Archive | July, 2019

Обявление

          На основание чл.124 б, ал.2, от ЗУТ и във връзка със Заповед №1031/29.07.2019 г. на Кмета на общ. Велинград  се  разрешава:           Изработване на ПУП-Проект за частично изменение на плана за регулация на УПИ І-общ. и ІІ-общ. в кв.99 по плана на с.Драгиново, Община Велинград, Област Пазарджик.            С проекта за частично изменение на [...]

Прочети Коментарите са изключени!

Сесия 2019-07-24

ДНЕВЕН РЕД:   Питания и въпроси. Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за реда за придобиване, разпореждане и управление на общинското имущество на община Велинград- Докл.: Ат.Вецов, Н. Видаркинска РЕШЕНИЕ №165 Утвърждаване на списък със защитени детски градини и защитени училища за учебната 2019/2020 г.- Докл.: Мариана Зинкова- Шенкова     РЕШЕНИЕ №166   Утвърждаване на [...]

Прочети Коментарите са изключени!

РЕШЕНИЕ №189/24.07.2019г.

На основание чл. 21 , ал. (1) т. 8 и т.11 и чл.27 от ЗМСМА; чл. 124а, ал.(1) от ЗУТ, чл. 124б от ЗУТ, във връзка с чл. 64 ал.(1) т.3 от ЗУТ и чл.108 ал.(2) от ЗУТ и след проведено поименно гласуване с: Брой гласове  «за» Брой гласове      «против» Брой гласове    «въздържали се» Брой [...]

Прочети Коментарите са изключени!

РЕШЕНИЕ №188/24.07.2019г.

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.30 , ал.1, ал.2, ал.3 и  ал.5 от Наредбата за реда за придобиване, разпореждане и управление на общинско имущество на Община Велинград, чл.21, ал.1, т.6 и т.7 от Наредбата за администрирането на МДТ на Община Велинград и след проведено поименно гласуване с: Брой гласове  «за» Брой гласове      «против» [...]

Прочети Коментарите са изключени!

РЕШЕНИЕ №187/24.07.2019г.

На основание  чл.21 , ал.1,т.8  от ЗМСМА и във връзка с чл.3, ал.2, т.3, чл.8 ал.1, чл.11 ал.1 от ЗОС, чл.56 ал.1 т.2 и ал.2 изр.последно, чл.62 ал.7 т.5 от ЗУТ  и § 5, т.80 от ДР на ЗУТ, чл.4 ал.4 т.2 от Наредбата за разполагане на преместваеми обекти за търговия-маси, кабини и др. в [...]

Прочети Коментарите са изключени!

РЕШЕНИЕ №186 /24.07.2019г.

  На основание чл. 21 , ал. (1) т. 8 и т.11 и чл.27 от ЗМСМА; чл. 134 ал.(1) , т. 1 от ЗУТ, чл. 134, ал.(2), т. 6 от ЗУТ, чл. 129, ал.1 и 2 от ЗУТ, чл.60, ал.2 от ЗУТ, чл.60 от АПК  и след проведено поименно гласуване с: Брой гласове  «за» Брой [...]

Прочети Коментарите са изключени!

РЕШЕНИЕ №185 /24.07.2019г.

На основание чл.21 , ал.1,т.8  от ЗМСМА и във връзка с чл.3, ал.2, т.3, чл.8 ал.1, чл.11 ал.1 от ЗОС, чл.56 ал.1 т.2 и ал.2 изр.последно от ЗУТ, чл.4 ал.4 т.2 от Наредбата за разполагане на преместваеми обекти за търговия-маси, кабини и др. в Община Велинград,чл.30 ал.1 ал.3 от Наредбата за реда за придобиване, разпореждане [...]

Прочети Коментарите са изключени!

РЕШЕНИЕ №184 /24.07.2019г.

На основание чл.21, ал.1,т.11 и т.12 и ал.2 от ЗМСМА; чл.103 ал.1 т.1 ,чл104 ал.1,чл.105 т.2, чл.107, чл.126 ал.4 и  чл.127 ал.6 от ЗУТ, Протокол  с вх.№92-00/909 от 14.03.2019г.от проведено – ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ на ОУП и Информация за Преценка необходимостта от Екологичната оценка към него по чл.127 ал.1 от ЗУТ; Решение №I. от Протокол №3/13.06.2019г. [...]

Прочети Коментарите са изключени!

РЕШЕНИЕ №183 /24.07.2019г.

На основание чл. 21 ал.1 т.8 и т.11, от ЗМСМА,чл.124а ал.1 от ЗУТ 124б ал.1  от ЗУТ/ и след проведено поименно гласуване с: Брой гласове  «за» Брой гласове      «против» Брой гласове    «въздържали се» Брой присъствали Общ брой общински съветници 25 0 0 25 29             Общински съвет – Велинград, Р  Е  Ш  И:             1.Разрешава [...]

Прочети Коментарите са изключени!

РЕШЕНИЕ №182 /24.07.2019г.

  На основание  чл.21 ал.1,т.8 и т.11 от ЗМСМА; чл.124а, ал.1 от ЗУТ; чл.124б, ал.1 от ЗУТ  и във връзка чл.110 ал.5 от ЗУТ, Глава ІV от ЗУТ Мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура и в частност Раздел І чл.64 от ЗУТ Общи изисквания към елементите на техническата инфраструктура и след проведено поименно гласуване с: [...]

Прочети Коментарите са изключени!