Archive | October, 2022

Съобщение

Съобщение

Прочети Коментарите са изключени!

Съобщение

Съобщение

Прочети Коментарите са изключени!

РЕШЕНИЕ № 284/27.10.2022г

              На основание чл.21, ал.(1), т.8 и т.11, чл.27  и чл.44, ал.(2) от ЗМСМА, чл.128, ал.3 от ЗУТ и  чл.131, ал.1 и 2   от ЗУТ  и чл.134, ал.2, т.1 от ЗУТ и §8, ал.1 от ЗУТ и във връзка  с изтеклите срокове по чл.208 от ЗУТ и след проведеното поименно гласуване  с: Брой гласове «за» [...]

Прочети Коментарите са изключени!

РЕШЕНИЕ № 283/27.10.2022г

Относно: Разрешение за изработване на подробен устройствен план – проект за частично изменение на плана за регулация на УПИ I-288 в кв.17 и улица с о.т.№№ 107-119 между кв.11 и кв.17 по плана на с.Драгиново, Община Велинград.   На основание чл.21, ал.1, т.8 и т.11 от ЗМСМА; чл.124а, ал.1 от ЗУТ, във връзка с чл.134, [...]

Прочети Коментарите са изключени!

РЕШЕНИЕ № 282/27.10.2022г

            На основание чл.21, ал.1, т.8 и от ЗМСМА; §4, ал.1,т.2 от ПЗР на ЗКИР, чл.55, т.2 от Наредба РД-02-20-58/15.12.2016г., §4, ал.5, т.6г и ал.6 от ПЗР на Наредба РД-02-20-58/15.12.2016г. и след проведеното поименно гласуване  с: Брой гласове «за» Брой гласове «против» Брой гласове «въздържали се» Брой присъствали Общ брой общински съветници 25 0 0 25 [...]

Прочети Коментарите са изключени!

РЕШЕНИЕ № 281/27.10.2022г

            На основание чл. 21, ал.1, т.8 и т.11 от ЗМСМА, чл.124а, ал.1 от ЗУТ, 124б, ал.1  от ЗУТ и след проведеното поименно гласуване  с: Брой гласове «за» Брой гласове «против» Брой гласове «въздържали се» Брой присъствали Общ брой общински съветници 25 0 0 25 29 Общински съвет – Велинград, Р Е Ш И: 1.Разрешава изработване [...]

Прочети Коментарите са изключени!

РЕШЕНИЕ № 280/27.10.2022г

Относно: Даване на съгласие в качеството си на съсед за ЧИПРЗ в кв.156 по плана на гр.Велинград. На основание чл.21 , ал.1, т.8 и т.11 и ал.2 от ЗМСМА , във  връзка с чл.128 ал.3, чл.131и чл.134 ал.1 т.1.  от ЗУТ; Молба вх.№032-16-215 от 03.09.2007г. от “СЪНИ ХОЛИДЕЙС”ООД- Пловдив, представлявана от Ангел Стефанов, гр. Пловдив, [...]

Прочети Коментарите са изключени!

РЕШЕНИЕ № 279/27.10.2022г

  На основание чл.21, ал. (1), т.8 и т.11 и чл.27 и чл.44, ал.2 от ЗМСМА; чл.134, ал.(2), т. 6 от ЗУТ, чл.128, ал.3 и чл.131 от ЗУТ и след проведеното поименно гласуване  с: Брой гласове «за» Брой гласове «против» Брой гласове «въздържали се» Брой присъствали Общ брой общински съветници 22 0 0 22 29 Общински [...]

Прочети Коментарите са изключени!

РЕШЕНИЕ № 278/27.10.2022г

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА и във връзка с чл.8 ал.1, от ЗОС,  чл.57  от ЗУТ, чл.35, ал.1 от Наредбата за рекламната и информационна дейност на територията на Община Велинград и Решение XXII от Протокол № 5 от 21.09.2022 г. на ЕСУТ при Община Велинград и след проведеното поименно гласуване  с: Брой гласове «за» [...]

Прочети Коментарите са изключени!

РЕШЕНИЕ № 277/27.10.2022г

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.56 от ЗУТ и след проведеното поименно гласуване  с: Брой гласове «за» Брой гласове «против» Брой гласове «въздържали се» Брой присъствали Общ брой общински съветници 8 3 12 23 29 Поради недостатъчно мнозинство, Общински съвет – Велинград, Р Е Ш И: Не  утвърждава схема по чл. 56 от ЗУТ, [...]

Прочети Коментарите са изключени!