Archive | April, 2021

РЕШЕНИЕ № 165/27.04.2021г.

На основание чл. 21, ал.(1), т. 8 и т.11, чл.27 и чл.44, ал.2 от ЗМСМА; чл.134, ал.(2), т. 6 от ЗУТ, чл.128, ал.3 от ЗУТ, §8 от ЗУТ, чл.60 от АПК, чл.6/1, чл.7/1 и чл.9/1 от Наредба №3 от 05.02.2007г. за здравните изисквания към детските градини, както и в качеството си на орган управляващ общинската [...]

Прочети Коментарите са изключени!

РЕШЕНИЕ № 164/27.04.2021г.

  На основание чл. 21, ал. (1), т. 8 и т.11 и чл.27 и чл.44, ал.2 от ЗМСМА; чл. 134, ал.(2), т. 6 от ЗУТ, чл.128, ал.3 от ЗУТ, §8 от ЗУТ, чл.60 от АПК,  чл.6/1, чл.7/1 и чл.9/1 от Наредба №3 от 05.02.2007г. за здравните изисквания към детските градини и  след проведеното поименно гласуване [...]

Прочети Коментарите са изключени!

РЕШЕНИЕ № 163/27.04.2021г.

На основание чл.21, ал.1, т.2 и ал.2, чл.15, ал.2 и ал.5 от ЗМСМА, във връзка с чл.46, ал. 1, т.4 от ЗМСМА и  след проведеното гласуване с Брой гласове «за» Брой гласове      «против» Брой гласове «въздържали се» Брой присъствали Общ брой общински съветници 27 0 0 27 29 Общински съвет – Велинград, Р Е Ш [...]

Прочети Коментарите са изключени!

РЕШЕНИЕ № 162/27.04.2021г.

На основание чл.21, ал.1, т.8 и т.11 от ЗМСМА, 124а, ал.1 от ЗУТ, чл.108, ал.2 от ЗУТ, чл.64 от ЗУТ, чл.54а от ЗКИР и становище №129/08.03.2021 от “ВКТВ”ЕООД, след проведеното поименно гласуване с Брой гласове «за» Брой гласове      «против» Брой гласове «въздържали се» Брой присъствали Общ брой общински съветници 27 0 0 27 29 Общински [...]

Прочети Коментарите са изключени!

РЕШЕНИЕ № 161/27.04.2021г.

На основание чл.21, ал.1, т.8 и т.11 от ЗМСМА, 124а, ал.1 от ЗУТ, чл.128 и чл.108, ал.2 от ЗУТ, чл.64 от ЗУТ, чл.54а от ЗКИР и след проведеното поименно гласуване с Брой гласове «за» Брой гласове      «против» Брой гласове «въздържали се» Брой присъствали Общ брой общински съветници 28 0 0 28 29 Общински съвет – [...]

Прочети Коментарите са изключени!

РЕШЕНИЕ № 160/27.04.2021г.

На основание  чл. 21, ал. (1), т. 8 и т.11, чл.27  и чл. 44, ал. (2) от ЗМСМА, чл.128, ал.3 от ЗУТ и  чл. 131, ал. 1 и 2   от ЗУТ,  чл.134, ал.1, т.1 от ЗУТ и след проведеното поименно гласуване с Брой гласове «за» Брой гласове      «против» Брой гласове «въздържали се» Брой присъствали Общ [...]

Прочети Коментарите са изключени!

РЕШЕНИЕ № 159/27.04.2021г.

На основание чл.21, ал.1, т.8 и т.11 от ЗМСМА, чл.124а, ал.1 от ЗУТ, чл.124б, ал.1 от ЗУТ, чл.64, ал.1, т.2 от ЗУТ, чл.108, ал.2 от ЗУТ, чл.109, ал.1, т.1 от ЗУТ, както и във връзка с издадено положително становище на главен архитект и след проведеното поименно гласуване с Брой гласове «за» Брой гласове      «против» Брой [...]

Прочети Коментарите са изключени!

РЕШЕНИЕ № 158/27.04.2021г.

Относно: Даване на съгласие  за изготвен  ПУП – ПРЗ, засягащ имот с пл. № 286 от кв.3 по плана на с. Пашови. На основание чл.21, ал. (1), т.8 и т.11, чл.27  и чл. 44, ал. (2) от ЗМСМА, чл.128, ал.3 от ЗУТ и  чл.131, ал.1 и 2   от ЗУТ  и чл.134, ал.2, т.1 от ЗУТ [...]

Прочети Коментарите са изключени!

РЕШЕНИЕ № 156/27.04.2021г.

Относно: Разрешение за изработване на ПУП- Парцеларен план за трасе на нова въздушна линия ниско напрежение – продължение на съществуваща в обхвата на общински път Велинград – Драгиново /ПИ 23234.296.182 по КККР на с. Драгиново, Община Велинград. На основание  чл.21, ал.1, т.8 и т.11 от ЗМСМА, чл.124а, ал. 1, чл.124б, ал.1  от ЗУТ, чл.64 от [...]

Прочети Коментарите са изключени!

РЕШЕНИЕ № 157/27.04.2021г.

  На основание  чл.21, ал.1, т.8 и т.11 от ЗМСМА, чл.128 от ЗУТ, чл.108, ал.2 от ЗУТ, чл.64 от ЗУТ и след проведеното поименно гласуване с Брой гласове «за» Брой гласове      «против» Брой гласове «въздържали се» Брой присъствали Общ брой общински съветници 28 0 0 28 29 Общински съвет – Велинград, Р Е Ш И: [...]

Прочети Коментарите са изключени!