Сесия 2012-10-30

1.Питания и Въпроси.

2.Подготовка на проектно предложение по ОПРР, схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ  BG161PO001/5-02/2012 “В подкрепа за следващия програмен период”. РЕШЕНИЕ №378 

Докл.:Р.Русева

3.Приемане на план-сметки за необходимите средства за такса битови отпадъци по населени места за 2013г.и определяне на такса битови отпадъци за Община Велинград за 2013г.

Докл.:Сп.Шулев

4.Допълнение на Таблицата за базисните наемни цени и цени на ползване на общински имоти на територията на Община Велинград. РЕШЕНИЕ №379

Докл.:Г. Янев

            5.Изпълнение на чл.22, ал.4, т.1 от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Велинград. РЕШЕНИЕ №380

Докл.:Н.Стефанова

            6. Даване съгласие за откриване на производство по несъстоятелност на дружество „Велана” ООД гр.Велинград. РЕШЕНИЕ №381

Докл.:Ал.Керина

            7.Откриване производство по несъстоятелност на дружество „Самостоятелна Медико-Техническа Лаборатория 1-Велинград” ЕООД .РЕШЕНИЕ №382

Докл.:Ал.Керина

            8.Прекратяване участието на Община Велинград в Асоциация на Общини от Южен централен район „Хебър”. РЕШЕНИЕ №383

Докл.:Я.Петрова

            9.Дарение на лек автомобил  за нуждите на РС „ПБЗН”-ВелинградРЕШЕНИЕ №384

Докл.:Вл.Деспотски

10.Закупуване на специализиран автомобил за превоз на възрастни хора с увреждания на ДЦВХУ гр.Велинград. РЕШЕНИЕ №385

Докл.:инж.Петър Кондев

            11.Даване разрешение за прехвърляне изцяло права и задължения по концесионен договор.

Докл.:Й.Аршинков

            12.Актуализиране и допълнение на Програмата за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост в Община Велинград през 2012г. РЕШЕНИЕ №386

Докл.:Вл.Деспотски

            13.Изменение и допълнение на Опис на фактури по Приложение 1 към Решение №28/22.12.2011г.на ОбС – Велинград за погасяване на дългосрочен заем.

Докл.:Ф.Ангелов

            14.Прекратяване на договор №329/2008г. сключен с ЕТ „Стража-Любен Димитров”. РЕШЕНИЕ №387

Докл.:Б.Чинков

            15.Преразглеждане на Решение №69/31.03.11г. на ОбС – Велинград относно сключен договор с Руси Малинов Пелтеков.

Докл.:Б.Чинков, Г.Янев

             16.Одобряване оценка за публично оповестен конкурс на УПИ №ХІ-122, кв.7 по плана на с.Биркова, Община Велинград.РЕШЕНИЕ №388

Докл.:М.Белухова, Г.Янев

             17.Откриване на процедура за отдаване под наем на обект /магазин №14/, находящ се в кв.104 по плана на гр.Велинград. РЕШЕНИЕ №389

Докл.:Б.Чинков, Г.Янев

            18.Промяна на начална тръжна цена при продажба чрез публично оповестен явен търг на 14бр.УПИ за ИВС в кв.9А по плана на с.Юндола. РЕШЕНИЕ №390

Докл.:З.Мацанова, Г.Янев

            19.Изменение на Решение №272/28.06.12г. за отдаване под наем на общински имот находящ се в кв.30 по плана на гр.Велинград и даване съгласие за продажба на едноетажна масивна сграда – ресторант. РЕШЕНИЕ №391

Докл.:Г.Янев

            20.Даване съгласие за одобряване на изработен проект за частично изменение на влязъл в сила ПУП в кв.101 по плана на гр.Велинград. РЕШЕНИЕ №392

Докл.:инж.Кафеджиева, инж.Николов

            21.Безвъзмездно придобиване на топлопровод – Чепино с помпена станция от „СБР-НК”ЕАД-София. РЕШЕНИЕ №393

Докл.:Вл.Деспотски

            22.Даване съгласие за издаване на разрешително за водовземане на минерална вода  от водоизточник „Сондаж №4 „Власа” на Находище за минерална вода „Велинград-Каменица” – 16 на „Орхидея” ЕООД – Велинград.РЕШЕНИЕ №394

Докл.:Г.Янев

            23. Даване съгласие за издаване на разрешително за водовземане на минерална вода  от водоизточник „Сондаж №4 „Власа” на Находище за минерална вода „Велинград-Каменица” – 16 на ОП „Спортни имоти и плажове”-Велинград за обект „Кална баня”. РЕШЕНИЕ №395

Докл.:Г.Янев

            24.Одобряване на пазарна цена на право на прокарване на водопровод за минерална вода „Холидей” АД-гр.Велинград. РЕШЕНИЕ №396

Докл.:Вл.Деспотски

            25.Даване съгласие за сключване на договор за водопренос/водоподаване на минерална вода по общински водопровод за минерална вода на „СБР-НК”ЕАД – София. РЕШЕНИЕ №397

Докл.:Г.Янев

            26.Даване на съгласие за учредяване на сервитут на прокаран водопровод за минерална вода на „Елена-4”ООД гр.Велинград. РЕШЕНИЕ №398

Докл.:Вл.Деспотски

            27.Изграждане на подземен водопровод за захранване на ПИ 005039 в местност „Превалата”, землище на Община Велинград. РЕШЕНИЕ №399

Докл.:инж.Ив.Думанов

28.Изменение и допълнение на Решение №96/23.02.2012г.относно условия и ред за издаване на разрешителни за водовземане на минерална вода. РЕШЕНИЕ №400

Докл.: Вл.Деспотски

            29.Одобряване на оценка за учредяване право на реконструкция и пристрояване на съществуващи оранжерии в кв.354 по плана на гр.Велинград. РЕШЕНИЕ №401

Докл.:Г.Янев

30.Наредба за реда за учредяване на търговски дружества и упражняване на правата на собственост на общината в търговските дружества. РЕШЕНИЕ №402

Докл.:инж.юрист Ст.Иванова-Кърпачева, Вл.Деспотски

            31.По програмата за работа на ОбС за м.октомври:

            31.1.Отчет за подготовката на пътната мрежа в Община Велинград за зимни условия, както и на извършените дейности по ремонта и асфалтирането на общинските пътища и улици през летния сезон.

            31.2.Програма за развитието на ромските квартали /махали/, интегриране и социално включване на ромите.Отчет на извършените мероприятия до момента -отлага с писмо вх.№870/12.10.12г.

            31.3.Програма за опазване, консервиране и реставриране на паметниците на културата – отлага с писмо вх.№871/12.10.12г.

ЗАСЕДАНИЯ НА КОМИСИИТЕ:

Дата на провеждане

Час

Комисия

22.10.2012г.      /понеделник/ 15.00 Комисия по образование, култура, здравеопазване, вероизповедания, социална политика.
22.10.2012г.     /понеделник/ 16.30 Комисия по общинска собственост, местно самоуправление, нормативна уредба, регионална политика и евроинтеграция
23.10.2012г./вторник/ 15.00 Комисия по туризъм, младежта и спорта, опазване на околната среда, земеползване и горско стопанство;
23.10.2012г./вторник/ 16.30 Комисия по градоустройство, строителство и архитектура, инфраструктура и водоснабдяване;
24.10.2012г./сряда/ 15.00 Комисия по транспорт, обществен ред и сигурност, безопасност на движението, молби и жалби на гражданите и кризисни ситуации
24.10.2012г./сряда/ 16.30 Комисия по икономика, финанси, бюджет и дружества.

 

Забележка: Приложенията по т.3, т.6, т.7, т.10, т.11, т.14, т.15, т.16, т.20, т.22, т.23, т.24, т.25, т.26, т.28, т.30 са Ви предоставени на електронен носител с материалите.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

                                                                                                                                             /Д.Кехайова/

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ТОЧКИ:

  1. Попълване на кадастралния план с верни имотни граници на ПИ 605 и нови ПИ с №1158, №1159 и №1166 в кв.48 по плана на гр.Сърница. РЕШЕНИЕ №403
  2. Даване съгласие за учредяване на ОПС към съществуваща двуетажна жилищна сграда в УПИ ІІІ-общ., кв.97 по плана на с.Драгиново.РЕШЕНИЕ №404
  3. Откриване процедура за отдаване под наем на общински имот – петно с площ 20кв.м. за поставяне на временен търговски обект, находящ се в двора на СОУ „Хр.Смирненски” с.Света Петка. РЕШЕНИЕ №405
  4. Предоставяне за безвъзмездно ползване на помещения в сградата на „МБАЛ-Велинград” ЕООД. РЕШЕНИЕ №406
  5. Ремонт парна инсталация на ЦДГ „Радост” гр.Велинград. РЕШЕНИЕ №407
  6. Даване съгласие за изместване на част от съществуваща въздушна линия в подземна кабелна линия в кв.99 по плана на с.Драгиново. РЕШЕНИЕ №408
Все още няма коментари.

Leave a Reply