Archive | October, 2021

ЗАПОВЕД № 1484 Велинград, 29.10.2021 г.

О Б Щ И Н А   В Е Л И Н Г Р А Д ГР. ВЕЛИНГРАД, ОБЩ. ВЕЛИНГРАД, ОБЛ. ПАЗАРДЖИК, БУЛ. “ХАН АСПАРУХ” 35, ТЕЛ.0359/5-20-25 З А П О В Е Д № 1484 Велинград, 29.10.2021 г.           Към 29.10.2021 г. са постъпили 16 (шестнадесет) броя заявления от избиратели за гласуване с подвижна избирателна [...]

Прочети Коментарите са изключени!

ЗАПОВЕД №1486 /29.10.21г.

ЗАПОВЕД 

Прочети Коментарите са изключени!

ЗАПОВЕД № 1485 Велинград, 29.10.2021 г.

Заповед №1485 от 29.10.2021г.

Прочети Коментарите са изключени!

Обявление

относно УПИ XXXVII-”За хотел” в кв. 207 Обявление

Прочети Коментарите са изключени!

Отчетни данни по ЕБК за изпълнението на бюджета и СЕС за Третото тримесечие на 2021г., приложения към него и баланс. Своден разчет за финансиране на капиталовите разходи за периода: от 01.01.2021 г. до 30.09.2021г., Разчет за финансиране на капиталовите разходи план/отчет за периода: от 01.01.2021 г. до 30.09.2021г.

БАЛАНС КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ ОТЧЕТИ НАТУРИ И ТРАНСФЕРИ ПРИКАЧЕНИ ФАЙЛОВЕ

Прочети Коментарите са изключени!
СПИСЪК  НА КЛАСИРАНИТЕ КАНДИДАТИ ЗА ПЕРСОНАЛ ПО ПРОЕКТ„ПАТРОНАЖНА ГРИЖА +”

СПИСЪК НА КЛАСИРАНИТЕ КАНДИДАТИ ЗА ПЕРСОНАЛ ПО ПРОЕКТ„ПАТРОНАЖНА ГРИЖА +”

  Приложение № 8 С П И С Ъ К НА КЛАСИРАНИТЕ КАНДИДАТИ ЗА ПЕРСОНАЛ ПО ПРОЕКТ„ПАТРОНАЖНА ГРИЖА +”       № по ред Име, презиме, фамилия ЕГН Общ брой точки Длъжност Забележка 1 Цветка Георгиева Стаматова 15,00 Дезинфектатор С класираният кандидат за персонал от № 1, ще бъде сключен трудов договор за изпълнението на услугите [...]

Прочети Коментарите са изключени!
Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати за участие в събеседване

Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати за участие в събеседване

Приложение №7 Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати за участие в събеседване за обявения Процедура за подбор и наемане на персонал за осъществяване на превенция на COVID-19 в сградния фонд на социална услуга, делегирана от държавата дейности на територията на община Велинград, а именно ДНЕВЕН ЦЕНТЪР ЗА ПЪЛНОЛЕТНИ ЛИЦА С УВРЕЖДАНИЯ, адрес: област Пазарджик, община [...]

Прочети Коментарите са изключени!

Съобщение

Съобщение

Прочети Коментарите са изключени!

Обявление

         На основание  чл. 124б ал.2 и чл.128 ал.2 от ЗУТ и във връзка            със Заповед № 159/27.04. 2020 г. на Общински съвет- Велинград, се разрешава изработването  на ПУП за промяна предназначението на земеделски земи ПИ № 55631.7.15,м. ”при с. Пашово” землище с. Пашови. В него е описан териториалния обхват на подробния устройствен план,се предвижда [...]

Прочети Коментарите са изключени!

Годишен финансов отчет за изпълнението на бюджета през 2020г., Баланс, Приложения, Одитен доклад на Сметна палата

Одитен доклад 2020 ОТЧЕТ 2020 БАЛАНС 2020

Прочети Коментарите са изключени!