Archive | February, 2022

ОБЯВА

О Б Я ВА до заинтересованите лица и общественост   От Община Велинград, адрес: гр. Велинград, бул. Хан Аспарух №35, ЕИК: 000351580, седалище и адрес на управление адрес: гр. Велинград, бул. Хан Аспарух №35       На основание постъпило писмо от Директора на РИОСВ – Пазарджик с вх. № 32-01/18 от 24.02.2022 г. и чл.6, ал.10, [...]

Прочети Коментарите са изключени!

РЕШЕНИЕ №39/24.02.2022г.

На основаниечл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА и във връзка с чл.8 ал.1, от ЗОС,  чл.56 и 57 от ЗУТ, чл.37 от Наредбата за рекламната и информационна дейност на територията на Община Велинград и Решение XV от Протокол № 6/ 15.10.2020 г. на ЕСУТ при Община Велинград и след проведеното поименно гласуване с: Брой гласове «за» [...]

Прочети Коментарите са изключени!

Заповеди кв.13 УПИ XLIV -124 по плана на с. Юндола

Заповеди кв.13 УПИ XLIV -124 по плана на с. Юндола

Прочети Коментарите са изключени!

Заповеди кв.65 УПИ LXXI -895″За жилищно строителство”по плана на с. Драгиново, Община Велинград

Заповеди кв.65 УПИ LXXI -895″За жилищно строителство”по плана на с. Драгиново, Община Велинград

Прочети Коментарите са изключени!

Отчетни данни по ЕБК за изпълнението на бюджета и СЕС за Четвъртото тримесечие на 2021г., приложения към него и баланс. Своден разчет за финансиране на капиталовите разходи за периода: от 01.01.2021 г. до 31.12.2021г.

БАЛАНС КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ ОТЧЕТИ НАТУРИ И ТРАНСФЕРИ ПРИЛОЖЕНИЯ СПРАВКИ

Прочети Коментарите са изключени!

Заповед №243

Заповед №243

Прочети Коментарите са изключени!

Обявление

КМЕТСТВО ДРАГИНОВО, ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД   О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е            На основание чл.124 б, ал.2, от ЗУТ и във връзка с Заповед № 226/18.02.2022 г. на Кмета на Община гр. Велинград  се  разрешава :         Изработване на ПУП- проект за частично изменение на плана за регулация и застрояване на [...]

Прочети Коментарите са изключени!

ОБЯВА за провеждане на публично оповестен търг с явно наддаване

О Б Щ И Н А  В Е Л И Н Г Р А Д   ОБЯВА за провеждане на публично оповестен търг с явно наддаване На основание Заповед №209/15.02.2022 год. на Кмета на Община Велинград се обявява публично оповестен търг с явно наддаване  за продажба на два броя  поземлени имоти, частна общинска собственост, находящи [...]

Прочети Коментарите са изключени!

Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Велинград

1. Oбявление 2. Проект за обществени консултации 3 . Мотиви 4. Доклад 5 . Частична оценка на въздействие 6.СПРАВКА ПО ЧЛ. 26, АЛ. 5 ОТ ЗАКОН ЗА НОРМАТИВНИТЕ АКТОВЕ ЗА ПОСТЪПИЛИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ И СТАНОВИЩА ПО ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕТО И АДМИНИСТРИРАНЕТО НА МЕСТНИТЕ ТАКСИ И ЦЕНИ НА УСЛУГИ [...]

Прочети Коментарите са изключени!

Списък на имоти за индивидуално ползване на пасища, мери и ливади от ОПФ на Община Велинград

Списък на имоти за индивидуално ползване на пасища, мери и ливади от ОПФ на Община Велинград 

Прочети Коментарите са изключени!