Archive | April, 2019

Доклад за изпълнението на плана за финансово оздравяване за периода 01.01.2019 г. – 31.03.2019 г.

Доклад за изпълнението на плана за финансово оздравяване за периода 01.01.2019 г. – 31.03.2019 г.

Прочети Коментарите са изключени!

Протокол земеделски земи 2019г.

Протокол земеделски земи 2019г.

Прочети Коментарите са изключени!

ОБЯВЛЕНИЕ

изх. № 92-00/1377 от 23.04.2019 г.   О Б Щ И Н А    В Е Л И Н Г Р А Д   ОБЯВЛЕНИЕ                 Оповестявам публично откриването на производство по издаване на административен акт с предварително изпълнение, свързан със забрани, както следва: Забрана за продажбата, сервирането, предлагането на вино и спиртни напитки в търговските [...]

Прочети Коментарите са изключени!

Наредба за условията и реда за установяване на жилищни нужди на граждани, настаняването им под наем в общински жилища по чл.43 и чл. 45 от ЗОС и разпореждането с общински жилищни имоти

Наредба настаняване на граждани

Прочети Коментарите са изключени!

НАРЕДБА ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И БЕЗОПАСНОСТТА НА ДВИЖЕНИЕТО И ДИСЦИПЛИНАТА НА ВОДАЧИТЕ НА ПЪТНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА И ПЕШЕХОДЦИТЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД

Наредба за синята зона- нова

Прочети Коментарите са изключени!

РЕШЕНИЕ № 115 /18.04.2019г.

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.11, ал.1, т.3, т.7, чл.43, ал.1 от Наредбата за реда за учредяване на търговски дружества и упражняване на правата на собственост на общината в търговските дружества и след проведеното гласуване с Брой гласове  «за» Брой гласове      «против» Брой гласове    «въздържали се» Брой присъствали Общ брой общински съветници 18 [...]

Прочети Коментарите са изключени!

РЕШЕНИЕ № 114 /18.04.2019г.

На основание чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА и след проведеното поименно гласуване с Брой гласове  «за» Брой гласове      «против» Брой гласове    «въздържали се» Брой присъствали Общ брой общински съветници 25 0 0 25 29 Общински съвет – Велинград, Р  Е  Ш  И: 1. Приема увеличение на бюджета на община Велинград за 2019г. в частта и [...]

Прочети Коментарите са изключени!

РЕШЕНИЕ № 113 /18.04.2019г.

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.11, ал.1, т.3, т.7 и чл.43, ал.1 от Наредбата за реда за учредяване на търговски дружества и упражняване на правата на собственост на общината в търговските дружества и след проведеното гласуване с Брой гласове  «за» Брой гласове      «против» Брой гласове    «въздържали се» Брой присъствали Общ брой общински съветници [...]

Прочети Коментарите са изключени!

РЕШЕНИЕ № 112 /18.04.2019г.

  На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.11, ал.1, т.3, т.7 и чл.43, ал.1 от Наредбата за реда за учредяване на търговски дружества и упражняване на правата на собственост на общината в търговските дружества и  след проведеното поименно гласуване с   Брой гласове  «за» Брой гласове      «против» Брой гласове    «въздържали се» Брой присъствали Общ [...]

Прочети Коментарите са изключени!

РЕШЕНИЕ № 111 /18.04.2019г.

На основание чл.21, ал.1, т.8 и т.11 от ЗМСМА, чл.129, ал.1 от ЗУТ, съгласно чл.134, ал.1, т.1 от ЗУТ, съгласно чл.64, ал.1, т.3 и чл.108, ал.2 от ЗУТ, след проведеното поименно гласуване с Брой гласове  «за» Брой гласове      «против» Брой гласове    «въздържали се» Брой присъствали Общ брой общински съветници 25 0 0 25 29 Общински [...]

Прочети Коментарите са изключени!