Archive | July, 2021

Отчетни данни по ЕБК за изпълнението на бюджета и СЕС за Второто тримесечие на 2021г., приложения към него и баланс., Своден разчет за финансиране на капиталовите разходи за периода: от 01.01.2021 г. до 30.06.2021г., Разчет за финансиране на капиталовите разходи план/отчет за периода: от 01.01.2021 г. до 30.06.2021г.

БАЛАНС КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ ОТЧЕТИ НАТУРИ И ТРАНСФЕРИ ПРИКАЧЕНИ ФАЙЛОВЕ

Прочети Коментарите са изключени!
НАПРЕДЪК В РАБОТАТА ПО ПРОЕКТА КЪМ 30.04.2021 г.

НАПРЕДЪК В РАБОТАТА ПО ПРОЕКТА КЪМ 30.04.2021 г.

Проект:  № BG05M9OP001-6.002-0018-C01 „Патронажна грижа + в Община Велинград” НАПРЕДЪК В РАБОТАТА ПО ПРОЕКТА КЪМ 30.04.2021 г. 1. 2. Извършени дейности, свързани с НАПРАВЛЕНИЕ 1 1.1. Извършени дейности, свързани с първи етап – подбор и наемане на персонал за предоставяне на патронажни грижи за възрастни хора и лица с увреждания чрез услуги в домашна среда на [...]

Прочети Коментарите са изключени!

Заповед № 1093/28.07.2021

Oтносно: разрешение за изработване на ПУП в кв.226 УПИ VII-7009 по плана на гр. Велинград Заповед № 1093/28.07.2021

Прочети Коментарите са изключени!
ОБЯВЛЕНИЕ

ОБЯВЛЕНИЕ

  УТВЪРЖДАВАМ: …(П).….. Д-Р КОСТАДИН  КОЕВ КМЕТ НА ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД Кмет на Община Велинград                                                                        (Подпис: Атанас Палигоров – зам.-кмет,  оправомощен със Заповед №178/15.02.2021г.  на кмета на община Велинград) ОБЯВЛЕНИЕ             Във връзка с изпълнение на дейности по проект, чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG05N9OP001-6.002-0018-С01, „Патронажна грижа + в община Велинград” по [...]

Прочети Коментарите са изключени!

Обявление

На основание чл.124 б, ал.2, от ЗУТ и във връзка със Заповед №1023/16.07.2021 г. на Кмета на общ. Велинград  се  разрешава:      Изработване на ПУП-проект за частично изменение на плана за регулация по §8 от ЗУТ на УПИ ХІІІ в кв.65 по плана на с.Драгиново, Община Велинград.         С проекта за частично изменение на плана [...]

Прочети Коментарите са изключени!

Заповед №1060 – 23.07.2021г.

Заповед №1060 – 23.07.2021г.

Прочети Коментарите са изключени!

Заповед №1059 – 23.07.2021г.

Заповед №1059 – 23.07.2021г.

Прочети Коментарите са изключени!

Заповед 1060/23.07.2021г. Местност Голямо Блато по план на Велингрд; предприем се процедура по промяна предназнчението на имот от “нива” – в “За жилищно строителство” и “За път”

Заповед 1060/23.07.2021г. Местност Голямо Блато по план на Велингрд; предприем се процедура по промяна предназнчението на имот от “нива” – в “За жилищно строителство” и “За път”

Прочети Коментарите са изключени!

Заповед 1059/23.07.2021г. Местност Голямо Блато (по КК на Велинград) променя предназначението на земеделска земя в режим на застрояване -”За ЖС”

Заповед 1059/23.07.2021г. Местност Голямо Блато (по КК на Велинград) променя предназначението на земеделска земя в режим на застрояване – “За ЖС“

Прочети Коментарите са изключени!

Съобщение

СЪОБЩЕНИЕ-21-07-21

Прочети Коментарите са изключени!