Archive | November, 2020

ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ ОБЕМА НА ЖИВОТНОВЪДНАТА ДЕЙНОСТ И МЕСТАТА ЗА ОТГЛЕЖДАНЕ НА СЕЛСКОСТОПАНСКИ ЖИВОТНИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД

Oбявление Проект на решение Мотиви съответно доклад Наредба по чл.133 от ЗВД Приложение 1 Оценка на въздействие

Прочети Коментарите са изключени!

Обявление

      На основание чл. 128 ал. 2 от ЗУТ и Заповед № 1735/25.11.2020г. на Кмета на Община Велинград  се разрешава изработване на ПУП – план схема за трасе на нов подземен водопровод за минерална вода до УПИ I-7023,7079-„За жилищно и обществено строителство, СПА, търговия и услуги”, кв. № 4141 /ПИ 10450.502.3454/ по регулационен плана и кадастрална [...]

Прочети Коментарите са изключени!

Справка по проект на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Велинград

Справка наредба такси

Прочети Коментарите са изключени!

Справка по проект на Тарифа на Велинградски общински съвет за определяне на таксите за водовземане от находищата на минерална вода

Справка по Проект на Тарифа на Велинградски общински съвет за определяне на таксите за  водовземане от находищата на минерална вода

Прочети Коментарите са изключени!

СЪОБЩЕНИЕ ПО ЧЛ. 18А, ал. 10 от АПК

СЪОБЩЕНИЕ  ЧЛ. 18 А, ал. 10 от АПК

Прочети Коментарите са изключени!

ОБЯВЛЕНИЕ

На основание чл.128 ал. 2 от ЗУТ съобщаваме,че със  заповед № 1706  от 18.11.2020г. на Кмета на Община Велинград се разрешава изработване на подробен устройствен план – частично изменение на плана за регулация и застрояване на УПИ XI – 658 в кв.286  по плана на гр.Велинград   ,както следва :                      - с плана за регулация [...]

Прочети Коментарите са изключени!

Обявление

Обявление

Прочети Коментарите са изключени!

РЕШЕНИЕ № 332/12.11.2020г.

На основание чл.11, ал.15, т.22 от НРУТДУПСОТД, чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА и чл. 60 от АПК, след проведеното  гласуване с: Брой гласове «за» Брой гласове      «против» Брой гласове «въздържали се» Брой присъствали Общ брой общински съветници 23 0 0 23 29 Общински съвет – Велинград, Р Е Ш И:  В качеството си на едноличен [...]

Прочети Коментарите са изключени!

РЕШЕНИЕ № 331/12.11.2020г.

На основание чл.21, ал.1, т.8  от ЗМСМА и във връзка с чл.3, ал.2, т.3, чл.8 ал.1, чл.11 ал.1 от ЗОС, чл.56 ал.1 т.2 и ал.2 изр.последно, и § 5, т.80 от ДР на ЗУТ, чл.4 ал.4 т.2 от Наредбата за разполагане на преместваеми обекти за търговия-маси, кабини и др. в Община Велинград, чл.30 ал.1 ал.3 [...]

Прочети Коментарите са изключени!

РЕШЕНИЕ № 330/12.11.2020г.

На основание чл. 21, ал.(1), т. 8, т.11 и чл.27 от ЗМСМА; чл.134, ал.(1), т. 1 от ЗУТ, чл. 134, ал.(2), т.6 от ЗУТ, чл.129, ал.1 от ЗУТ, чл.60, ал.2 от ЗУТ, чл.150, ал.6 от ЗУТ и след проведеното поименно гласуване с: Брой гласове «за» Брой гласове      «против» Брой гласове «въздържали се» Брой присъствали Общ брой [...]

Прочети Коментарите са изключени!