Archive | September, 2020

РЕШЕНИЕ № 292/24.09.2020г.

Относно: Даване на съгласие за промяна на собствеността от публична общинска в публична държавна на път разклон д.Биркова-Кръстава-Велинград -Горски пункт „Селище” с обща дължина от 17,120км. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8. от ЗМСМА,  чл.7, ал.2 и чл.8, ал.2 от ЗОС, чл.2, ал.3, т.1 и чл.15 от Правилника за прилагане на закона за [...]

Прочети Коментарите са изключени!

РЕШЕНИЕ № 291/24.09.2020г.

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА,  чл. 14, ал. 7  и ал. 8 от ЗОС, чл. 28, ал. 1, ал. 2 и ал.3 от Наредбата за реда за придобиване, разпореждане и управление на общинското имущество на Община Велинград  и след проведеното поименно гласуване с: Брой гласове «за» Брой гласове      «против» Брой гласове «въздържали се» Брой [...]

Прочети Коментарите са изключени!

РЕШЕНИЕ № 290/24.09.2020г.

На основание чл.21, ал. (1),  т.8 и т.11 и чл.27 от ЗМСМА; чл.128, ал.(3) от ЗУТ, чл.134, ал.(2) т.8 от ЗУТ и във връзка с чл.64 от ЗУТ и след проведеното поименно гласуване с: Брой гласове «за» Брой гласове      «против» Брой гласове «въздържали се» Брой присъствали Общ брой общински съветници 25 0 0 25 29 Общински [...]

Прочети Коментарите са изключени!

РЕШЕНИЕ № 289/24.09.2020г.

На основание чл.21, ал.1, т.8, т.11 и чл.27 от ЗМСМА, чл.110, ал.1, т.5 от ЗУТ, чл.124а, ал.1 от ЗУТ и след проведеното поименно гласуване с: Брой гласове «за» Брой гласове      «против» Брой гласове «въздържали се» Брой присъствали Общ брой общински съветници 24 0 0 24 29 Общински съвет – Велинград, Р Е Ш И: Разрешава изработване [...]

Прочети Коментарите са изключени!

РЕШЕНИЕ № 288/24.09.2020г.

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА и във връзка с  чл.57, ал.4 от ЗУТ, чл.37, ал.1, т.6 от Наредбата за рекламната и информационна дейност на територията на Община Велинград и след проведеното поименно гласуване с: Брой гласове «за» Брой гласове      «против» Брой гласове «въздържали се» Брой присъствали Общ брой общински съветници 24 0 0 24 [...]

Прочети Коментарите са изключени!

РЕШЕНИЕ № 287/24.09.2020г.

       На основание чл.21, ал.(1), т.8 и т.11 и чл.27 от ЗМСМА; чл.110, ал.1, т.5 от ЗУТ, чл.124а, ал.1 от ЗУТ и след проведеното поименно гласуване с: Брой гласове «за» Брой гласове      «против» Брой гласове «въздържали се» Брой присъствали Общ брой общински съветници 25 0 0 25 29 Общински съвет – Велинград, Р Е [...]

Прочети Коментарите са изключени!

РЕШЕНИЕ № 286/24.09.2020г.

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА и във връзка с чл.8 ал.1, от ЗОС,  чл.57  от ЗУТ, чл.35, ал.1 от Наредбата за рекламната и информационна дейност на територията на Община Велинград,  Решение № V от Протокол № 5 от 26.08.2020 г. на ЕСУТ при Община Велинград, чл.60, ал. 1 от АПК и след проведеното поименно [...]

Прочети Коментарите са изключени!

РЕШЕНИЕ № 285/24.09.2020г.

На основание чл.21 , ал.1, т.8 и т.11 от ЗМСМА и във връзка с чл.3 ал.1 т.3 , чл.8,  ал.1, чл.11, ал.1 и ал.2  от ЗОС;  чл.148,  ал.1, чл.169, ал.1 от ЗУТ; АДС(начална регистрация) №2791 от 08.05.1984г., издаден на името на Община Велинград за площ=295кв.м ид.ч.; Скица №161/08.04.2019г от Действащия Регулационен план на Велинград, Скица-схема [...]

Прочети Коментарите са изключени!

РЕШЕНИЕ № 284/24.09.2020г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, като взе предвид разпоредбата на чл. 34, ал. 1, предложение второ, чл. 141 и § 5, ал. 2 от Закона за концесиите и след проведеното поименно гласуване с: Брой гласове «за» Брой гласове      «против» Брой гласове «въздържали се» Брой присъствали Общ брой общински съветници 23 2 [...]

Прочети Коментарите са изключени!

РЕШЕНИЕ № 282/24.09.2020г.

На основание чл.21, ал.1, т.8  и ал.2 от ЗМСМА; чл.6, ал.1 ал.3 от ЗОС ; ЗАЯВЛЕНИЕ с вх.№26-00/1328 от 11.09.2020г от ЕТ “ДЪГА-Иванка Огнянова”-гр.Велинград, ул——– ,ЕИК 020369421, представлявано от Иванка Огнянова; Договор от 16.04.1997г.за покупко-продажба на обособен обект(Кмет Г.Аврамов)-вписан Акт№ А-65, т.66, стр.263/1997г при Съдия по вписвания; Разрешение за строеж№233/27.09.2004г с което е одобрено преустройство [...]

Прочети Коментарите са изключени!