СХЕМА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ: BG161PO001/1.4-09/2012 “ЗЕЛЕНА И ДОСТЪПНА ГРАДСКА СРЕДА”

ЦЕЛИ НА  СХЕМА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ  BG161PO001/1.4-09/2012 “ЗЕЛЕНА И ДОСТЪПНА ГРАДСКА СРЕДА”

Основната цел

Да  се подобри физическата и жизнената среда в 36 града, центрове на агломерационни ареали като предпоставка за осигуряване на устойчива и екологична градска среда с по- високо качество на живот и нови възможности за икономическо и социално развитие.

Конкретни цели:

 • Да се подобри физическата среда в градовете – центрове на агломерационни ареали;
 • Да се създадат условия за интегриране на групите в неравностойно положение чрез подобряване на физическата и жизнената среда,
 • Да се повиши безопасността и сигурността на градската среда.

РАЗМЕР НА БЕЗВЪЗМЕЗДНАТА ФИНАНСОВА ПОМОЩ:

 • Минимална сума на БФП по ОПРР – 1 000 000 лв;
 • Максимална сума на БФП по ОПРР – 5 000 000 лв;

Общата стойност на БФП по ОПРР е 95%, т.е. кандидатите следва да осигурат 5% задължителен собствен принос.

За проекти, генериращи приходи, безвъзмездната финансова помощ по ОПРР (100%) е до размера на сумата по решението съгласно представения финансов анализ, но не повече от 5 000 000 лв. В този случай бенефициентът следва да осигури собствен принос в размер на разликата между общата стойност на проекта и размера на безвъзмездната финансова помощ по ОПРР (100%).

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ОБЕКТИ НА ИНТЕРВЕНЦИЯ:

Всеки допълнителен обект на интервенция следва да бъде самостоятелно обособен и остойностен. Общата стойност на общо допустимите разходи за всеки един допълнителен обект на интервенция не следва да надвишава сумата от 500 000,00 лв. с ДДС, а общата стойност на общо допустимите разходи за всички допълнителни обекти на интервенция не следва да надвишава сумата от 5 000 000,00 лв. с ДДС.

ДОПУСТИМИ ДЕЙНОСТИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ ПО НАСТОЯЩАТА СХЕМА:

1. Изграждане и възстановяване на зони за обществен отдих, като паркове, зелени площи, детски площадки и др., включително поставяне на пейки, беседки, възстановяване на чешми, фонтани, статуи, паметници, изграждане на естетически композиции с характер на скулптури и пластики, ремонт на обществени тоалетни, възстановяване на водни площи (напр.малко изкуствено езеро за целите на по-доброто естетическо възприятие на парковата среда), изграждане на поливни системи, поставяне на градинско обзавеждане и други елементи от градското обзавеждане;

2. Изграждане, реконструкция, рехабилитация на пешеходни алеи и тротоари, изграждане на велосипедни пътеки и алеи, пешеходни зони, подлези за пешеходци и велосипедисти, включително свързани дейности като поставяне на указателни знаци, изграждане на спортни площадки (за футбол, баскетбол, волейбол, тенис на маса, скейтборд и др.) в междублокови и паркови пространства, предвидени за свободно (безплатно) ползване от жителите на населеното място и др.;

3. Рехабилитация и реконструкция на улични мрежи, изграждане на обществени паркинги встрани от главни улици;

4. Въвеждане на енергоспестяващо улично осветление.

5. Създаване на достъпна архитектурна среда, свързана с горните направления

ИЗИСВАНИЯ КЪМ ПРОЕКТНИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

 • Всяко проектно предложение трябва да включва задължително поне два вида от гореизброените дейности (различни от осигуряване на достъпна архитектурна среда за хора с увреждания) от т.1 до т.4, логично взаимосвързани помежду си и необходими за трайното подобряване на целевата територия;
 • Проектни предложения, свързани с рехабилитация и реконструкция на улични мрежи и тротоари, ще се финансират само при напълно изградени и/или реконструирани към момента на кандидатстване мрежи на подземната техническа инфраструктура или при поет ангажимент, че ще бъдат изградени и/или реконструирани и въведени в експлоатация мрежите на подземната техническа инфраструктура до сключването на договор с изпълнител за строително-ремонтни дейности по настоящия проект по ОП «Регионално развитие» 2007-2013.. Няма да се финансират дейности, свързани с извършване на текущ ремонт/поддръжка на улична мрежа;
 • При рехабилитация и реконструкция на улични мрежи, допустими дейности са също и рехабилитация и реконструкция на елементи на техническата инфраструктура (чл.64 от ЗУТ), а именно: транспортната техническа инфраструктура и съоръженията към нея (мостове, тунели, прелези, подлези, надлези), както и ремонт/ обновяване на светофарни уредби в обхвата на уличната мрежа, обект на интервенция по проекта;
 • При изграждане/рехабилитиране на паркове/зони за отдих, допустими дейности са и изграждане/рехабилитиране на подземната техническа инфраструктура (електро, ВиК мрежи). В тази връзка осветлението на паркове/ зони за отдих/ площадки за игра не представляват интервенции върху улично осветление. Същите следва да се разглеждат като част от самия обект на интервенция. Поставянето на кошчета за боклук в парковете, зоните за отдих, площадките за игра също е допустимо в контекста на интервенциите върху тези обекти;
 • По отношение на проектни предложения, свързани с изграждането на обществени паркинги, са допустими интервенции само в близост до възлови точки на масовия градски транспорт в периферните градски зони, което ще допринесе за подобряване на условията за движение в съответствие с транспортно-комуникационния план на общината;
 • Всяко проектно предложение следва задължително да предвижда дейности за изграждане/ обновяване/ реконструкция на велосипедни алеи (при обекти на интервенция – улици, тротоари, площади, паркове, зони за отдих и др.). В случаи, когато е технически невъзможно или нецелесъобразно изграждането на велоалеи, конкретният бенефициент следва да представи убедителни доказателства за това;
 • При реконструкции/рехабилитации на улични мрежи е допустимо изграждането на подпорни стени на места, където са налице локални срутища и свличания на земни маси в обхвата на същите;
 • Интервенции върху спортни площадки (за футбол, баскетбол, волейбол, тенис на маса, скейтборд и др.) са допустими, ако същите са разположени в междублокови пространства и/или паркови зони както и са предвидени за свободно (безплатно) ползване от жителите на населеното място;
 • Всички проектни предложения трябва да допринасят за опазване и подобряване на околната среда;
 • В случай, че към обекта на интервенция се изграждат и малки търговски обекти и същите имат потенциал за генериране на приходи, които могат да бъдат оценени към етапа на кандидатстване, кандидатът следва да представи към проектното предложение финансов анализ съгласно т.4.1 от настоящите Изисквания за кандидатстване

ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ПРОЕКТНОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ:

 • Дейностите по проектните предложения са допустими при условие, че същите се осъществяват в строителните граници на градовете, административни центрове на 36 общини центрове на агломерационните ареали;
 • Всички обекти на интервенция са общинска собственост;
 • Обектите на интервенция, включително допълнителните обекти, следва да бъдат обединени в единно архитектурно-пространствено, тематично и ландшафтно решение, като по такъв начин се подчертава идентичността на градския пейзаж и неговата неповторимост, в пълен унисон с историческата структура на града и околните ландшафти;
 • Проектните предложения трябва да бъдат част от или да се вписват в стратегическата рамка на съответния Общински план за развитие (2007-2013 г.) и да са в съответствие с действащ устройствен план на целевата територия.
 • Проект, подпомаган по други европейски програми и от други донори, не може да бъде едновременно допустим и за финансова помощ по настоящата схема за същите дейности. Следователно кандидат, подпомаган по други европейски програми и от други донори, може да кандидатства по настоящата схема за безвъзмездна финансова помощ единствено за други, не финансирани по тези програми, дейности;
 • Решение на съответния Общински съвет за  кандидатстване с проект по настоящата схема, с което се декларира:

- че предназначението на обекта на интервенция по проекта няма да бъде променяно за период не по-молък от 5 години след приключване на дейностите по проекта;

- че елементите на подземната техническа инфраструктура са напълно изградени и/или реконструирани към момента на кандидатстване или ще ще бъдат изградени и/или реконструирани и въведени в експлоатация мрежите на подземната техническа инфраструктура до сключване на договор с изпълнител за строително-ремонтни дейности по настоящия проект по ОП «Регионално развитие» 2007-2013 г;

- за осигуряване на собствен принос по проекта.

Все още няма коментари.

Leave a Reply