Archive | April, 2020

НАРЕДБА За условията и реда за придобиване, управление и разпореждане със земи от общинския поземлен фонд на Община Велинград

ГЛАВА ПЪРВА ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ Чл.1 С тази наредба се уреждат условията и реда за  управление и разпореждане със земите от общинския поземлен фонд/ОПФ/, съгласно Закона за общинската собственост, Закона за собствеността и ползването на земеделските земи и Правилника за неговото приложение, Закона за опазване на земеделските земи, Закона за опазване на околната среда, Наредбата за [...]

Прочети Коментарите са изключени!

Сесия 2020-04-29

ДНЕВЕН РЕД:   1.Намаляване общата численост на Общинска администрация – Велинград.РЕШЕНИЕ № 124 2.Одобряване на Анекс 2 към договор за кредит №261/27.06.2012г. за преструктуриране на съществуващ дълг към Райфайзен банк (България) ЕАД. РЕШЕНИЕ № 125 3.Приемане на Наредба за условията и реда за придобиване, управление и разпореждане със земи от общинския поземлен фонд на Община Велинград. РЕШЕНИЕ [...]

Прочети Коментарите са изключени!

РЕШЕНИЕ № 131/29.04.2020г.

            На основание  чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.37, ал.4, т.4, чл. 41, ал.2 от Закона за общинската собственост,  чл.62, ал.2 от Закона за енергетиката, Доклад, §6 от Закон за изменение и допълнение на Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г. [...]

Прочети Коментарите са изключени!

РЕШЕНИЕ № 130/29.04.2020г.

              На основание чл.21, ал.1, т.8 и т.12 от ЗМСМА, чл.8, ал.9  от Закона за общинската собственост, чл.19 от Наредбата за реда за придобиване, разпореждане и управление на общинско имущество на Община Велинград, §6 от Закон за изменение и допълнение на Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение [...]

Прочети Коментарите са изключени!

РЕШЕНИЕ № 129/29.04.2020г.

              На основание чл.21, ал.1, т.8, ал.2 от ЗМСМА, чл.6”б” от Закона за изменение и допълнение на Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 година, §6 от Закон за изменение и допълнение на Закона за мерките и действията по време на [...]

Прочети Коментарите са изключени!

РЕШЕНИЕ № 128/29.04.2020г.

              На основание  чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.24а, ал.5 от Закона за  собствеността и ползването на земеделските земи, чл.14, ал.8 от Закона за общинската собственост и предвид разпоредбата на чл.60, ал.1 от АПК, §6 от Закон за изменение и допълнение на Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с [...]

Прочети Коментарите са изключени!

РЕШЕНИЕ № 127/29.04.2020г.

            На основание  чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.24а, ал.7 от ЗСПЗЗ и предвид разпоредбата на чл.60, ал.1 от АПК, §6 от Закон за изменение и допълнение на Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г. (ДВ, бр. 28 [...]

Прочети Коментарите са изключени!

РЕШЕНИЕ № 126/29.04.2020г.

Относно: Приемане на Наредба за условията и реда за придобиване, управление и разпореждане със земи от общинския поземлен фонд на Община Велинград.             На основание  чл. 24а, ал. 5 и ал. 6 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ), чл.21, ал.1, т.8 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация [...]

Прочети Коментарите са изключени!

РЕШЕНИЕ № 125/29.04.2020г.

            На основание чл.21, ал. 1, т.6 и т.23 от ЗМСМА, §6 от Закон за изменение и допълнение на Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г. (ДВ, бр. 28 от 2020 г.) и след проведеното поименно гласуване  с: Брой гласове «за» [...]

Прочети Коментарите са изключени!

РЕШЕНИЕ № 124/29.04.2020г.

            На основание чл.21, ал.1, т.2 и ал.2, чл.15, ал.2 от ЗМСМА;  чл.130е, ал.1, т.2 от Закон за публичните финанси, чл.11, ал.2 и чл.12, ал.1 от Наредба за прилагане на класификатора на длъжностите в администрацията, чл. 60 от АПК, решение на Общински съвет  № 36/28.02.2019 г., §6 от Закон за изменение и допълнение на Закона [...]

Прочети Коментарите са изключени!