Archive | January, 2021

Сесия 2021-01-28 /аудио запис/

Сесия 2020-12-29 /аудио запис/

Прочети Коментарите са изключени!
СПИСЪК  НА КЛАСИРАНИТЕ КАНДИДАТИ ЗА ПЕРСОНАЛ ПО ПРОЦЕДУРА „ПАТРОНАЖНА ГРИЖА +”

СПИСЪК НА КЛАСИРАНИТЕ КАНДИДАТИ ЗА ПЕРСОНАЛ ПО ПРОЦЕДУРА „ПАТРОНАЖНА ГРИЖА +”

Приложение №7 Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати за участие в събеседване за обявения Подбор и наемане на персонал за предоставяне на услуги за преодоляване последиците от коронавируса на територията на общината Велинград по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05N9OP001-6.002, „Патронажна грижа +” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 Допуска [...]

Прочети Коментарите са изключени!

СПИСЪК С ОДОБРЕНИТЕ КАНДИДАТИ ЗА ПЕРСОНАЛ ПО ПРОЕКТ BG05M9OP001-2.004-0011 „Център за социално включване „Развитие”

Длъжност Три имена на одобрения за длъжността кандидат За услугата „Ранна интервенция на уврежданията”     Психолог- 1бр.   Ангел Владимиров Симеонов

Прочети Коментарите са изключени!

Декларация по чл.57,ал.5 от ЗЕЕ

Декларация по чл. 57, ал.5 от ЗЕЕ 20 г.

Прочети Коментарите са изключени!

Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати за участие в събеседване

Приложение №7 Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати за участие в събеседване за обявения Подбор и наемане на персонал за предоставяне на услуги за преодоляване последиците от коронавируса на територията на общината Велинград по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05N9OP001-6.002, „Патронажна грижа +” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 I.            [...]

Прочети Коментарите са изключени!

ЗАПОВЕД № 83 Велинград, 26.01.2021 год.

На основание чл. 21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.192, ал.3 и чл.193, ал.4 от ЗУТ,  чл.64, ал.2, т.1 и т.2, ал.4, и ал.6 от Закона за енергетиката, чл.  64, ал.(1) , т.3, Договор за присъединяване №790/12.10.2020г. с „Електроразпределение Юг” ЕАД, Решение №352/16.12.2020г. на ОбС-Велинград, Протокол №16, точка 21 от дневния ред, по вх.№789/07.12.2020год., експертна оценка [...]

Прочети Коментарите са изключени!

ПОКАНА ЗА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТОБЮДЖЕТА НА ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД ЗА 2021Г.

Уведомяваме и каним гражданите на община Велинград на публичното обсъждане на проекта за бюджет на община Велинград за 2021 г. ОБСЪЖДАНЕТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 04.02.2021г. /ЧЕТВЪРТЪК/ ОТ 10.00 ч. В ГОЛЯМА ЗАЛА НА ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ с административен адрес: гр.Велинград, бул.”Хан Аспарух” № 35, ет.1 при следния дневен ред. ПРЕДСТАВЯНЕ НА ПРОЕКТА ЗА  БЮДЖЕТ ЗА [...]

Прочети Коментарите са изключени!
ПОДБОР ПО ДОКУМЕНТИ НА ПЕРСОНАЛ ПО ПРОЕКТ  BG05M9OP001-2.004-0011  „Център за социално включване „Развитие”

ПОДБОР ПО ДОКУМЕНТИ НА ПЕРСОНАЛ ПО ПРОЕКТ BG05M9OP001-2.004-0011 „Център за социално включване „Развитие”

    За услугата „Ранна интервенция на уврежданията”     Психолог- 1бр.   Ангел Владимиров Симеонов   Събеседването с допуснатите кандидати ще се проведе на 26.01.2021, от 15,00ч. в малка зала, ет.2 в сградата на общинска администрация, бул. „Хан Аспарух” №35

Прочети Коментарите са изключени!

Обявление

      На основание чл. 129 ал. 2 от ЗУТ и Заповед № 69/19.01.2021г. на Кмета на Община Велинград  се одобрява ПУП – план схема за трасе на нов подземен водопровод за минерална вода до УПИ I-7023,7079-„За жилищно и обществено строителство, СПА, търговия и услуги”, кв. № 4141 /ПИ 10450.502.3454/ по регулационен плана и кадастрална карта на [...]

Прочети Коментарите са изключени!

ЗАПОВЕД № 78/22.01.2021 г.

          На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА, чл. 12, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за придобиване, управление и разпореждане със земи от общинския поземлен фонд на Община Велинград във връзка с чл. 24а, ал.5 от Закона за  собствеността и ползването на земеделските земи в изпълнение на Решение №350/16.12.2020г. на Общински Съвет-  Велинград [...]

Прочети Коментарите са изключени!