Archive | June, 2021

СЪОБЩЕНИЕ

СЪОБЩЕНИЕ 30-06-21

Прочети Коментарите са изключени!

Протокол

Протокол 37и ал 10 2021

Прочети Коментарите са изключени!

Обявление

      На основание чл. 129, ал. (2) от ЗУТ и Заповед №854/24.06.2021 г. на Кмета на Община Велинград се одобрява схема за трасе на подземна кабелна линия ниско напрежение  1 кV от КШР „Ленища” до ново модулно табло пред ПИ 10450.503.39 по КККР на гр.Велинград, обл.Пазарджик.        Проектното трасе се намира в урбанизираната територия на [...]

Прочети Коментарите са изключени!

Обявление

     На основание чл. 129, ал. (2) от ЗУТ и Заповед №855/24.06..2021 г. на Кмета на Община Велинград се одобрява план схема за трасе на подземна кабелна линия ниско напрежение от БКТП 4 с идентификатор 10450.502.2528.5 до ново ел. табло пред ПИ 10450.502.2401/за промишлена сграда с идентификатор10450.502.2401.3/ по КККР на гр.Велинград, обл.Пазарджик , кв.78 [...]

Прочети Коментарите са изключени!

РЕШЕНИЕ № 213/24.06.2021г.

              На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, чл. 11, ал. 1, т. 15 и т. 22  от НРУТДУПСОТД, чл. 365 и следв. от ЗЗД и след проведеното  гласуване с   Брой гласове «за» Брой гласове      «против» Брой гласове «въздържали се» Брой присъствали Общ брой общински съветници 24 0 0 24 [...]

Прочети Коментарите са изключени!

РЕШЕНИЕ № 212/24.06.2021г.

              След направено обсъждане и на основание чл. 34, ал. 3 и чл. 35 от АПК във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8 и чл. 17, ал. 1, т. 1, т. 3, т. 5 и т. 10 от ЗМСМА, във връзка с образувано производство по чл. 195, ал. 6 от Закон за [...]

Прочети Коментарите са изключени!

РЕШЕНИЕ № 211/24.06.2021г.

            На основание чл.21, ал.1, т.8 и т.12 от ЗМСМА и във връзка с чл.11, ал.1 от ЗОС; чл12, ал.3 от ЗУТ, чл.56, ал.1 и чл.57, ал.1 ЗУТ, чл.64, ал.4  от ЗУТ,   Решение №428/29.11.2012г. на ОбС – Велинград, Разрешение за строеж №23/15.03.2013г, Скица№209/21.07.2016г. Удостоверение №25-74946 от 18.03.2021г на СГКК-Пазарджик в изпълнение Решение №107 от 25.03.2021г [...]

Прочети Коментарите са изключени!

РЕШЕНИЕ № 210/24.06.2021г.

            На основание  чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, чл. 365 и следв. от ЗЗД,  чл.11, ал.1, т.15 и т.22 от НРУТДУПСОТД,  след проведеното гласуване с   Брой гласове «за» Брой гласове      «против» Брой гласове «въздържали се» Брой присъствали Общ брой общински съветници 24 0 0 24 29 Общински съвет – Велинград, Р Е Ш И: [...]

Прочети Коментарите са изключени!

РЕШЕНИЕ № 209/24.06.2021г.

            На основание чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА, чл.10, ал.4 от Закона за регулиране на водоснабдителните и канализационни услуги, съгласно чл.198в, ал.4, т.5 от Закона за водите и  след проведеното поименно гласуване с   Брой гласове «за» Брой гласове      «против» Брой гласове «въздържали се» Брой присъствали Общ брой общински съветници 19 3 2 24 29 [...]

Прочети Коментарите са изключени!

РЕШЕНИЕ № 208/24.06.2021г.

            На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА; §4, ал.1, т.2 от ПЗР на ЗКИР, чл.55, т.2 от Наредба РД-02-20-58/15.12.2016г., §4, ал.5, т.6г и ал.6 от ПЗР на Наредба РД-02-20-58/15.12.2016г и  след проведеното поименно гласуване с   Брой гласове «за» Брой гласове      «против» Брой гласове «въздържали се» Брой гласове «не гласувал» Брой присъствали Общ брой [...]

Прочети Коментарите са изключени!