Archive | September, 2021

ПОЗДРАВИТЕЛЕН АДРЕС

ПОЗДРАВИТЕЛЕН АДРЕС ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ВЕЛИНГРАД ЛЮБОМИР ПЕРЧИНКОВ ПО СЛУЧАЙ 15 СЕПТЕМВРИ – НАЧАЛОТО НА НОВАТА УЧЕБНА 2021- 2022 ГОДИНА Уважаеми ученици, учители и директори, уважаеми родители, Обръщам се към Вас, както и към всички онези предани на  българското образование, за да Ви поздравя от името на Общински съвет-Велинград и лично от мое име [...]

Прочети Коментарите са изключени!

92 ГОДИНИ ОТ РОЖДЕНИЕТО НА ВЕЛИКИЯ БАС НИКОЛАЙ ГЯУРОВ

“Ако певецът има сълзи в очите, те едва ли ще бъдат доловени от публиката. Но ако сълзите са в гласа му, неизбежно ще преминат в гърлата на хората от залата“. Николай Гяуров  .

Прочети Коментарите са изключени!

Обществено обсъждане на Отчета за изпълнението на бюджета на Община Велинград за 2020г

Обществено обсъждане на Отчета за изпълнението на бюджета на Община Велинград за 2020г

Прочети Коментарите са изключени!

Заповед № 1263/10.09.2021

Oтносно: одобрен ПУП в кв.602 УПИ VI-4923 по плана на гр. Велинград Заповед № 1263/10.09.2021

Прочети Коментарите са изключени!

Заповед № 1261/10.09.2021

Относно: одобрен ПУП в кв.226 УПИ VII-7009 по плана на гр. Велинград Заповед № 1261/10.09.2021

Прочети Коментарите са изключени!

Заповед № 1260/10.09.2021

Относно: одобрен ПУП в кв.14 УПИ VI-194 по плана на с. Юндола Заповед № 1260/10.09.2021

Прочети Коментарите са изключени!

Заповед № 1259/10.09.2021

Относно : Одобрен ПУП в кв. 314 УПИ XX-236 Заповед № 1259/10.09.2021

Прочети Коментарите са изключени!

ОБЯВА

О Б Я В А Във връзка с изпълнение на проект № BG05M9OP001-2.056-0009-C01  ,,Социално-икономическа интеграция на уязвими групи и интегрирани мерки за подобряване достъпа до образование в Община Велинград‘‘, процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.056 „Социално-икономическа интеграция на уязвими групи. Интегрирани мерки за подобряване достъпа до образование“ – Компонент 2‘‘ по Оперативна [...]

Прочети Коментарите са изключени!

Покана

ПО К А Н А ЗА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ГОДИШЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД ЗА 2020Г. Общински съвет – Велинград уведомява и кани гражданите на Община Велинград на публичното обсъждане на годишен финансов отчет за изпълнението на бюджета за 2020г. ОБСЪЖДАНЕТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 13.09.2021г.   /ПОНЕДЕЛНИК/ ОТ 10:00 ч. [...]

Прочети Коментарите са изключени!

РЕГИСТЪР НА ИЗДАДЕНИТЕ РАЗРЕШЕНИЯ ЗА СТРОЕЖ В ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД

РЕГИСТЪР НА ИЗДАДЕНИТЕ РАЗРЕШЕНИЯ ЗА СТРОЕЖ В ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД

Прочети Коментарите са изключени!