Archive | July, 2020

Декларации за имущество и конфликт на интереси по чл.35,ал.1,т.2,2020г

Азиз Халил Албен Купенов Алекс Бошнаков Александра Керина Александър Мандилов Али Алендар Али Бошнак Али Палов Али Ракитовски Алтънай Тангърова Анна Маркова Атанас Вецов Атанас Гаджев Ахмед Кенан Биляна Саздова Боряна Алексиева Боряна Петричева Бояна Кирилова Ваня Станоева Васил Атанасов Величка Манева Величка Устабашиева Вероника Мануилова Веселина Ямакова-Ковачева Виолета Благова-Дамова Георги Минков Георги Христозов Гергана [...]

Прочети Коментарите са изключени!

Отчетни данни по ЕБК за изпълнението на бюджета и СЕС за второто тримесечие на 2020г., приложения към него и баланс

БАЛАНС ОТЧЕТИ, НАТУРИ И ТРАНСФЕРИ ПРИКАЧЕНИ ФАЙЛОВЕ

Прочети Коментарите са изключени!

Заповед № 207-28.07.2020

Заповед № 207-28.07.2020

Прочети Коментарите са изключени!

Списък за допуснати и недопуснати за конкурс младши експерт,отдел”ТСУ”

Списък допуснати и недопуснати за мл.експерт, отдел “ТСУ”

Прочети Коментарите са изключени!

Предстоящо заседание, което ще се проведе на 29.07.2020г. (Сряда) / от 09:30 ч.

С Ъ О Б Щ Е Н И Е    ДНЕВЕН РЕД Питания и въпроси Искане за отпускане на временен безлихвен заем за сметка на централния бюджет поради възникналия временен касов разрив по бюджета на общината в резултат на занижена събираемост, със срок на погасяване до края на 2021 г. и в размер на отрицателната [...]

Прочети Коментарите са изключени!

ДОПЪЛНЕНИЕ НА ГОДИШНАТА ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИ-ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ В ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД ПРЕЗ 2020 ГОДИНА

     Община Велинград на основание чл. 8, ал.10  от Закона за общинската собственост, чл. 19 , ал.3 от Наредбата за реда за придобиване, разпореждане и управление на общинско имущество на Община Велинград допълва приетата с Решение №8/30.01.2020 год. на Общински съвет Велинград годишна Програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост в [...]

Прочети Коментарите са изключени!

ОБЯВА

На основание чл. 4, ал. 2 от „Наредбата за условия и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда (Наредба за ОВОС), ДВ. бр.67 от 23 Август 2019г. Във връзка с постъпило уведомление за инвестиционно предложение в Общинска администрация – Велинград от Директора на РИОСВ – Пазарджик с изх. № ПД – 01-397-35) [...]

Прочети Коментарите са изключени!

Отчетни данни по ЕБК за изпълнението на бюджета и СЕС за месец Юни 2020 г.

ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА ОТЧЕТ ЗА ИЗВЪРШЕНИТЕ РАЗХОДИ И ИЗТОЧНИЦИТЕ ЗА ТЯХНОТО ФИНАНСИРАНЕ ВЪВ ВРЪЗКА С МЕРКИТЕ ЗА ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ РАЗПРОСТРАНЕНИЕТО НА COVID-19 ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ – ДЕС ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ – ДМП ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК [...]

Прочети Коментарите са изключени!

ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ НА ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД В ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЛАСТНАТА СТРАТЕГИЯ ЗА ИНТЕГРИРАНЕ НА БЪЛГАРСКИТЕ ГРАЖДАНИ ОТ РОМСКИ ПРОИЗХОД И ДРУГИ ГРАЖДАНИ В УЯЗВИМО СОЦИАЛНО ПОЛОЖЕНИЕ, ЖИВЕЩИ В СХОДНА НА РОМИТЕ СИТУАЦИЯ 2018г. – 2020г.

ПЛАН  ЗА ДЕЙСТВИЕ НА ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД В ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЛАСТНАТА СТРАТЕГИЯ ЗА ИНТЕГРИРАНЕ НА БЪЛГАРСКИТЕ ГРАЖДАНИ ОТ РОМСКИ ПРОИЗХОД И ДРУГИ ГРАЖДАНИ В УЯЗВИМО СОЦИАЛНО ПОЛОЖЕНИЕ, ЖИВЕЩИ В СХОДНА НА РОМИТЕ СИТУАЦИЯ  2018г. – 2020г.

Прочети Коментарите са изключени!

Заповеди за прекратяване на категоризация /оповестяване по чл.137, ал.5 от Закона за туризма

Заповед №4-06.01.2020 Заповед №24-09.01.2020 Заповед №25-09.01.2020 Заповед №28-09.01.2020 Заповед №90-27.01.2020 Заповед №95-27.01.2020 Заповед №188-10.02.2020 Заповед №189-10.02.2020 Заповед №190-10.02.2020 Заповед №191-10.02.2020 Заповед №312-24.02.2020 Заповед №411-12.03.2020 Заповед №748-18.05.2020 Заповед №749-18.05.2020 Заповед №798-26.05.2020 Заповед №899-03.06.2020 Заповед №900-03.06.2020 Заповед №1079-07.07.2020 Заповед №1092-08.07.2020 Заповед №1148- 17.07.2020 Заповед №1341 – 25.08.2020 Заповед № 1654 – 10.11.2020  Заповед №37-07.01.2021 Заповед №38-07.01.2021 Заповед [...]

Прочети Коментарите са изключени!