Archive | March, 2021

Заповед за образуване на подвижна секция за лица, поставени под задължителна карантина или изолация

О Б Щ И Н А   В Е Л И Н Г Р А Д ГР. ВЕЛИНГРАД, ОБЩ. ВЕЛИНГРАД, ОБЛ. ПАЗАРДЖИК, БУЛ. “ХАН АСПАРУХ” 35, ТЕЛ.0359/5-20-25 З А П О В Е Д №468 Велинград,31.03.2021 г.          До 31.03.2021 г. са подадени тринадесет броя заявления за гласуване с подвижна избирателна кутия в две населени места [...]

Прочети Коментарите са изключени!

Регистър на заповеди по чл.5,ал.5 от Закон за устройство на територията файл за 2018

Регистър на заповеди по чл.5,ал.5 от Закон за устройство на територията файл за 2018

Прочети Коментарите са изключени!

ИЗМЕНЕНИЕ НА ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД

             ТЕХНИЧЕСКО ЗАДАНИЕ   за Изменение на Общ Устройствен план на Община Велинград   за      поземлени имоти в землищата на селата:   Юндола,  Кръстава, Пашови, Грашево и гр.Велинград ЧАСТ: Устройствен план ВЪЗЛОЖИТЕЛ: община Велинград ФАЗА: Изменение на Общ Устройствен план на Община Велинград. ЗАДАЧА: Изменение на Общ Устройствен план на Община Велинград, за [...]

Прочети Коментарите са изключени!

РЕШЕНИЕ № 125/25.03.2021г.

На основание чл.24, ал.1 и чл.26 от ЗМСМА, протокол от временна комисия и след проведеното тайно гласуване с: Брой гласове «за» Брой гласове      «против» Брой гласове «въздържали се» Брой присъствали Общ брой общински съветници 17 0 0 17 29 Общински съвет – Велинград, Р Е Ш И: Избира Любомир Матеев Перчинков за Председател на Общински [...]

Прочети Коментарите са изключени!

РЕШЕНИЕ № 124/25.03.2021г.

На основание чл. 24, ал.1 от ЗМСМА и след проведеното поименно гласуване с: Брой гласове «за» Брой гласове      «против» Брой гласове «въздържали се» Брой присъствали Общ брой общински съветници 18 0 0 18 29 Общински съвет – Велинград, Р Е Ш И:             Избира 5-членна временна комисия за произвеждане на таен избор на нов Председател [...]

Прочети Коментарите са изключени!

РЕШЕНИЕ № 123/25.03.2021г.

На основание чл.24, ал.1 във връзка с ал. 3 и ал.4 от ЗМСМА и чл.9, ал.1, т.2 от ПОДОСВОА, протокол от временна комисия и след проведеното тайно гласуване с: Брой гласове «за» Брой гласове      «против» Брой гласове «въздържали се» Брой присъствали Общ брой общински съветници 17 0 0 17 29 Общински съвет – Велинград, Р [...]

Прочети Коментарите са изключени!

РЕШЕНИЕ № 122/25.03.2021г.

На основание чл.21, ал.1, т.3 и ал.2, чл.24, ал.1, във връзка с ал.3 и ал.4 от ЗМСМА, чл.9, ал.1, т.2 от ПОДОСВОА и след проведеното поименно гласуване с: Брой гласове «за» Брой гласове      «против» Брой гласове «въздържали се» Брой присъствали Общ брой общински съветници 18 8 0 26 29 Общински съвет – Велинград, Р Е [...]

Прочети Коментарите са изключени!

РЕШЕНИЕ № 121/25.03.2021г.

На основание чл. 21, ал. 1,  т. 6 и т. 10 и ал. 2 от ЗМСМА, чл. 11, ал. 1, т. 22 от Наредба за реда за учредяване на търговски дружества и упражняване на правата на собственост на общината в търговските дружества на Община Велинград и във връзка с чл. 60 ал. 1 от АПК, [...]

Прочети Коментарите са изключени!

РЕШЕНИЕ № 120/25.03.2021г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, чл. 51а, ал. 4 от ЗОС и чл. 11, ал. 1, т. 18 от Наредба за реда за учредяване на търговски дружества и за упражняване правата на собственост на общината в търговските дружества и след проведеното поименно гласуване с: Брой гласове «за» Брой гласове      «против» [...]

Прочети Коментарите са изключени!

РЕШЕНИЕ № 119/25.03.2021г.

На основание чл.21, ал.1,  т.8 и т. 11 от ЗМСМА , чл. 110, ал.1,  т.5, чл. 124а,  ал. 1, чл. 124б и чл. 125 от ЗУТ, Глава IV от ЗУТ – Мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура и в частност Раздел I и ІV , Разрешително за водовземане от минерална вода № 31610130 от 08.10.2020 [...]

Прочети Коментарите са изключени!