Archive | March, 2020

ЗАПОВЕД №472/30.03.2020г.

ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД 4600 град Велинград, бул. „Хан Аспарух”№35   ЗАПОВЕД №472/30.03.2020г.      На основание чл.44, ал.2  и чл. 21, ал.1, т.8 от ЗМСМА във връзка с опазването от кражби на селскостопанска продукция, увреждане и разрушаваме на земеделски земи /частна и общинска собственост/ и съгласно Закона за опазване на земеделските земи, Закона за опазване на селскостопанското [...]

Прочети Коментарите са изключени!

ЗАПОВЕД №471/30.03.2020г.

ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД 4600 град Велинград, бул. „Хан Аспарух”№35   ЗАПОВЕД №471/30.03.2020г.      На основание чл.44, ал.2  и чл. 21, ал.1, т.8 от ЗМСМА във връзка с чл. 8 от Закона за опазване на селскостопанското имущество, Правилника за неговото прилагане и Наредба №1 по опазване на селскостопанското имущество НАРЕЖДАМ:     Считано от 01.04.2020г. да се преустанови [...]

Прочети Коментарите са изключени!

ОБЯВА ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТТА

ОБЯВА ОБЯВА ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТТА На основание чл. 4, ал. 2 от „Наредбата за условия и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда (Наредба за ОВОС) ДВ, бр. 3 от 05.01.2018 г., в сила от 09.01.2018 г., във връзка с постъпило писмо в Общинска администрация Велинград с вх. № 94-00/3502 [...]

Прочети Коментарите са изключени!

Обявление

        На основание чл.124 б, ал.2, от ЗУТ и във връзка с Заповед № 430/17.03.2020 г. на Кмета на Община гр. Велинград  се  разрешава :          Изработване на ПУП-Проект за частично изменение на плана за регулация и застрояване на УПИ VІ-общ. в кв.34а по плана на с.Драгиново,Община Велинград.          С проекта за частично изменение на [...]

Прочети Коментарите са изключени!

Обявление

         На основание чл.124 б,ал.2, от ЗУТ и във връзка със Решение № 111/27.02.2020 г. на Общински съвет гр. Велинград  се  разрешава:          Изработване на ПУП-проект за частично изменение на плана за регулация на улица с о.т.№№ 65а-65б и УПИ І-„УЧИЛИЩЕ“ в кв.42 по плана на с.Драгиново, Община Велинград.       С проекта за частично изменение [...]

Прочети Коментарите са изключени!

Заповед 464

ЗАПОВЕД 464 ЗА УДЪЛЖАВАНЕ

Прочети Коментарите са изключени!

СЪОБЩЕНИЕ

СЪОБЩЕНИЕ

Прочети Коментарите са изключени!

Заповед 449

Заповед

Прочети Коментарите са изключени!

ЗАПОВЕД №439

ЗАПОВЕД №439

Прочети Коментарите са изключени!

Годишен отчет ЗЕВИ

Годишен отчет ЗЕВИ

Прочети Коментарите са изключени!