Archive | September, 2021

Заповед № 1345/30.09.2021

Oтносно: разрешение за изработване на ПУП в кв.380 УПИ X-3604 по плана на гр. Велинград Заповед № 1345/30.09.2021

Прочети Коментарите са изключени!

Заповед № 1344/30.09.2021

Относно: разрешение за изработване на ПУП кв.23 УПИ VIII -78 и XVI-202 по плана на с. Юндола Заповед № 1344/30.09.2021

Прочети Коментарите са изключени!
Обявление

Обявление

  УТВЪРЖДАВАМ: …………..….. Д-Р КОСТАДИН  КОЕВ КМЕТ НА ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД Кмет на Община Велинград                                                                        (Подпис: Атанас Палигоров – зам.-кмет,  оправомощен със Заповед №178/15.02.2021г.  на кмета на община Велинград) О Б Я В Л Е Н И Е             Във връзка с изпълнение на дейности по проект, чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № [...]

Прочети Коментарите са изключени!

З А П О В Е Д № 1319 Велинград, 27.09.2021г.

О Б Щ И Н А    В Е Л И Н Г Р А Д   З А П О В Е Д   № 1319 Велинград,  27.09.2021г.     На основание чл. 44, ал.2, чл.44, ал.1 т.8 от ЗМСМА, чл.41,ал.1 и 3 от Изборен кодекс, и писма на кметове и кметски наместници, договори, О [...]

Прочети Коментарите са изключени!

ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В ПУБЛИЧНИ КОНСУЛТАЦИИ

О Б Щ И Н А В Е Л И Н Г Р А Д ГР. ВЕЛИНГРАД, ОБЩ. ВЕЛИНГРАД, ОБЛ. ПАЗАРДЖИК, БУЛ. “ХАН АСПАРУХ” 35, ТЕЛ.0359/5-20-25 Изх. № 31-00/323 от 27.09.2021 г. ДО: ПАРЛАМЕНТАРНО ПРЕДСТАВЕНИТЕ ПАРТИИ И КОАЛИЦИИ ДРУГИ ПАРТИИ И КОАЛИЦИИ ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В ПУБЛИЧНИ КОНСУЛТАЦИИ за сформиране съставите на секционни избирателни комисии [...]

Прочети Коментарите са изключени!

СЪОБЩЕНИЕ

СЪОБЩЕНИЕ -24-0921-1

Прочети Коментарите са изключени!

СЪОБЩЕНИЕ

СЪОБЩЕНИЕ-24-09-21

Прочети Коментарите са изключени!

Заповед №1304/23.09.2021г.

Заповед №1304/23.09.2021г.

Прочети Коментарите са изключени!

Предстоящо заседание, което ще се проведе на 30.09.2021г. /четвъртък/ от 09:30ч. в Голяма заседателна зала на Община Велинград

С Ъ О Б Щ Е Н И Е      На основание чл.25, т.1 от ЗМСМА, свиквам общинските съветници на  заседание, което ще се проведе на  30.09.2021г. /четвъртък/ от 09:30ч. в Голяма заседателна зала на Община Велинград,  при следния проект на: ДНЕВЕН РЕД: Питания и въпроси. Приемане на Годишен финансов отчет за изпълнение на [...]

Прочети Коментарите са изключени!

Обявление

    На основание чл.124 б, ал.2, от ЗУТ и във връзка със Заповед №1241/08.09.2021 г. на Кмета на общ. Велинград  се  разрешава:      Изработване на ПУП-проект за частично изменение на плана за регулация и застрояване на УПИ І-„Тъкачен цех“ в кв.6 по плана на с.Грашево, Община Велинград.        С проекта за частично изменение на плана [...]

Прочети Коментарите са изключени!