Archive | November, 2019

РЕШЕНИЕ №22

  Във връзка с §2, ал. 2 от ЗР на ЗИ на ЗМСМА и §3, ал. 16 от ПМС № 4 от 04.01.2019г. за изменение и допълнение на ПМС № 67 на МС от 14.04.2010г. за заплатите в бюджетните организации и дейности, на основание чл.21, ал.1, т.5 от ЗМСМА и чл.60, ал.1 от АПК и [...]

Прочети Коментарите са изключени!

РЕШЕНИЕ №21

  На основание чл.21, ал.1, т.9 от ЗМСМА, чл.21, чл.22 и чл.25 от Наредба за реда за учредяване на търговски дружества и упражняване на правата на собственост на общината в търговските дружества, във връзка с чл.220, ал.1 и чл.226 от ТЗ и след проведеното поименно  гласуване  с: Брой гласове «за» Брой гласове      «против» Брой гласове [...]

Прочети Коментарите са изключени!

РЕШЕНИЕ №20

  На основание чл.21, ал.1, т.9 от ЗМСМА, чл.21, чл.22, чл.24 от Наредба за реда за учредяване на търговски дружества и упражняване на правата на собственост на общината в търговските дружества и след проведеното поименно  гласуване  с: Брой гласове «за» Брой гласове      «против» Брой гласове «въздържали се» Брой присъствали Общ брой общински съветници 27 0 [...]

Прочети Коментарите са изключени!

РЕШЕНИЕ №19

  На основание чл.21, ал.1, т.9 от ЗМСМА, чл.21, чл.22 и чл.25 от Наредба за реда за учредяване на търговски дружества и упражняване на правата на собственост на общината в търговските дружества, във връзка с чл.220, ал.1 и чл.226 от ТЗ и след проведеното поименно  гласуване  с: Брой гласове «за» Брой гласове      «против» Брой гласове [...]

Прочети Коментарите са изключени!

РЕШЕНИЕ №18

  На основание чл.21, ал.1, т.9 от ЗМСМА, чл.21, чл.22 и чл.25 от Наредба за реда за учредяване на търговски дружества и упражняване на правата на собственост на общината в търговските дружества, във връзка с чл.220, ал.1 и чл.226 от ТЗ и след проведеното поименно  гласуване  с: Брой гласове «за» Брой гласове      «против» Брой гласове [...]

Прочети Коментарите са изключени!

РЕШЕНИЕ №17

  На основание чл.21, ал.1, т.9 от ЗМСМА, чл.21, чл.22 и чл.24  от Наредба за реда за учредяване на търговски дружества и упражняване на правата на собственост на общината в търговските дружества и след проведеното поименно  гласуване  с: Брой гласове «за» Брой гласове      «против» Брой гласове «въздържали се» Брой присъствали Общ брой общински съветници 27 [...]

Прочети Коментарите са изключени!

РЕШЕНИЕ №16

На основание чл.21, ал.1, т.9 от ЗМСМА, чл.21, чл.22, чл.25 от Наредба за реда за учредяване на търговски дружества и упражняване на правата на собственост на общината в търговските дружества, във връзка с чл.220, ал.1 и чл.226 от ТЗ и след проведеното поименно  гласуване  с: Брой гласове «за» Брой гласове      «против» Брой гласове «въздържали се» [...]

Прочети Коментарите са изключени!

РЕШЕНИЕ №15

. На основание чл.21, ал.1, т.1 и чл.48 от ЗМСМА, чл.170 (1) и (2)  и чл.171 от Закона за изпълнение на наказанията и задържането под стража  и след проведеното гласуване  с: Брой гласове «за» Брой гласове      «против» Брой гласове «въздържали се» Брой присъствали Общ брой общински съветници 27 0 0 27 29 Общински съвет – [...]

Прочети Коментарите са изключени!

РЕШЕНИЕ №14

  На основание чл.21, ал.1, т.1 от ЗМСМА, чл.72, ал.1, ал.2, т.3 и §2, ал.5 от ДР на ЗПКОНПИ и чл.12, ал.1, във връзка с чл.24, ал.1 от НОРИПДУКИ и след проведеното гласуване  с: Брой гласове «за» Брой гласове      «против» Брой гласове «въздържали се» Брой присъствали Общ брой общински съветници 27 0 0 27 29 [...]

Прочети Коментарите са изключени!

РЕШЕНИЕ №13

  На основание чл.21, ал.1, т.15 от ЗМСМА  и след проведеното поименно гласуване  с: Брой гласове «за» Брой гласове      «против» Брой гласове «въздържали се» Брой присъствали Общ брой общински съветници 27 0 0 27 29 Общински съвет – Велинград,                                                                             Р  Е  Ш  И: 1.      Дава съгласие за членство на Община Велинград в Националната асоциация на [...]

Прочети Коментарите са изключени!