ЗАПОВЕД №1530

 ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД

 З  А  П  О  В  Е  Д

 № 1530          

  Велинград  22.10.2012 година

        На основание  чл.21, ал. 1, т. 8, ал.2 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1 от ЗОС, чл. 42, ал. 1, ал.2 от Наредбата  по чл. 8, ал. 2 от ЗОС, в изпълнение на Решениe № 278 / 28.06.2012 год. и Решение №  356 / 27.09.2012 год. на  Общински съвет  Велинград

                                               Н А Р Е Ж Д А М:

        1.Да се проведе ПРОДАЖБА ЧРЕЗ ПУБЛИЧНО ОПОВЕСТЕН ЯВЕН ТЪРГ НА  УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ ЗА ЖИЛИЩНО СТРОИТЕЛСТВО – частна общинска собственост, съгласно АЧОС № 658 / 28.05.2012 год. по плана на с. Долна Дъбева, кметство Света Петка, община Велинград:                 

              – УПИ № ХІІІ ( тринадесет – римско ) – общ. в кв. 9 ( девет ) с площ 690 кв. м.( шестстотин и деветдесет  кв. м. ) със стартова цена 3105,00 лв. ( три хиляди сто и пет  лв. )  без  ДДС.           

       2. ПУБЛИЧНО ОПОВЕСТЕНИЯТ ЯВЕН ТЪРГ  да се проведе на 14.11.2012 год. от 15 .00 часа в малката зала на втория етаж в сградата на Общинска администрация. При неявяване на кандидати за обекта, по т. 1, повторни процедури да се проведат на 21.11.2012 год. в същия час и на същото място.

        3.Определям следните ТРЪЖНИ   УСЛОВИЯ:

                - най-висока цена    - спазване отреждането по застроителният план

        4.Депозит за участие в размер на 10 % от началната цена да се внася по сметка IBAN BG65   RZBB  9155  3320  0105  30, банков код RZBBBGSF  „ Райфайзенбанк-България”АД

        5.Тръжната документация да се продава от 5.11.2012 год. във фронт- офиса на първия етаж в сградата на Общинска администрация със цена 98.00 лева

        6.Оглед на обектите може да се извършва всеки ден от 09 до 16 часа до 13.11.2012 г.     

        7.Предложения за участие в търга да се приемат до 16 часа на  13.11. 2012 год.       

        8.Към предложението за участие в търга се прилагат следните документи:

        За всички участници:

-документ за закупена тръжна документация /квитанция/

-за внесен депозит

-декларация за запознаване със състоянието на обекта

-удостоверение за липса на задължения към Община Велинград

-нотариално заверено пълномощно, ако участието е чрез пълномощник

   За еднолични търговци и търговски дружества,допълнително да се приложат :

-копие от  съдебна регистрация  на участника

-удостоверение за актуално състояние

-документ за данъчна регистрация и регистрация по ЗДДС/ако има такава/                                                                                 

-удостоверение за наличие или липса на задължения към държавата по чл. 87,ал.6  ДОПК.

        Настоящата заповед да се обяви и връчи по надлежният ред.

ИВАН ЛЕБАНОВ

Кмет на община Велинград

Съгласувал:

 юрист Владимир Десподски

 Началник на отдел „Административно-правен”

 Изготвил:………………Зора Мацанова

Все още няма коментари.

Leave a Reply