Archive | August, 2021

Обявление

На основание чл.124 б, ал.2, от ЗУТ и във връзка със Заповед №1196/25.08.2021 г. на Кмета на общ. Велинград  се  разрешава:      Изработване на ПУП-проект за частично изменение на плана за регулация на УПИ ХVІІ-316,318 и улица с о.т. №№ 119-120-124 по плана на с.Драгиново, Община Велинград.        С проекта за частично изменение на плана [...]

Прочети Коментарите са изключени!

Обявление

        На основание чл.124 б, ал.2, от ЗУТ и във връзка със Заповед №1190/25.08.2021 г. на Кмета на общ. Велинград  се  разрешава:           Изработване на ПУП-проект за частично изменение на плана за застрояване на УПИ ІХ-1323 в кв.6 по плана на с.Драгиново, Община Велинград.       С проекта за частично изменение на плана за застрояване се [...]

Прочети Коментарите са изключени!

Приемане на отчет на бюджета за 2020г.

Отчет СЕС Отчет приходи и разходи Обяснителна записка Капиталови разходи

Прочети Коментарите са изключени!

Уширение на синя зона етап 1 и етап 2

Уширение на синя зона – I етап   Текстова част   1-0001   1-0002   1-0003   1-0004   1-0005   1-0006   1-0007   1-0008   1-0009   1-0010   Уширение на синя зона-II етап Текстова част 2-0001   2-0002   2-0003   2-0004   2-0005   2-0006   2-0007   2-0008   2-0009 [...]

Прочети Коментарите са изключени!

Наредба за търговската дейност на територията на Община Велинград

Проект на наредба Мотиви съответно доклад Частична предварителна оценка на въздуха Справка обществени консултации

Прочети Коментарите са изключени!

Заповед № 1193/25.08.2021

Относно:Разрешен ПУП:Кв.14 по плана на с. Юндола,УПИ VI-194. Заповед № 1193/25.08.2021

Прочети Коментарите са изключени!

Заповед № 1194/25.08.2021

Oтносно: одобрен ПУП кв.3443 УПИ III по плана на гр. Велинград Заповед № 1194/25.08.2021

Прочети Коментарите са изключени!

НАРЕДБА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ГОРСКИ ТЕРИТОРИИ СОБСТВЕНОСТ НА ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД

Oбявление Проект на наредба Доклад за цялостна предварителна оценка на въздействие Мотиви съответно доклад Резюме ЦПОВ Справка обществени консултации

Прочети Коментарите са изключени!

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за организацията и безопасностга на движението и дисциплината на водачите на пътни превозни средства и пешеходите на територията на община Велинград

Обявление Доклад  Доклад по указа Kалкулации Консолидирана версия на наредбата Мотиви Проект за решение наредба ЗДП ЧАСТИЧНА ОЦЕНКА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕ Справка по чл.26,ал.5 ЗНА- 21.09.2021г.

Прочети Коментарите са изключени!

ОБЯВА до заинтересованите лица и общественост

От Община Велинград, адрес: гр. Велинград, бул. Хан Аспарух №35, ЕИК: 000351580, седалище и адрес на управление адрес: гр. Велинград, бул. Хан Аспарух №35       На основание постъпило писмо от Директора на РИОСВ – Пазарджик с вх. № 32-01/169 от 17.08.2021 г. и чл.6, ал.10, т.1 и т.2 от Наредбата за ОВОС   У В [...]

Прочети Коментарите са изключени!