Archive | June, 2020

Заповед

Прочети Коментарите са изключени!
Заповед

Заповед

Прочети Коментарите са изключени!

Заповед

Прочети Коментарите са изключени!

СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ В ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД 2016 – 2020 ГОДИНА

СТРАТЕГИЯ  ЗА  РАЗВИТИЕ   НА   СОЦИАЛНИТЕ   УСЛУГИ  В  ОБЩИНА  ВЕЛИНГРАД    2016 – 2020 ГОДИНА 

Прочети Коментарите са изключени!

ЗАПОВЕД № 1013/25.06.2020 г.

О Б Щ И Н А     В Е Л И Н Г Р А Д   З А П О В Е Д   № 1013/25.06.2020  г.             На основание чл.44,ал.2 от ЗМСМА, чл.80 от Наредбата за реда за придобиване, разпореждане и управление на общинско имущество на Община Велинград и в изпълнение на   Решение [...]

Прочети Коментарите са изключени!

Проект на дългосрочна програма на Община Велинград за насърчаване използването на енергията от възобновяеми източници и биогорива

Проект на дългосрочна програма на Община Велинград за насърчаване използването на енергията от възобновяеми източници и биогорива

Прочети Коментарите са изключени!

Наредба за изменение и допълнение на Наредба по чл. 1, ал. 2 от ЗМДТ на Общински съвет – Велинград

Наредба по чл. 1, ал. 2 от ЗМДТ МД-Oбявление МД-Доклад-по-чл.-55-ал.-1-от-Указ-883 МД-Мотиви-съотв.-доклад МД-Решение МД-ЧОВ

Прочети Коментарите са изключени!

РЕШЕНИЕ № 203/23.06.2020г.

       На основание чл.21, ал.1, т.8 и т.11 от ЗМСМА, чл.128 от ЗУТ, чл.131 от ЗУТ и във връзка с чл.134, ал.2, т.8 от ЗУТ, Глава ІV от ЗУТ Мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура и в частност Раздел І, чл.64 и 73 от ЗУТ и след проведеното поименно гласуване  с: Брой гласове «за» Брой гласове      [...]

Прочети Коментарите са изключени!

РЕШЕНИЕ № 202/23.06.2020г.

     На основание чл.21, ал.1, т.8 и т.9 от ЗМСМА, чл.11, ал.1, т.3 и  т.7 от Наредбата за реда за учредяване на търговски дружества и упражняване на правата на собственост на общината в търговските дружества и след проведеното поименно гласуване  с: Брой гласове «за» Брой гласове      «против» Брой гласове «въздържали се» Брой присъствали Общ брой общински съветници [...]

Прочети Коментарите са изключени!

РЕШЕНИЕ № 201/23.06.2020г.

       На основание  чл.2 , ал.(1), т. 8, т.11 и чл.27 от ЗМСМА; чл.124а, ал.(1) от ЗУТ, чл.131, ал.1 от ЗУТ и след проведеното поименно гласуване  с: Брой гласове «за» Брой гласове      «против» Брой гласове «въздържали се» Брой присъствали Общ брой общински съветници 27 0 0 27 29 Общински съвет – Велинград, Р Е Ш И: [...]

Прочети Коментарите са изключени!