Archive | May, 2019

ПОЗДРАВИТЕЛЕН АДРЕС

ПОЗДРАВИТЕЛЕН АДРЕС ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ВЕЛИНГРАД ИНЖ.АЛИ МАРЕКОВ ПО СЛУЧАЙ РАМАЗАН БАЙРАМ  СКЪПИ СЪГРАЖДАНИ,            УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, ПОЧИТАЩИ СВЕТЛИЯ ПРАЗНИК РАМАЗАН БАЙРАМ, В тези свещени за мюсюлманите дни, нека всички отворим сърцата си за милосърдие, да помагаме на ближните и по-слабите от нас, да бъдем по-добри един към [...]

Прочети Коментарите са изключени!

Писмо

Писмо

Прочети Коментарите са изключени!

Обявление

          На основание чл.124 б, ал.2, от ЗУТ и във връзка със Заповед №759/28.05.2019 г. на Кмета на общ. Велинград  се  разрешава:           Изработване на ПУП-проект за частично изменение на плана за регулация на улица с о.т.№№ 58-59-60-61 между кв.4 и кв.19 по плана на с.Грашево, Община Велинград.           С проекта за частично изменение на [...]

Прочети Коментарите са изключени!

Обявление

          На основание чл.124 б, ал.2, от ЗУТ и във връзка със Заповед №760/28.05.2019 г. на Кмета на общ. Велинград  се  разрешава:           Изработване на ПУП-проект за частично изменение на плана за регулация за УПИ ІХ-525 в кв.55 и улица с о.т.182-183-184 по плана на с.Драгиново, Община Велинград.         С проекта за частично изменение на [...]

Прочети Коментарите са изключени!

Обявление

         На основание чл.124 б, ал.2, от ЗУТ и във връзка със Заповед №762/28.05.2019 г. на Кмета на общ. Велинград  се  разрешава:           Изработване на ПУП-проект за частично изменение на плана за регулация и застрояване на УПИ ХХ, УПИ ХХІ и УПИ VІІІ в кв.7 по плана на с.Драгиново, Община Велинград.         С проекта за [...]

Прочети Коментарите са изключени!

Обявление

         На основание чл.124 б, ал.2, от ЗУТ и във връзка с Заповед № 763/28.05.2019 г. на Кмета на Община гр. Велинград  се  разрешава :          Изработване на ПУП-проект за частично изменение на плана за регулация и застрояване на основание чл.15, ал.3 от ЗУТ за УПИ ХІ-1063 вкв.65 по плана на с.Драгиново,Община Велинград, облас Пазарджик. [...]

Прочети Коментарите са изключени!

КАЛЕНДАР НА СЪБИТИЯТА НА ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД ЗА МЕСЕЦ ЮНИ

ЮНИ 01.06.2019г гр.Велинград пл,,Николай Гяуров” 10.00ч. Празничен  концерт,,.Слънце весело блести в детските очи” – посветен  на първи юни – деня на детето.Откриване на лято 2018 ЦПЛР-ОДК Велинград и Община Велинград  odk.velingrad@abv.bgobshtina@velingrad.bg  01-10.10.2019г 09.10.2019г гр.Велинград хотел,,Клептуза” Художествена галерия Велинград 18.00ч. Международен пленер по живопис Първи етаж Художествена галерия – Откриване на изложба от международния пленер по [...]

Прочети Коментарите са изключени!

ОБЯВА ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТТА

ОБЯВА ОБЯВА ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТТА На основание чл. 6, ал.10, т.1 и т.2 от „Наредбата за условия и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда (Наредба за ОВОС) ДВ, бр. 3 от 05.01.2018 г., в сила от 09.01.2018 г. Във връзка с постъпило писмо в Общинска администрация – Велинград с [...]

Прочети Коментарите са изключени!

НАРЕДБА ПО ЧЛ.1, АЛ.2 ОТ ЗМДТ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР.ВЕЛИНГРАД

НАРЕДБА  ПО ЧЛ.1, АЛ.2 ОТ ЗМДТ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР.ВЕЛИНГРАД

Прочети Коментарите са изключени!

НАРЕДБА ПО ЧЛ.1, АЛ.2 ОТ ЗМДТ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР.ВЕЛИНГРАД

НАРЕДБА  ПО ЧЛ.1, АЛ.2 ОТ ЗМДТ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР.ВЕЛИНГРАД Изм.и допълнение на Наредба по чл.1, ал.2 от ЗМДТ

Прочети Коментарите са изключени!