Archive | August, 2022

Съобщение

Съобщение

Прочети Коментарите са изключени!

ПОКАНА

Общински съвет – Велинград уведомява и кани гражданите на Община Велинград на публичното обсъждане на Годишен финансов отчет за изпълнението на бюджета за 2021г. ОБСЪЖДАНЕТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 14.09.2022г.   /СРЯДА/ ОТ 10:00 ч. В ГОЛЯМА ЗАСЕДАТЕЛНА ЗАЛА НА ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД, с административен адрес: гр.Велинград, бул.”Хан Аспарух” № 35, ет.1 при следния дневен ред: ПРЕДСТАВЯНЕ НА [...]

Прочети Коментарите са изключени!

ОБЯВА за провеждане на публично оповестен търг с явно наддаване

На основание Заповед №1365/24.08.2022 год. на Кмета на Община Велинград се обявява публично оповестен търг с явно наддаване  за продажба на общински недвижим имот, частна общинска собственост, находящ се в гр.Велинград, общ.Велинград, а именно:   – Поземлен имот с идентификатор 10450.503.1602 по кадастралната карта  и кадастралните регистри на гр.Велинград, общ.Велинград, обл. Пазарджик, одобрени със Заповед [...]

Прочети Коментарите са изключени!

ОБЯВА за провеждане на публично оповестен търг с явно наддаване

На основание Заповед №1366/24.08.2022 год. на Кмета на Община Велинград се обявява публично оповестен търг с явно наддаване  за продажба на един брой общински поземлен имот по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Велинград, общ. Велинград, обл.Пазарджик,  а именно:  - Поземлен имот с идентификатор 10450.503.1484 по кадастралния план и кадастралните регистри на гр.Велинград, общ.Велинград, обл. [...]

Прочети Коментарите са изключени!

ОБЯВА за провеждане на публично оповестен търг с явно наддаване

На основание Заповед №1367/24.08.2022 год. на Кмета на Община Велинград се обявява публично оповестен търг с явно наддаване  за продажба на един брой  поземлен имот, частна общинска собственост, находящ се в с.Абланица, кв.Магерово, общ.Велинград, обл.Пазарджик, а именно: Имот №65/шестдесет и пет/ по кадастралния план на кв.Магерово, с.Абланица, общ.Велинград, одобрен със Заповед№277/2021 г. на Кмета на [...]

Прочети Коментарите са изключени!

ОБЯВА за провеждане на публично оповестен търг с явно наддаване

На основание Заповед №1368/24.08.2022 год. на Кмета на Община Велинград се обявява публично оповестен търг с явно наддаване  за продажба на два броя   поземлени имоти, частна общинска собственост, находящи се в с.Абланица, общ. Велинград, обл. Пазарджик, а именно: 1/  Парцел І/едно римско/, кв.14/четиринадесет/ по регулационния план на с.Абланица, общ.Велинград, одобрен със Заповед №5075/1961 г.Площ на [...]

Прочети Коментарите са изключени!

НАПУСНА НИ ЗАМ.- ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- ВЕЛИНГРАД ЕКАТЕРИНА КАФЕРИНОВА

    . , Екатерина Илиева Каферинова 27.08.1950г. – 28.08.2022г.      Загубихме един голям общественик, политик, приятел, но преди всичко истински човек с голямо сърце! Дълбок поклон пред светлата и памет! Да почива в мир и светлина! Изказваме искрени съболезнования на семейството и близките!

Прочети Коментарите са изключени!

Извънредно заседание, което ще се проведе на 30.08.2022г. /вторник/ от 14,00ч. в Голяма заседателна зала на Община Велинград

  С Ъ О Б Щ Е Н И Е           На основание чл.25, т.1 от ЗМСМА, чл.39, ал.5 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Велинград, неговите комисии и взаимодействието му с Общинска администрация, свиквам общинските съветници на  извънредно заседание, което ще се проведе на  30.08.2022г. /вторник/ от 14,00ч. [...]

Прочети Коментарите са изключени!

Годишен финансов отчет за изпълнението на бюджета през 2021г., Баланс, Приложения, Одитен доклад на Сметна палата

БАЛАНС 2021 ОТЧЕТ 2021 Одитен доклад 2021

Прочети Коментарите са изключени!

Съобщение

Съобщение -22-08-2022

Прочети Коментарите са изключени!