЦЕНКА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕ 7. Справка за постъпили предложения

Прочети Коментарите са изключени!

Сесия 2019-03-14

ДНЕВЕН РЕД:     1.Изменение и допълнение на Решение №19/25.01.2018г., изменено и допълнено с решение №120/29.03.18г. на Общински съвет – Велинград, относно сключване на договор за безлихвен паричен заем на «МЦ-Велинград 2017» ЕООД с Община Велинград.РЕШЕНИЕ № 63     Докл.:Ат.Вецов ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:                                     /инж.Али Мареков/

Прочети Коментарите са изключени!

РЕШЕНИЕ № 63 /14.03.2019г

Относно: Изменение и допълнение на Решение №19/25.01.2018г., изменено и допълнено с решение №120/29.03.18г. на Общински съвет – Велинград, относно сключване на договор за безлихвен паричен заем на «МЦ-Велинград 2017» ЕООД с Община Велинград. На основание  чл. 21, ал. 1, т. 10 и т. 23 от ЗМСМА, чл. 11, ал. 1, т. 18 от Наредба за [...]

Прочети Коментарите са изключени!

Обявление

        На основание чл.124 б,ал.2, от ЗУТ и във връзка със Заповед № 348/11.03.2019 г. на Кмета на Община гр. Велинград  се  разрешава :         Изработване на ПУП-проект за частично изменение на плана за застрояване за УПИ VІ в кв.99 по плана на с.Драгиново, общ. Велинград.         С проекта за частично изменение на плана за [...]

Прочети Коментарите са изключени!