Archive | May, 2021

РЕШЕНИЕ №194/27.05.2021г.

            На основание чл.21, ал.(1), т. 8 и т.11, чл.27 и чл.44, ал.2 от ЗМСМА; чл. 134, ал.(2), т. 6 от ЗУТ, чл.128, ал.3 и чл.131 от ЗУТ, пар.8 от ЗУТ и  след проведеното поименно гласуване с Брой гласове «за» Брой гласове      «против» Брой гласове «въздържали се» Брой присъствали Общ брой общински съветници 24 0 [...]

Прочети Коментарите са изключени!

РЕШЕНИЕ №193/27.05.2021г.

                 На основание чл.21, ал.1, т.8, т.23 и ал.2 от ЗМСМА, чл.108 от ЗЗД, чл. 365 и следв. от ЗЗД,  чл.60 от АПК и  след проведеното поименно гласуване с Брой гласове «за» Брой гласове      «против» Брой гласове «въздържали се» Брой присъствали Общ брой общински съветници 24 0 0 24 29 Общински съвет – [...]

Прочети Коментарите са изключени!

РЕШЕНИЕ №192/27.05.2021г.

            На основание чл.21, ал.1, т.8 и т.11 от ЗМСМА; чл.124а, ал.1 от ЗУТ, във връзка с чл.134, ал.2, т.2, чл.135, ал.3 и чл.128, ал.1 от ЗУТ  и  след проведеното поименно гласуване с Брой гласове «за» Брой гласове      «против» Брой гласове «въздържали се» Брой присъствали Общ брой общински съветници 25 0 0 25 29 Общински [...]

Прочети Коментарите са изключени!

РЕШЕНИЕ №190/27.05.2021г.

            На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.14, ал.7  и ал.8 от ЗОС, чл.28, ал.1, ал.2 и ал.3 от Наредбата за реда за придобиване, разпореждане и управление на общинското имущество на Община Велинград и  след проведеното поименно гласуване с Брой гласове «за» Брой гласове      «против» Брой гласове «въздържали се» Брой присъствали Общ брой общински [...]

Прочети Коментарите са изключени!

РЕШЕНИЕ №189/27.05.2021г.

            На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.11, ал.1, т.3, т.7 и чл.43, ал.1 от Наредбата за реда за  учредяване на търговски дружества и упражняване на правата на собственост на общината в търговските дружества и  след проведеното поименно гласуване с   Брой гласове «за» Брой гласове      «против» Брой гласове «въздържали се» Брой присъствали Общ [...]

Прочети Коментарите са изключени!

РЕШЕНИЕ №188/27.05.2021г.

            На основание чл.21, ал.1, т.6 и т.10 и ал.2 от ЗМСМА, чл.11, ал.1, т.22 от Наредба за реда за учредяване на търговски дружества и упражняване на правата на собственост на общината в търговските дружества на Община Велинград и във връзка с чл.60, ал. 1 от АПК,  след проведеното поименно гласуване с Брой гласове «за» [...]

Прочети Коментарите са изключени!

РЕШЕНИЕ №187/27.05.2021г.

Относно: Схема по чл.56, ал.1 и ал.2 от ЗУТ за поставяне на временен преместваем обект – навес– пред заведение за хранене и развлечения „Брио”. На основание чл.21, ал.1,т.8  от ЗМСМА и във връзка с чл.3, ал.2, т.3, чл.8 ал.1, чл.11 ал.1 от ЗОС, чл.56 ал.1 т.2 и ал.2 изр.последно, и §5, т.80 от ДР на [...]

Прочети Коментарите са изключени!

РЕШЕНИЕ №186/27.05.2021г.

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА,  чл. 14, ал.7  и ал.8 от ЗОС, чл.28, ал.1, ал.2 и ал.3 от Наредбата за реда за придобиване, разпореждане и управление на общинското имущество на Община Велинград  и  след проведеното поименно гласуване с Брой гласове «за» Брой гласове      «против» Брой гласове «въздържали се» Брой присъствали Общ брой общински [...]

Прочети Коментарите са изключени!

РЕШЕНИЕ №185/27.05.2021г.

Относно: Одобряване на ПУП – парцеларен план за трасе на обект:”Основен ремонт на горски автомобилен път Симеонови ливади-Червени скали”, находящ се на територията на ТП ДЛС „Чепино” – Велинград. На основание чл.21, ал.1, т.8 и т.11 от ЗМСМА, чл.129, ал.1 от ЗУТ; чл.134, ал.1 и чл.134, ал.2, т.8 от ЗУТ; чл.58 от ЗГ; Решение №43/28.01.2021г. [...]

Прочети Коментарите са изключени!

РЕШЕНИЕ №184/27.05.2021г.

На основание чл.21, ал.(1), т.11, ал.2,  чл.27 и чл.44, ал.2 от ЗМСМА; чл.19, ал.(2) от ЗУТ,  заключение на ОЕСУТ взето с решение № ХХ протокол № 3 /27.04.2021г. и  след проведеното гласуване с Брой гласове «за» Брой гласове      «против» Брой гласове «въздържали се» Брой присъствали Общ брой общински съветници 25 0 0 25 29 Общински [...]

Прочети Коментарите са изключени!