Archive | August, 2020

Дългосрочна програма ЕВИ

Дългосрочна програма ЕВИ

Прочети Коментарите са изключени!

Заповед №1363/31.08.2020г.

Заповед №1363/31.08.2020г.

Прочети Коментарите са изключени!

СПИСЪК НА КЛАСИРАНИТЕ КАНДИДАТИ ЗА ПЕРСОНАЛ ПО ПРОЦЕДУРА „ПАТРОНАЖНА ГРИЖА ЗА ВЪЗРАСТНИ ХОРА И ЛИЦА С УВРЕЖДАНИЯ – КОМПОНЕНТ 3”

Приложение №8 С П И С Ъ К НА КЛАСИРАНИТЕ КАНДИДАТИ ЗА ПЕРСОНАЛ ПО ПРОЦЕДУРА „ПАТРОНАЖНА ГРИЖА ЗА ВЪЗРАСТНИ ХОРА И ЛИЦА С УВРЕЖДАНИЯ – КОМПОНЕНТ 3” № по ред Име, презиме, фамилия ЕГН Общ брой точки Забележка 1. Таня Борисова Касабова 14,00 2. Рени Стефанова Бакърджиева 13,66 3. Альоша Сашов Димитров 12,00 С класирания [...]

Прочети Коментарите са изключени!

Заповед

Заповед-малом.имоти Приложение 1-част 1 и Приложение 1- част 2_c Заявление

Прочети Коментарите са изключени!

„ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПОДБОР И НАЕМАНЕ НА ПЕРСОНАЛ ЗА ЕДНА ДЛЪЖНОСТ „ИЗПЪЛНИТЕЛ-СНАБДИТЕЛ” по Проект „Патронажна грижа в община Велинград”, договор за БФП BG05N9OP001-2.101-0061- С01

ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД изх. № 92-00/2617 от 18.08.2020 г. ОБЯВЛЕНИЕ     Във връзка с изпълнение на дейности по проект „Патронажна грижа в община Велинград”, договор за БФП BG05N9OP001-2.101-0061- С01, процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05N9OP001-2.101, „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 3” по Оперативна програма „Развитие на [...]

Прочети Коментарите са изключени!

Обявление

         На основание чл.124 б, ал.2, от ЗУТ и във връзка със Заповед №1294/14.08.2020 г. на Кмета на общ. Велинград  се  разрешава:          Изработване на ПУП-проект за частично изменение на плана за регулация на УПИ І-70 в кв.2 по плана на с. Враненци, Община Велинград.      С проекта за частично изменение на план за регулация, уличната регулация не [...]

Прочети Коментарите са изключени!

Съобщение

СЪОБЩЕНИЕ ЯНОВ

Прочети Коментарите са изключени!

Съобщение

СЪОБЩЕНИЕ ТЕРМА ВЕЛ

Прочети Коментарите са изключени!

Съобщение

СЪОБЩЕНИЕ ГОЛДЕН ГРУП

Прочети Коментарите са изключени!

Сесия 2020-08-12

  ДНЕВЕН РЕД:     Приемане на декларация за прекратяване на Договор за предоставяне на концесия за добив на метални полезни изкопаеми – волфрамсъдържащи руди от находище „Грънчарица център“, подписан на 16.07.2009г. между Министъра на икономиката и енергетиката и фирма „Ресурс-1“ АД, гр.Пловдив. Докл.:Председател ОбС- Велинград, Пл.Хаджиев РЕШЕНИЕ № 248 Съобщаване на ПУП – парцеларен план [...]

Прочети Коментарите са изключени!