Archive | December, 2020

Обявление

На основание чл.128 ал. 2 от ЗУТ съобщаваме, че със заповед № 1832 от 10.12.2020г. на Кмета на Община Велинград се разрешава изработване на подробен устройствен план – частично изменение на плана за регулация и застрояване на горепосочените имоти.       С проекта за частично изменение на плана за регулация, уличната и дворищната регулация [...]

Прочети Коментарите са изключени!

Обявление

     На основание чл.128 ал. 2 от ЗУТ съобщаваме,че със  заповед № 1867  от 18.12.2020г. на Кмета на Община Велинград се разрешава изработване на подробен устройствен план – частично изменение на плана за регулация и застрояване..       С проекта за частично изменение на плана за регулация, уличната регулация не се променя. Дворищната регулация  се променя [...]

Прочети Коментарите са изключени!

Сесия 2020-12-29 /аудио запис/

Аудиозапис от извънредно заседание, проведено на 29.12.2020г. 

Прочети Коментарите са изключени!

РЕШЕНИЕ №369/29.12.2020г.

            На основание чл. 21, ал. 1, т. 6. от ЗМСМА и чл. 60 от АПК и след проведеното поименно гласуване с: Брой гласове «за» Брой гласове      «против» Брой гласове «въздържали се» Брой присъствали Общ брой общински съветници 24 0 0 24 29 Общински съвет – Велинград, Р Е Ш [...]

Прочети Коментарите са изключени!

РЕШЕНИЕ №368/29.12.2020г.

  На основание чл.21,ал.1т.6 от ЗМСМА, и чл.124,ал.2 от ЗПФ и след проведеното поименно гласуване с: Брой гласове «за» Брой гласове      «против» Брой гласове «въздържали се» Брой присъствали Общ брой общински съветници 24 0 0 24 29 Общински съвет – Велинград, Р Е Ш И: Приема промяна в бюджета на община Велинград за 2020г. Намалява [...]

Прочети Коментарите са изключени!

Сесия 2020-12-29

ДНЕВЕН РЕД:   Промяна в бюджета на Община Велинград за 2020г. Докл.:К.ЙовчеваРЕШЕНИЕ №368 Частично изменение и допълнение на Програмата за капиталови разходи на Община Велинград за 2020г. Докл.:инж.П.Кондев РЕШЕНИЕ №369                                                                                      ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: /п/                                                                                                           /Пламен Хаджиев/

Прочети Коментарите са изключени!

Класирене от конкурса за длъжност : ”началник на отдел в община и регион”

Kонкурс н-к отдел ТР класиране

Прочети Коментарите са изключени!

Извънредно заседание, което ще се проведе чрез платформата Скайп на 29.12.2020 г. /Вторник/ от 12.00ч.

  С Ъ О Б Щ Е Н И Е                        На основание чл.25, т.1 от ЗМСМА, чл.39, ал.5 и ал.6 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Велинград, неговите комисии и взаимодействието му с Общинска администрация и т.6 от Заповед на Министъра на здравеопазването №РД-01-677/25.11.2020г., относно въвеждане на допълнителни [...]

Прочети Коментарите са изключени!

ПОЗДРАВИТЕЛЕН АДРЕС

ПОЗДРАВИТЕЛЕН АДРЕС ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ОБС-ВЕЛИНГРАД ПЛАМЕН ХАДЖИЕВ ПО СЛУЧАЙ КОЛЕДНИТЕ И НОВОГОДИШНИ ПРАЗНИЦИ Скъпи съграждани,  Уважаеми  Дами и Господа,         На прага на предстоящите празници – Коледа и настъпването на Новата 2021 година, отправям към Вас най-искрени благопожелания за светлина в душите Ви, слънце по пътя Ви, мир в дома, споделена обич, топлина в огнищата Ви, мъдрост [...]

Прочети Коментарите са изключени!

Обявление за удължаване до 31.01.2021 г. на срока на изпълнение на проект “”Патронажна грижа в община Велинград”

Изх. № 92-00/4170 от 22.12.2020 г. О Б Я В А             УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ ОТ ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД,             Уведомяваме Ви, че срокът на проект „Патронажна грижа в община Велинград”, договор за безвъзмездна финансова помощ BG05N9OP001-2.101-0061- С01, осъществяван с финансовата подкрепа на ОП „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020, съфинансирана от Европейски социален фонд на Европейски съюз, [...]

Прочети Коментарите са изключени!