Archive | June, 2022

ОБЯВА за провеждане на публично оповестен търг с явно наддаване

На основание Заповед №955/21.06.2022 год. на Кмета на Община Велинград се обявява публично оповестен търг с явно наддаване  за продажба на два броя общински поземлени имоти по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Велинград, общ. Велинград, обл.Пазарджик,  както следва:    1/ Поземлен имот 10450.503.1615, област Пазарджик, община Велинград, гр. Велинград, п.к.4600, ул.”Жасмин”№11, вид собств.-Общинска частна, [...]

Прочети Коментарите са изключени!

ОБЯВА за провеждане на публично оповестен търг с явно наддаване

На основание Заповед №954/21.06.2022 год. на Кмета на Община Велинград се обявява публично оповестен търг с явно наддаване  за продажба на общински недвижим имот, частна общинска собственост, находящ се в гр.Велинград, общ.Велинград, а именно: -Поземлен имот с идентификатор 10450.503.1602 по кадастралната карта  и кадастралните регистри на гр.Велинград, общ.Велинград, обл. Пазарджик, одобрени със Заповед РД-18-1214/06.06.2018 г.  [...]

Прочети Коментарите са изключени!

ОБЯВА за провеждане на публично оповестен търг с явно наддаване

На основание Заповед №953/21.06.2022 год. на Кмета на Община Велинград се обявява публично оповестен търг с явно наддаване  за продажба на един брой  поземлен имот, частна общинска собственост, находящ се в с.Юндола, общ.Велинград, обл.Пазарджик, а именно: урегулиран поземлен имот УПИ№ХХ, целият с площ 398 кв.м., находящ се в кв.28 по плана на с.Юндола, общ.Велинград с [...]

Прочети Коментарите са изключени!

Заповеди одобрени – кв.141 УПИ IX-3608,3215-”За културен дом,обществено обслужване и Жс” и УПИ VII-3216,3217 -”За Жс,търговия,услуги и ресторант” по плана на гр.Велинград

Заповеди одобрени – кв.141 УПИ IX-3608,3215-”За културен дом,обществено обслужване и Жс” и УПИ VII-3216,3217 -”За Жс,търговия,услуги и ресторант” по плана на гр.Велинград

Прочети Коментарите са изключени!

Мрежова сигурност

Заповед – мрежова и информационна сигурност Вътрешни правила за служителите, указващи правата и задълженията им като потребители на услугите, предоставяни чрез информационните и комуникационните с-ми на община Велинград Методика за анализ и оценка на риска за сигурността на информационните и комуникационните системи на община Велинград Политика за мрежова и информационна сигурност

Прочети Коментарите са изключени!

Заповед кв.655, УПИ VIII -3644 “Хотел,ресторант,търговия,услуги и паркинг” по плана на гр. Велинград

Заповед кв.655, УПИ VIII -3644 “Хотел,ресторант,търговия,услуги и паркинг” по плана на гр. Велинград

Прочети Коментарите са изключени!

Справка по чл. 26, ал. 5 от ЗНА

О Б Щ И Н А  В Е Л И Н Г Р А Д ГР. ВЕЛИНГРАД, ОБЩ. ВЕЛИНГРАД, ОБЛАСТ ПАЗАРДЖИК, БУЛ. “ХАН АСПАРУХ” 35, ТЕЛ.0359/5-20-25 СПРАВКА ПО ЧЛ. 26, АЛ. 5 ОТ ЗАКОН ЗА НОРМАТИВНИТЕ АКТОВЕ ЗА ПОСТЪПИЛИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ И СТАНОВИЩА ПО ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕТО И [...]

Прочети Коментарите са изключени!

Заповед кв.35, УПИ X -5397 “За читалище,търговска дейност и обществени услуги”по плана на гр. Велинград

Заповед кв.35, УПИ X -5397 “За читалище,търговска дейност и обществени услуги”по плана на гр. Велинград

Прочети Коментарите са изключени!

Предстоящо заседание, което ще се проведе на 30.06.2022 г. /четвъртък/ от 09:30 ч. в Голяма заседателна зала на Община Велинград

С Ъ О Б Щ Е Н И Е      На основание чл.25, т.1 от ЗМСМА, свиквам общинските съветници на  заседание, което ще се проведе на  30.06.2022 г. /четвъртък/ от 09:30 ч. в Голяма заседателна зала на Община Велинград, при следния проект на: ДНЕВЕН РЕД: Питания и въпроси. Приемане на годишен финансов отчет на [...]

Прочети Коментарите са изключени!

Заповеди одобрени кв.34 УПИ XI-2007-”За стаи за гости,производство и търговия с хранителни и нехранителни стоки” и УПИ XII-2008 “За търговия и услуги” по плана на гр.Велинград

Заповеди одобрени кв.34 УПИ XI-2007-”За стаи за гости,производство и търговия с хранителни и нехранителни стоки” и УПИ XII-2008 “За търговия и услуги” по плана на гр.Велинград

Прочети Коментарите са изключени!