Archive | April, 2022

Протокол чл.37/2022

Протокол чл.37/2022

Прочети Коментарите са изключени!

Отчетни данни по ЕБК за изпълнението на бюджета и СЕС за Първото тримесечие на 2022г., приложения към него и Баланс. Разчет за финансиране на капиталовите разходи за периода: от 01.01.2022 г. до 31.03.2022г.

БАЛАНС КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ ОТЧЕТИ НАТУРИ И ТРАНСФЕРИ ПРИЛОЖЕНИЯ СПРАВКИ

Прочети Коментарите са изключени!

Съобщение

Съобщение

Прочети Коментарите са изключени!

Протокол

Протокол 3-22г

Прочети Коментарите са изключени!

Обявление по проект Център за социално включване “Развитие”

    Във връзка с изпълнение на дейности по проект BG05M9OP001-2.004-0011 „Център за социално включване „Развитие”, приоритетна ос 2: „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване”, процедура чрез директно предоставяне на конкретен бенефициент „Услуги за ранно детско развитие”, Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020г. ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД О  Б  Я  В  Я  В  А [...]

Прочети Коментарите са изключени!

Обявление

ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД УТВЪРЖДАВАМ:…….(П) Д-Р КОСТАДИН КОЕВ КМЕТ НА ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД (Подпис: Aтанас Палигоров – зам.-кмет, оправомощен със Заповед № 161/04.02.2022 г. на кмета на община Велинград) О Б Я В Л Е Н И Е     Във връзка с изпълнение на дейности по процедури, чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05N9OP001-6.002, „Патронажна грижа [...]

Прочети Коментарите са изключени!

Заповед кв.153 УПИ XX-3589 и УПИ II – 3588 по плана на гр.Велинград

Заповед кв.153 УПИ XX-3589 и УПИ II – 3588 по плана на гр.Велинград

Прочети Коментарите са изключени!

Резултати от проведени пазарни консултации

ТИПС – оферта Стройснаб – оферта ПРОТЕР – оферта Протокол – паз консултации СМР

Прочети Коментарите са изключени!

Поздравителен адрес

ПОЗДРАВИТЕЛЕН АДРЕС ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ВЕЛИНГРАД ЛЮБОМИР ПЕРЧИНКОВ ПО СЛУЧАЙ              ВЕЛИКДЕНСКИТЕ ПРАЗНИЦИ  УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА, От името на Общински съвет-Велинград и от мое име, приемете Нашите най- искрени благопожелания по случай Великденските празници! Пожелавам на Вас и семействата Ви благоденствие, дълголетие и спокойни дни, изпълнени с обич и уважение! Нека празниците са [...]

Прочети Коментарите са изключени!

Списък

С П И С Ъ К НА ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ДО ТРЕТИ ЕТАП ПРОВЕЖДАНЕ НА ИНТЕРВЮТА ЗА ДЛЪЖНОСТТА УПРАВИТЕЛ НА „МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ – ВЕЛИНГРАД” ЕООД   № по ред Име, презиме, фамилия ЕГН Общ брой точки Длъжност Забележка 1 Данчо В. Гурдев 5.35 Управител на „МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ – ВЕЛИНГРАД” ЕООД [...]

Прочети Коментарите са изключени!