Сесия 2011-12-22

ДНЕВЕН РЕД

22.12.

 1. Програма за работата на Общински съвет – Велинград за първо полугодие на 2012г. РЕШЕНИЕ №27

Докладчик: Председател ОбС

 1. Даване съгласие за ползване на банков кредит. РЕШЕНИЕ №28

Докладчик:Надежда Велчева

 1. Определяне таксата за битови отпадъци на Община Велинград за 2012г. РЕШЕНИЕ №29

Докладчик:Спас Шулев

 1. Отчет по изпълнение решенията на ОбС за периода м.април 2011г.-м.октомври 2011г. РЕШЕНИЕ №30

Докладчик: Янка Петрова

 1. Предоставяне на недвижими имоти – публична общинска собственост за стопанисване и управление от ОП „Спортни имоти и пазари”. РЕШЕНИЕ №31

Докладчик:Юлия Ковачева, Атанаска Хрисчева

 1. Изменение и допълнение на Правилника за дейността на ОП „Спортни имоти и пазари” и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги. РЕШЕНИЕ №32

Докладчик:Юлия Ковачева, Атанаска Хрисчева

 1. Определяне основни месечни трудови възнаграждения на Кмет на Община, кметове на кметства и кметски наместници, в сила от 07.11.11г. РЕШЕНИЕ №33

Докладчик: Калинка Йовчева

 1. Даване съгласие за изразходване на средства за работещите в сферата на предучилищното образование. РЕШЕНИЕ №34

Докладчик: недялка Стефанова

 1. Одобряване подписването на споразумение за сътрудничество между Община Велинград и Фондация „Социални практики в общността”. РЕШЕНИЕ №35

Докладчик: Недялка Стефанова

 1. Приемане Правилник за устройството и дейността на Исторически музей – Велинград. РЕШЕНИЕ №36

Докладчик: Недялка Стефанова, Снежана Велева

 1. Корекция на Решение №225/28.07.2011г. относно учредяване право на водопренос за обект хотел „Клептуза”. РЕШЕНИЕ №37

Докладчик:Мрамор Полежански

 1. Актуализиране на Решение №15/29.01.2010г. относно избор на нова комисия за провеждане на конкурс в кв.99 по плана на с.Драгиново. РЕШЕНИЕ №38

Докладчик:Зорка Мацанова, Георги Янев

 1. Изменение на Решение №228/29.06.2006г. относно ново маршрутно разписание на автобусна линия №1. РЕШЕНИЕ №39

Докладчик:Светослава Арнаудова-Белева

 1. Одобряване оценка на УПИ в кв.02 на гр.Велинград. РЕШЕНИЕ №40

Докладчик: Георги Янев, Зорка Мацанова

 1. Одобряване на оценка за ОПС в кв.75 на гр.Велинград. РЕШЕНИЕ №41

Докладчик:Георги Янев, Зорка Мацанова

 1. Одобряване на оценка за удължаване вещно право на строеж в кв.13 на с.Абланица. РЕШЕНИЕ №42

Докладчик:Георги Янев, Зорка Мацанова

 1. Одобряване на оценка на общински имот в кв.1432 на гр.Велинград. РЕШЕНИЕ №43

Докладчик:Георги Янев, Зорка Мацанова

 1. Продажба чрез публично оповестен конкурс или търг на УПИ в кв.15 по плана на с.Пашови. РЕШЕНИЕ №44

Докладчик:Георги Янев, Зорка Мацанова

 1. Продажба чрез публично оповестен конкурс или търг на УПИ в кв.08 по плана на с.Абланица. РЕШЕНИЕ №45

Докладчик: Георги Янев, Зорка Мацанова

 1. Обявяване на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на общински недвижим имот-петно №1-192 в кв.192 на гр.Велинград. РЕШЕНИЕ №46

Докладчик: Георги Янев

 1. Ликвидиране съсобственост на общински имот в кв.17 по плана на с.Юндола. РЕШЕНИЕ №47

Докладчик: Георги Янев, Зорка Мацанова

 1. Ликвидиране съсобственост на общински имот в кв.261 по плана на гр.Велинград. РЕШЕНИЕ №48

Докладчик: Георги Янев, Зорка Мацанова

 1. Учредяване възмездно право на прокарване на подземен кабел през общински зем.имот по КВС на с.Враненци.  РЕШЕНИЕ №49

Докладчик:Георги Янев, Неделко Шаламанов

 1. Учредяване възмездно право на ползване върху общинска земеделска земя в м.”Трълско дере” и „Грънчарица”. РЕШЕНИЕ №50

Докладчик: Георги Янев, Неделко Шаламанов

 1. Именуване на улица във връзка с постъпила молба от „Каров” ЕООД. РЕШЕНИЕ №51

Докладчик:инж.Илко Николов,Катя Георгиева

 1. Именуване на улици в кв.”Асфалтова база”. РЕШЕНИЕ №52

Докладчик: инж.Илко Николов,Катя Георгиева

 1. Именуване на улици в кв.”Анезица”. РЕШЕНИЕ №53

Докладчик: инж.Илко Николов,Катя Георгиева

 1. Даване съгласие за издаване на Разрешение за строеж за благоустройствени мероприятия като дарение от „Масларов и син” ЕООД. РЕШЕНИЕ №54

Докладчик:арх.Тодор Енев, л.арх.Невена Фендрина, Георги Янев

 1. Даване съгласие в качеството си на собственик на уличната мрежа за ел.захранване на обект в кв.196 по плана на гр.Велинград. РЕШЕНИЕ №55

Докладчик:инж.Илко Николов, Георги Янев, Димитрина Кондева

 1. Даване съгласие относно проект за частично изменение на плана за регулация в кв.252 на гр.Велинград. РЕШЕНИЕ №56

Докладчик:Георги Янев, инж.Илко Николов, инж.Десислава Папаркова

 1. Даване съгласие за  ПУП за трасе на нова подземна кабелна линия в м.”Марина ливада”. РЕШЕНИЕ №57

Докладчик:арх.Тодор Енев, Георги Янев, Димитър Холянов, инж.Илко Николов

 1. Даване съгласие в качеството си на съсобственик  относно поправка в кадастралния план с верни граници на имот в кв.224 на гр.Велинград. РЕШЕНИЕ №58

Докладчик:Георги Янев, инж.Илко Николов, инж.Десислава Папаркова

 1. Даване съгласие в качеството си на собственик на уличната регулация относно поправка в кадастралния план на кв.328 по плана на гр.Велинград. РЕШЕНИЕ №59

Докладчик:Георги Янев, инж.Илко Николов, инж.Десислава Папаркова

 1. Даване съгласие за учредяване право на прокарване на въздушен електропровод в м.”Сесловица” по КВС на с.Драгиново. РЕШЕНИЕ №60

Докладчик:Георги Янев, Неделко Шаламанов

 1. Даване съгласие за учредяване право на прокарване на подземен електропровод в м.”Петел” по КВС на гр.Сърница. РЕШЕНИЕ №61

Докладчик:Георги Янев, Неделко Шаламанов

 1. Даване съгласие за учредяване право на прокарване на подземен електропровод в м.”Делджилери” по КВС на гр.Сърница. РЕШЕНИЕ №62

Докладчик:Георги Янев, Неделко Шаламанов

 1. Даване съгласие за учредяване право на прокарване на подземен водопровод в м.”Благовото” по КВС на гр.Велинград. РЕШЕНИЕ №63

Докладчик:Георги Янев, Неделко Шаламанов

 1. Даване съгласие за учредяване право на прокарване на подземен електропровод в м.”Орлино” по КВС на гр.Сърница. РЕШЕНИЕ №64

Докладчик:Георги Янев, Неделко Шаламанов

 1. Даване съгласие за изработване на устройствена схема за трасе за оптичен кабел захранващ обект „Банка ДСК”. РЕШЕНИЕ №65

Докладчик:арх.Тодор Енев, Георги Янев

 1. Прекратяване на Договор №377/31.10.08г. сключен между Община Велинград и „ЗПК ЛЕВ ИНС”АД. РЕШЕНИЕ №66

Докладчик: Георги Янев, Борислав Чинков

 1. Разполагане на нови три броя спирки на градския транспорт. РЕШЕНИЕ №67

Докладчик:Георги Янев, арх.Енев

42. Предоставяне средства за осигуряване на работно облекло за служителите на Общинска администрация и звената към нея. РЕШЕНИЕ №68

43.Издаване запис на заповед от Община Велинград в полза на ДФ”Земеделие” – Разплащателна агенция за Проект „Строителство, реконструкция и рехабилитация на ВиК мрежи и съоръжения в с.Биркова, с.Враненци и с.Горна Дъбева в Община Велинград”. РЕШЕНИЕ № 69

44.Даване съгласие за изработване  на ПУП  за частично изменение на плана за регулация в кв.27 по плана на с.Драгиново. РЕШЕНИЕ №70

45.Даване съгласие по чл.197 и чл.208 от ЗУТ за премахване на строеж – сграда от фирма  „Културен център Велинград” АД. РЕШЕНИЕ №71

Коментарите са изключени!