Сесия 2011-12-05

Д Н Е В Е Н   Р Е Д :

05.12.

 1. Приемане Правилник за организацията и дейността на Общински съвет – Велинград, неговите комисии и взаимодействието му с Общинска администрация. РЕШЕНИЕ №9
 2. Определяне месечно възнаграждение на общинските съветници за работата им в заседанията на Общинския съвет и в заседанията на неговите комисии. РЕШЕНИЕ №10
 3. Избор на постоянни комисии към Общински съвет – Велинград. РЕШЕНИЕ №11
 4. Избор на комисия от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси. РЕШЕНИЕ №12
 5. Определяне на делегат в Общото събрание на Националното сдружение на общините в Република България. РЕШЕНИЕ №13
 6. Избор на представител на Общински съвет – Велинград в Областен съвет за развитие на Област Пазарджик. РЕШЕНИЕ №14
 7. Утвърждаване състав на Наблюдателна комисия към Общински съвет – Велинград. РЕШЕНИЕ №15
 8. Избор на представител на Общината в Общото събрание на «Атлетик» АД – Велинград. РЕШЕНИЕ №16
 9. Избор на представител на Общината в Общото събрание на «Велана» ООД – Велинград. РЕШЕНИЕ №17
 10. Избор на представител на Общината в Общото събрание на «Свежина» ООД – Велинград. РЕШЕНИЕ №18
 11. Избор на представител на Общината в Общото събрание на «Паркинги и гаражи» ООД – Велинград. РЕШЕНИЕ №19
 12. Избор на представител на Общината в Общото събрание на «Хорос» ООД – Велинград. РЕШЕНИЕ №20
 13. Избор на представител на Общината в Общото събрание на «Спорт Бееви» АД – Велинград. РЕШЕНИЕ №21
 14. Избор на представител на Общината в Общото събрание на акционерите на «МБАЛ – Пазарджик» АД гр.Пазарджик. РЕШЕНИЕ №22
 15. Избор на нов състав на местната комисия по чл.8, ал.2 от Закона за уреждане правата на граждани с многогодишни жилищно-спестовни влогове. РЕШЕНИЕ №23
 16. Избор на комисия по Етичен кодекс. РЕШЕНИЕ №2
 17. Допълнение на Решение №8/11.11.2011г.относно определяне възнаграждението на ликвидатор «Стройком в ликвидация» ЕООД . РЕШЕНИЕ №25 
 18. Издаване на запис на заповед от Община Велинград в полза на ДФ «Земеделие»-Разплащателна агенция по мярка «Управление на местни инициативни групи, придобиване на умения и постигане на обществена активност на съответната територия за местните инициативни групи, прилагащи стратегии за местно развитие. РЕШЕНИЕ №26
Коментарите са изключени!