Archive | October, 2020

Хората под карантина могат да се възползват от услугите на „Патронажна грижа в община Велинград”

 По проект „Патронажна грижа в община Велинград” от 21 април се обслужват лица от населените места на територията на общината. Хора, наети по проекта, закупуват храни и лекарства от първа необходимост, заплащат сметки и извършват неотложни административни услуги, които се заплащат от заявителите. Една от целевите групи са хората под карантина. Предвид увеличаването на случаите [...]

Прочети Коментарите са изключени!
ОБЯВА

ОБЯВА

УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ ОТ ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД, Уведомяваме Ви, че чрез изпълнението на проект „Патронажна грижа в община Велинград”, договор за безвъзмездна финансова помощ BG05N9OP001-2.101-0061- С01, осъществяван с финансовата подкрепа на ОП „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020, съфинансирана от Европейски социален фонд на Европейски съюз, че в срок до 31.12.2020 г. предоставяме услуги, ПОМОЩ ЗА ДОСТАВКА НА [...]

Прочети Коментарите са изключени!

Проектът „Патронажна грижа в община Велинград”

           Проектът „Патронажна грижа в община Велинград” се изпълнява по договор за безвъзмездна финансова помощ BG05N9OP001-2.101-0061- С01, приоритетна ос „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване”, процедура БФП „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент3”, код № BG05M9OP001-2.101, осъществяван с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” [...]

Прочети Коментарите са изключени!

ОБЯВА за провеждане на публично оповестен търг с явно наддаване

ОБЯВА за провеждане на публично оповестен търг с явно наддаване На основание Заповед №1591/28.10.2020 год. на Кмета на Община Велинград се обявява публично оповестен търг с явно наддаване  за продажба на един брой  поземлен имот, частна общинска собственост, находящи се в гр.Велинград, общ.Велинград, а именно: Поземлен имот с идентификатор 10450.502.1648 по кадастралната карта и кадастралните [...]

Прочети Коментарите са изключени!

Отчетни данни по ЕБК за изпълнението на бюджета и СЕС за третото тримесечие на 2020г., приложения към него и баланс

БАЛАНС ОТЧЕТИ_НАТУРИ_ТРАНСФЕРИ ПРИКАЧЕНИ ФАЙЛОВЕ

Прочети Коментарите са изключени!

Проект на Тарифа на Велинградски общински съвет за определяне на таксите за водовземане от находищата на минерална вода

Проект за общ. консултации Обявление Мотиви Иконом анализ Доклад Оценка въздействие Справка Трифа

Прочети Коментарите са изключени!

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Велинград

 Наредба обявление Наредба доклад Наредба доклад 18Б Наредба мотиви Наредба сравнителна таблица Наредба оценка въздействие Разрешение за строеж слънчеви инсталации и енергийни обекти Такса за издаване разрешение за ползване на място Калкулация по групирани услуги Калкулация на такси и цени Калкулация на цени Наредба проект за общ. консултации   Цени промишлена вода Цени Драгиново Минерална вода [...]

Прочети Коментарите са изключени!

Извънредно заседание, което ще се проведе на 26.10.2020 г. /Понеделник/ от 15:30ч. в Голяма заседателна зала на Община Велинград

С Ъ О Б Щ Е Н И Е    На основание чл.25, т.1 от ЗМСМА, чл.39, ал.7 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Велинград, неговите комисии и взаимодействието му с Общинска администрация, свиквам общинските съветници на  извънредно заседание, което ще се проведе на  26.10.2020 г. /Понеделник/ от 15:30ч. в Голяма заседателна [...]

Прочети Коментарите са изключени!

Списък допуснати кандид.за конкурс мл.експерт РПП

Списък допуснати кандид.за конкурс мл.експерт РПП

Прочети Коментарите са изключени!

ДОПЪЛНЕНИЕ НА ГОДИШНАТА ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИ-ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ В ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД ПРЕЗ 2020 ГОДИНА

     Община Велинград на основание чл. 8, ал.10  от Закона за общинската собственост, чл. 19 , ал.3 от Наредбата за реда за придобиване, разпореждане и управление на общинско имущество на Община Велинград допълва приетата с Решение №8/30.01.2020 год. на Общински съвет Велинград годишна Програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост в [...]

Прочети Коментарите са изключени!